30 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29311

YÖNETMELİK

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) İç denetim daire başkanı ve iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) İç denetim daire başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son beş yıl içerisinde, Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

şartları aranır.

b) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık, mühendislik ve fen-edebiyat fakülteleri ile diğer fakültelerin mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) En az 5 yıl hizmetini doldurmuş olmak,

3) Kamu İç Denetçi Sertifikası ve/veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment), CGAP (Certified Government Auditing Professional), CFSA (Certified Financial Services Auditor) ve CRMA (Certification in Risk Management Assurance) sertifikalarından birine sahip olmak,

şartları aranır.

(2) İç denetim daire başkanı ve iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda bu maddede sayılan niteliklerin yanı sıra yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak gerekir.

(3) İç denetim daire başkanı, iç denetçiler için aranan şartları haiz olan, tercihen Teşekkül personeli arasından; kıdem, bilgi ve tecrübe düzeyi dikkate alınarak Genel Müdürün teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından atanır.

(4) Müşavir kadrosuna atanabilmek için; Teşekkülde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi I sayılı cetvelde yer alan Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı görevlerinden birinde çalışmış olmak, Başuzman kadrosuna atanabilmek için; Teşekkülde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görevlerden birinde çalışmış olmak şartları aranır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadro veya pozisyonların birinde olmak üzere Teşekkülde en az altı ay çalışmış olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d), (g), (j) ve (k) bentlerinin (2) numaralı alt bentleri sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.

“2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve (e) bendinde belirtilen görevlerde çalışanlardan 4 yıllık yüksekokul mezunlarının 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunlarının 7 yıl hizmeti bulunmak veya Uzman olarak en az 1 yıl çalışmış olmak,”

“2) Mühendis, Mimar veya Teknik Lisansiyer olarak 3 yıl hizmeti bulunmak,”

“2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen görevlerde çalışmış olmak,”

“2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen görevlerde çalışmak kaydıyla 5 yıl hizmeti bulunmak,”

“n) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında, 16 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca” ibareleri “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca”, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanının” ibaresi “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının”, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında  yer alan “İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında” ibaresi “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki  cümle eklenmiştir.

“Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasının son paragrafında yer alan “ilan edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puan sırasına göre iki ay içerisinde atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “eğitimine ve” ile “eğitimi ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya  aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Avukat pozisyonundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/6/2014

29019