31 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29312

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI DOĞUMÖNCESİ

TANI VE BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMA, ARAŞTIRMA MERKEZİ

(“GENTAM”) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/3/1994 tarihli ve 21876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmangazi Üniversitesi Genetik Hastalıkları Doğumöncesi Tanı ve Biyoteknoloji Uygulama, Araştırma Merkezi (“GENTAM”) Yönetmeliğinin ismi, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Genetik Hastalıkları Doğum Öncesi Tanı ve Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 6 ncı, 13 üncü, 15 inci, 16 ncı, 20 nci, 21 inci, 24 üncü ve 26 ncı maddelerinde yer alan “Osmangazi Üniversitesi” ibaresi “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.