31 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29312

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ (OGÜDAM) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2002 tarihli ve 24724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmangazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (OGÜDAM) Yönetmeliğinin ismi,“Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 5 inci ve 16 ncı maddelerinde yer alan “Osmangazi Üniversitesi” ibaresi “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.