30 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29311

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ARKEOLOJİSİ VE SERAMİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Anadolu Arkeolojisi ve Seramiği Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Anadolu Arkeolojisi ve Seramiği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez (AASAM): Selçuk Üniversitesi Anadolu Arkeolojisi ve Seramiği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; tarihin ilkçağlarından beri kesintisiz olarak iskân edilmiş olan Anadolu Bölgesinin uygarlık tarihindeki yerini, arkeolojisini, tarihi eserlerini ve özellikle üretmiş oldukları pişmiş toprak seramik kapları disiplinler arası bir çerçevede araştırmak, tespit etmek, tanımlamak, tanıtmak ve yayınlamak; bu kapsamda nitelikli eleman ve uzman yetiştirilmesi ve istihdamı için çalışmalar yürütmek; ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre ve çalıştaylar düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaca uygun olarak şunlardır;

a) Hızlı sanayileşme ve şehirleşmenin zarar verdiği eserlerin topoğrafik çalışmalarını yapmak, mülkiyet durumlarını saptamak, envanterlemek, çizimlerini yapmak ve fotoğraflarını çekmek,

b) Ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak başta Konya ve çevresi olmak üzere Anadolu'nun taşınabilir veya taşınamaz zengin kültür varlıklarını içeren araştırmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek, uygulamak ve kaynak sağlamak,

c) Arkeoloji yönünden önem taşıyan her türden mimari eserin restorasyonu için çalışmak,

ç) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yayımlamak,

d) Bölgede yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından yapılan kazı ve yüzey araştırmalarında yetkili kurumlarla işbirliğini geliştirmek ve gerektiğinde Merkezin bu çalışmalara katılımını sağlamak,

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

f) Fotoğraf ve reprodüksiyon işleri, nümizmatik ve epigrafik çalışmalar, restorasyon ve konservasyon, topoğrafya ve arkeolojik kazı etkinliklerinin yürütülebilmesi için gerekebilecek her türlü araç-gereç ve malzeme ile kitap alımını sağlamak,

g) Anadoludaki kazılarda ortaya çıkarılan seramik kapları incelemek, Anadoludaki seramik atölyelerini tespit etmek, üretilen seramiklerin arkeometrik ve tipolojik açıdan incelemelerini gerçekleştirmek, ortak seramik terminolojisi oluşturmak ve seramik üzerine özel yayınlar yapmak, genç bilim adamlarını seramik çalışmaya teşvik etmek ve onların çalışmalarına destek vermek,

ğ) Seramikler üzerinde arkeometrik çalışma yapmak maksadıyla Üniversite bünyesinde bir laboratuar kurulmasını sağlayıp konuyla ilgili çalışmalara destek vererek ülkemizde var olan benzer laboratuarlarla işbirliği yapmak,

h) Üniversite bünyesinde yürütülen arkeolojik araştırma ve kazılara destek vermek ve koordinasyonu sağlamak,

ı) Merkezin amacına uygun olan ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer bütün çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri/görevlileri ve uzmanlar arasından birini müdür yardımcısı olarak seçer. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olanından başlamak üzere birine vekalet bırakır. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplamak ve başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri, özel ve resmi kurumlarla işbirliği yapmak.

f) Merkez personelinin çalışmalarını düzenlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Selçuk Üniversitesi öğretim üyeleri/görevlileri ve uzmanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ve Müdürden olmak üzere beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine, en az üç ayda bir salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

ç) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda karar almak.

d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarıyla tanınan sahasında uzman Türk ya da yabancı bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanlardan oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri Müdür tarafından gerektiği sayıda ve üç yıl için önerilen ve birinci fıkrada belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile seçilir. Gerektiğinde, seçilen üyelerin görev süresi uzatılabilir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görevleri kendi istekleri ya da Yönetim Kurulu kararıyla son bulur.

(4) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantılara Müdür başkanlık eder.

(5) Danışma Kurulu; Merkezin yapacağı işlerde görüş bildirir veya yeni öneriler sunar, yürütülen araştırma ve eğitim faaliyetlerinde danışman olarak görev yaparlar.

(6) Danışma Kurulu; Merkezin danışma organı olup, kararları istişari niteliktedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin projelerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılmasına yardımcı olmak.

b) Ortaya çıkan görüşlerin çalışmalara kazandırılmasını sağlamak amacı ile Müdüre görüş ve önerilerde bulunmak.

c) Merkezin yapacağı işlerde görüş bildirmek veya yeni öneriler sunmak, yürütülen araştırma ve eğitim faaliyetlerinde danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Ayrıca projelere bağlı olarak geçici ve sözleşmeli statüde dışarıdan alınacak uzman ve idari personel de çalıştırılabilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.