30 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29311

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AİLE VE GENÇLİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan çalışma birimlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarından her birini,

e) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Uzman kişiler tarafından, davranış sağlığı ve bilimlerine disiplinler arası bir eğitim yaklaşımı ile toplumda ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için aile bireylerinin katılımcı ve üretken olmaları, kendilerine yetebilmeleri ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, bilgilendirici, bilinçlendirici, geliştirici, beceri kazandırıcı, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler verilmesini sağlamak, bu çerçevede geniş kapsamlı eğitim etkinlikleri düzenlemek, eğitim programları sunmak ve bu yönde akademik çalışmalar yapmak.

b) Ailelerin ve gençlerin yaşadıkları sorunları tespit etmek ve çözüme yönelik öneriler geliştirmek.

c) Öncelikle Üniversitenin öğrencileri olmak üzere, aile fertleri ve gençlerin yaşadıkları gelişimsel, psikolojik ve toplumsal sorunların anlaşılması ve çözümüne yönelik uygulamalarda bulunulması amacıyla kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, Üniversite-sivil toplum işbirliğini destekleyerek bunların ilişkilerini güçlendirmek.

ç) Üniversitenin çeşitli birimleri ile işbirliği içinde, aile ve gençlere yönelik yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmaları incelemek; yapılmakta olan yerel, ulusal, araştırma ve projelerden haberdar olmak, yürütülen projeleri izlemek, desteklemek ve bu çerçevede işbirliği yapmak.

d) Değişen toplumsal dinamiklerle birlikte kadın ve erkek rollerindeki algılamalara bağlı olarak değişen ve/veya yitirilen aile değerlerinin korunmasına yönelik fedakarlık, sadakat, güven, karşılıksız sevgi, saygı ve benzeri konularda aileyi güçlendirici çalışmalar  yapmak.

e) Talep doğrultusunda psikolojik danışma hizmetleri vermek.

f) Aile kurumunu içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve çevresel faktörlerle değerlendiren bütüncül bir anlayışla; aile kurma niyetinde olan birey ve çiftlere, evlilik öncesi aile eğitimleri vererek güçlü ailelerin kurulmasına yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri vermek; aile kurumu içinde sorun yaşayan birey ve çiftlere yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri vermek; aile kurumunu sonlandırma kararı almış, boşanmış ya da ayrılık-boşanma süreci yaşayan birey ve çiftlere yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri vermek.

g) Sağlıklı bir gençlik, aile ve toplum hizmetini sunabilmek için sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, her türlü şiddet mağduru bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve mağdur bireylerle planlı şekilde iletişimde bulunarak bu bireylerin yaşam kalitelerini artırmak için çalışmalar yapmak.

ğ) Yukarıda öngörülen durumlar dışında sorunlar yaşayan bireylere yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri vermek.

h) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer etkinliklerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları çerçevesinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ortak hedef ve çalışmalarıyla paralel, gerektiği durumlarda sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak aile yapısını güçlendirecek, gençliğin sorunlarına çözüm üretecek, sosyal politikaları destekleyici çalışmalarda bulunmak, bu politikalara paralel stratejik eylem planları uygulamak ve/veya geliştirmek.

b) Merkezin amaçlarına paralel olarak aile danışmanlığı, çatışma çözme, iletişim becerileri gibi çeşitli konularda sertifika programları ve benzeri çeşitli kurs programları düzenlemek.

c) Aile bireylerinin ikili ilişki dinamiklerini anlamaya ve etkili iletişim kurmalarına yönelik farkındalıklarını, bilgi ve becerilerini arttırıcı, koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik etmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) Gençlerin topluma yararlı, araştırıcı, birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve sosyal yaşama adapte olabilmelerini sağlamak.

d) Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek.

e) Gençlerle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek; konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak; tanıtım etkinliklerinde bulunmak ve koordine etmek.

f) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma, uygulama, danışmanlık ve yayın çalışmaları gibi etkinliklerde bulunmak ve Merkez bünyesinde yapılan çalışmaları akademik yayın, eğitim, konferans, seminer, çalıştay gibi etkinliklerde bulunarak paylaşmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezin çalışma alanıyla ilgili profesyonel seminer, konferans, sempozyum gibi toplantılara katılmak ve benzer programları organize etmek.

ğ) Kamuyu bilinçlendirecek yayın faaliyetleri yapmak.

h) Canlı programlar yanında, ilgili bireyler için gerektiğinde eğitim ve sertifika programlarını uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirmek; bu amaçla internet sitesi kapsamında bilgi verici belgeler hazırlamak, soru ve cevap platformu sağlamak ve eğitim ve sertifika programlarının tanıtımını yapmak.

ı) Talep edildiğinde ilgililer için teorik eğitim ve klinik hizmetlerine yönelik materyal geliştirmek; etkili aile sistemi yönetimi, aile danışma, kriz çözümü, aile içi şiddet gibi konulara yönelik projeler hazırlamak ve uygulamak.

i) Aile ve gençlik konuları kapsamında eğitim, inceleme, projeler yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemek.

j) Gençlik ve/veya aile temalı kongre, konferans, çalıştay ve seminer gibi toplantılar düzenlemek.

k) Kamu kuruluşları, tüzel kişiler, sivil toplum örgütleri ve özel kişilerden gelecek aile ve gençlikle ilgili talepleri değerlendirerek araştırma, proje ve danışmanlık hizmeti sunmak; Merkezin amacına uygun olarak, toplumsal boyutta ve geniş kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.

l) Bütüncül bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası resmî ve özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde, psikolojik danışma, sosyal destek ve eğitim programları sunmak.

m) Yükseköğretim mevzuatı ve Üniversitenin yönetmelikleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

n) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

o) Merkezin çalışma alanı kapsamında Rektör tarafından belirlenen ya da Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir veya iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(4) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetimini ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

e) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma plan ve programını düzenleyerek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversite öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik olması durumunda Müdürün oyu tarafında çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

d) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlayıp onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri, Merkezin amaçlarına ilişkin faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından seçilerek görevlendirilen dokuz üye ile Müdürden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişarî nitelikte görüş bildirir.

Çalışma birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından çalışma birimleri oluşturulur.

(2) Çalışma birimleri, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkez çalışanları ve/veya bu konuda uzman kişilerden oluşturulur. Çalışma birimlerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma birimleri, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Mekan ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekanları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir ve elverişli bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat Rektörce sağlanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.