31 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29312

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ HALKBİLİM ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ (HAMER) YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2002 tarihli ve 24872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) Yönetmeliğinin ismi “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 5 inci ve 16 ncı maddelerinde yer alan “Osmangazi Üniversitesi” ibaresi “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.