1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29313

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞİN

(TEBLİĞ NO: 2004/2) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/7/2004 tarihli ve 25526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.