31 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29312

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MALZEME GELİŞTİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Malzeme Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanlarını, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karabük Üniversitesi Malzeme Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MARGEM): Karabük Üniversitesi Malzeme Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Demir çelik sektörüne, düzenlenen sertifika/eğitim programları desteğiyle insan gücü yetiştirmek.

b) Demir çelik sektörü kalite güvence sistemi destekli deney ve analiz faaliyetlerini gerçekleştirecek akredite laboratuvar hizmetleri sunmak.

c) Demir çelik sektörü ürün kalite iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Demir çelik sektöründe metal alaşımlar, vasıflı ürünler ve yeni ürünlerin araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için bir mükemmeliyet merkezi olması için çalışmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Deney ve analiz hizmetleri:

1) Başta demir çelik alanı olmak üzere tüm görev alanına giren konularda yurt içi/yurt dışı kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli akredite deney ve analiz laboratuvar hizmetlerini sağlamak.

2) Diğer yurt içi/yurt dışı benzer merkezlerle müşterek karşılaştırma deney ve analiz çalışmalarını yapmak.

3) Başta demir çelik alanı olmak üzere tüm görev alanlarında yurt içi/yurt dışı deney ve analiz hizmetlerinde bir referans merkezi olarak görev yapmak.

b) Ar-Ge/Proje hizmetleri:

1) Ülkemizde araştırma yetkinliğinin gelişmesine katkıda bulunmak; bu amaçla, projeler geliştirmek, üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; uluslararası araştırma ve geliştirme projelerine katkıda bulunmak.

2) Yurt içi/yurt dışı kamu ve özel sektör kuruluşlarının sistem tasarımı, seçimi, kullanımı, ürün geliştirme ve üretimi konularında çıkabilecek teknik sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.

3) Merkezin araştırmacı ve deney-analiz hizmetleri için teknik personelini eğitmek; üniversitelerde, sanayi kesiminde ve diğer araştırma kuruluşlarında görevli araştırmacı ve teknik personelin eğitiminde yardımcı olmak.

4) Görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan altyapıyı oluşturmak, gerektiğinde ihtiyacı olan yurt içi/yurt dışı kurum ve kuruluşlara bu altyapı ile hizmet sağlamak; bu çerçevede, yürütülen demir çelik alanında test ve ölçüm cihazları ve benzerlerini kurmak ve işletmek.

5) Merkezin amaçlarına uygun olarak yurt içi/yurt dışı sanayi ve kamu kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve bu kuruluşlarca desteklenen orta vadeli Ar-Ge projelerini sözleşmeli olarak yapmak; uzun vadeli, özel amaçlı uygulamalı stratejik araştırmalar yapmak.

6) Faaliyet alanlarına yönelik olarak yurt içi/yurt dışı kurum ve kuruluşlara sözleşme çerçevesinde danışmanlık, inceleme-ölçüm, altyapı kurma hizmetleri vermek, eğitim programları hazırlamak ve bunları uygulamak.

7) Patent, lisans anlaşmaları ve teknoloji transferi gibi konularda bilgilendirme ve danışmanlık yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin amaçları doğrultusunda düzenli olarak işleyişinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılan çalışmaların düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık raporunu ve bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulu onayı ile Rektöre sunmak.

(4) Merkezde görevli tam zamanlı öğretim elemanları arasından Müdür tarafından iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarını Müdür gerektiğinde görevinden alabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği görevleri yaparlar.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve iki müdür yardımcısı ile ilgili fakülte ve enstitülerden dört temsilci olmak üzere toplam yedi üyeden meydana gelir.

(2) Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilen öğretim üyeleri arasından Rektörce görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(3) Müdürün yokluğunda müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkezin her türlü faaliyetlerini planlamak.

c) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini belirlemek ve protokollerini hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

d) Merkez bünyesindeki birimlerin sorumlu koordinatörlerini belirlemek.

e) Müdürlükçe hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

f) Merkez birimlerinde yapılan deney, analiz, üretilen malzeme, hazırlanan rapor ve benzeri hizmetlere ait ücretleri belirlemek.

g) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve talepte bulunmak.

ğ) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkez çalışmalarının, kuruluş amaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi için yapılacak uygulamalara ilişkin önerilerde bulunmak ve eğilim belirlemek amacıyla oluşturulur. Tavsiye niteliğinde kararlar alan Danışma Kurulunun teşkili, görevleri, çalışma usul ve esasları Rektörlükçe belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Bu birimlerin teşkili, birim sorumlularının ve personelin görevlendirilmesi ile görev ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 13 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 26/10/2008 tarihli ve 27036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karabük Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.