28 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29309

YÖNETMELİK

Fatih Üniversitesinden:

FATİH ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Üniversitesine bağlı birimlerde önlisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile bu süreçte uygulanacak ölçme ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fatih Üniversitesine öğrenci kabulü, önlisans ve lisans eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık öğretim: Radyo, televizyon ve internet gibi iletişim araçları vasıtasıyla yapılan eğitim-öğretimi,

b) Alan içi seçimlik ders: Kayıtlı olunan programın öğretim programında alan içi olarak tanımlanan seçimlik dersi,

c) Alan dışı seçimlik ders: Kayıtlı olunan programın öğretim programında alan dışı olarak belirlenen seçimlik dersi,

ç) Ara sınav: Güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminde yapılan sınavı,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden, öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı kredi sistemini,

e) Bahar yarıyılı: Genellikle Şubat ayında başlayıp Haziran ayında sona eren eğitim-öğretim süresini,

f) Başarılı öğrenci: GNO 2.00 veya üzeri olan öğrenciyi,

g) Başarısız öğrenci: GNO 1.99 ve altında olan öğrenciyi,

ğ) Birinci öğretim: Mesai saatleri içinde yapılan örgün eğitim-öğretimi,

h) Bütünleme sınavı: Final sınavına girme hakkını elde ettiği halde sınava girmeyen veya final sınavına girdiği halde başarısız veya DC/DD notu alınan derslerin notlarını yükseltmek için girilebilecek yarıyıl sonu sınavını,

ı) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

i) Değerlendirme etkinliği: Ara sınav, final veya bütünleme sınavları dışında yapılan ve yarıyıl sonu notuna etkisi olan sınav ve diğer çalışmaları,

j) Değişim öğrencisi: Başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken yapılan anlaşma gereği Üniversitenin ilgili bölümüne kayıt yaptırarak ders alan öğrenciyi,

k) Eşdeğer ders: İlgili yönetim kurulu tarafından içerikleri veya öğrenim çıktıları en az %80 aynı kabul edilen dersi,

l) Eşdeğer diploma programı: Öğretim programlarının veya öğrenim çıktılarının en az % 80’i aynı olan programı,

m) Fazladan ders: Kayıtlı olunan programın öğretim programında olmakla birlikte fazladan alınan seçimlik dersi,

n) Final sınavı: Bir yarıyılda açılmış bulunan derslerin yarıyıl sonu başarı notunun belirlenmesine etki etmesi amacıyla yarıyıl sonunda yapılan sınavı,

o) GNO: Genel not ortalamasını,

ö) Güz yarıyılı: Genellikle Eylül ayında başlayıp takip eden Ocak ayında sona eren eğitim-öğretim süresini,

p) İkinci öğretim: Mesai saatleri dışında yapılan örgün eğitim-öğretimi,

r) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

s) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında ise meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ş) Karma öğretim: En az %30’u örgün, %70’i uzaktan yapılan eğitim-öğretimi,

t) Mazeret sınavı: Mazereti nedeni ile ara sınava katılamayan öğrenci için açılan sınavı,

u) Misafir öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan, belirli bir konuda bilgi ve becerilerini artırmak isteyen öğrenciyi,

ü) Muafiyet sınavı: Senato tarafından belirlenen derslerden veya yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak için açılan sınavı,

v) Mütevelli Heyeti: Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

y) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki derslerin kredileri toplamını,

z) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, kod, isim, kredi, AKTS ve başarı notlarının topluca yazıldığı belgeyi,

aa) Onur öğrencisi: GNO 3.00 – 3.49 arasında olan öğrenciyi,

bb) Ortak öğretim: Diğer yükseköğretim kurumları veya diğer kuruluşlarla işbirliği yapılarak yapılan öğretimi,

cc) Öğrenci iş yükü: Ders saatleri, laboratuvar, atölye, klinik çalışması, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan toplam süreyi,

çç) Öğrencilik hakları: Bir kimsenin öğrenci olduğu için sahip olduğu hakları,

dd) Öğretim programı: Kayıtlı olunan programdan mezun olabilmek için alınması gerekli dersleri gösteren belgeyi,

ee) Ön şart dersi: Bir dersin alınabilmesi için daha önce alınması ve en az FD notu ile başarılması gereken dersi,

ff) Örgün öğretim: Öğretim süresince ders ve uygulamalara devamın zorunlu olduğu eğitim-öğretimi,

gg) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrenciyi,

ğğ) Program dışı ders: Kayıtlı olunan programın öğretim programında olmadığı halde öğrencinin kendi isteği ile aldığı dersi,

hh) Seçimlik ders: Öğretim programında yer alan ve varsa birden fazla ders arasından seçerek alınabilecek dersi,

ıı) Senato: Fatih Üniversitesi Senatosunu,

ii) Son sınıf öğrencisi: Önlisans programlarında üçüncü ve dördüncü, lisans programlarında ise yedinci veya sekizinci yarıyılda veya uzatmalı statüde bulunan öğrenciyi,

jj) Şartlı başarılı: DC/DD notlarından başarılı kabul edilmek için GNO’nun en az 2.00 olması gerektiğini,

kk) Uzaktan öğretim: Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği çevrimiçi eğitim-öğretimi,

ll) Uzatmalı statü: Kayıtlı olduğu programı normal öğrenim süresi içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencinin durumunu,

mm) Üniversite: Fatih Üniversitesini,

nn) Üstten ders: Kayıtlı olunan yarıyıldan sonraki yarıyılların derslerini,

oo) Yan şart dersi: Bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması gereken dersi,

öö) Yarıyıl ders yükü: Yarıyılda kayıtlı olunan derslerin kredilerinin toplamını,

pp) Yaygın eğitim: Toplumun her kesimine değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı güden eğitim-öğretim türünü,

rr) Yeni ders: İlk defa alınan dersleri,

ss) Yüksek onur öğrencisi: GNO’su 3.50 ve üstü olan öğrenciyi,

şş) Zorunlu ders: Öğrencinin mezun olabilmek için almak ve başarmak zorunda olduğu dersi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü

ÖSYM tarafından yerleştirilme

MADDE 5 – (1) Merkezi sınavla öğrenci alınan programlara öğrenciler, Senatonun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kontenjanlar dâhilinde ÖSYM tarafından yerleştirilir.

Özel yetenek ile öğrenci alma

MADDE 6 – (1) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlara, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öğrenci kabul edilebilir.

Yurt dışından öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Yükseköğretim Kurulunun kararları esas alınarak, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yurtdışından Üniversiteye öğrenci kabul edilebilir.

Yatay geçiş ile öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınarak, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öğrenci kabul edilebilir.

Dikey geçiş ile öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen ilave usul ve esaslar çerçevesinde Üniversiteye öğrenci kabul edilebilir.

Çift anadal ve yandal

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınarak Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Üniversiteye bağlı programlarda çift anadal ve yandal programı açılarak öğrenci kabul edilebilir.

Misafir, özel veya değişim öğrencileri

MADDE 11 – (1) Yurt içi/yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda önlisans/lisans düzeyinde herhangi bir programa kayıtlı olmayan kişiler, Üniversitede açılan derslere misafir öğrenci statüsünde başvurabilirler. Misafir öğrenciye bir yarıyılda en çok üç ders verilir.

(2) Yurt içi/yurt dışında bir yükseköğretim kurumu mezunu veya önlisans/lisans düzeyinde öğretim gören öğrenci, en çok iki yarıyıl için Üniversitede özel öğrenci olarak ders almak için başvurabilir. Özel öğrencinin normal ders ve yarıyıl ders yükü kayıtlı öğrencilerin ders yükü ile aynıdır. Önlisans programlarında ilk yarıyıla, lisans programlarında ise ilk iki yarıyıla özel öğrenci kabul edilmez.

(3) Değişim programı öğrencisi, anlaşmaya bağlı olarak azamî iki yarıyıl ders alabilir.

(4) Misafir, özel ve değişim programı için başvurular, ilgili Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Misafir, özel veya değişim programı öğrencileri, Üniversite öğrencisi sayılmamak ve öğrencilik haklarından yararlanamamakla birlikte, Üniversite öğrencilerine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidirler. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez; sadece aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri

Kayıt işlemlerini yürütme

MADDE 12 – (1) Üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Kayıt yaptırma

MADDE 13 – (1) Üniversiteye kayıt yaptırabilmek için;

a) Kayıt hakkı kazanmış,

b) Ortaöğretim diplomasına sahip,

c) Tam burslu değil ise, en az bir yarıyıllık öğrenim ücretini ödemiş,

ç) Üniversite Yönetim Kurulunun sunulmasını gerekli gördüğü belgeleri ibraz etmiş,

olmak gerekir.

(2) Kayıt, belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanmış kopyası ile yapılır.

(3) Bizzat veya vekili vasıtasıyla kaydını yaptıran aday, Üniversite öğrencisi kabul edilir.

(4) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrenci tarafından kayıt esnasında veya sonra beyan edilen adresine yapılır.

Eksik veya yanıltıcı belge ile kayıt

MADDE 14 – (1) Eksik belge sunduğu anlaşılan öğrenciye, ilgili belgeyi getirmesi için bir sonraki yarıyıl kayıt dönemine kadar süre tanınır. Bu sürenin sonunda istenen belgeyi getirmeyen öğrencinin kaydı yenilenmez.

(2) Yanıltıcı belge ile kayıt yaptırdığı anlaşılan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Kimlik kartı

MADDE 15 – (1) Üniversite öğrencisine, öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

Danışman atama

MADDE 16 – (1) Üniversite öğrencisine ilgili bölüm başkanı tarafından bir akademik danışman atanır. Danışman atama ile danışmanın görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

İzin alma ve hakların saklı tutulması

MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim yılı başladığı andan itibaren 30 gün içerisinde müracaat eden öğrenciye, ilgili Yönetim Kurulu, kabul edilebilir bulduğu sebebe dayanarak, bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, önlisans programlarında azamî iki, lisans programlarında azamî dört yarıyıl izin verebilir.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi nedenlerle olayın meydana gelmesinden sonra 20 gün içerisinde belgesi ile başvuran öğrenciye, ilgili Yönetim Kurulu, yarıyıl içinde de izin verebilir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili Yönetim Kurulu, önlisans programlarında azamî iki, lisans programlarında azamî dört yarıyılı geçmemek üzere izin süresini uzatabilir.

(3) Yaz döneminde öğrenciye izin verilmez.

(4) İzinli öğrenci, derslere devam edemez, sınavlara giremez ve izinli olduğu yarıyılda başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı dersler için muafiyet talebinde bulunamaz.

(5) İzinli geçirilen süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

(6) İzinli geçirilen yarıyıllar için Mütevelli Heyet tarafından kararlaştırılan öğrenim ücreti ödenir.

Kayıt sildirme

MADDE 18 – (1) Öğrencinin talebi halinde kaydı silinir. Kayıt sildirme için gerekli işlemler Senato tarafından belirlenir.

(2) Kaydı silinen öğrenciye, talep etmesi halinde, öğrenim durumunu gösteren bir belge ve kaydını yaptırırken Üniversiteye teslim ettiği belgeleri geri verilir. Ancak kayıtlı olduğu yarıyıla ait öğrenim ücreti iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimin Genel Esasları

Ücretler

MADDE 19 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ücrete tabidir.

(2) Üniversiteye kabul edilen özel ve misafir öğrenciler ile aksi sözleşmede kararlaştırılmamış ise değişim öğrencileri, kayıtlı oldukları yarıyılın ücretini Üniversiteye öderler.

Burslar

MADDE 20 – (1) Eğitim-öğretim, barınma ve öğrencilere sağlanacak diğer burslara ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim şekli

MADDE 21 – (1) Eğitim-öğretim; örgün, yaygın, açık, ortak, uzaktan ve karma öğretim şeklinde yapılabilir. Örgün öğretim, birinci ve ikinci öğretim şeklinde olabilir.

Uzaktan eğitim-öğretim

MADDE 22 – (1) Bir diploma programındaki derslerin tamamı, bir kısmı veya bir dersin %30’u örgün ve %70’i uzaktan eğitim-öğretim yoluyla karma olarak verilebileceği gibi derslerin bir kısmı hem örgün hem de uzaktan eğitim-öğretim yoluyla da verilebilir.

(2) Uzaktan öğretim yoluyla dersler, ağ üzerinden eşzamanlı olarak çevrimiçi teknolojilerle, video konferans, sanal sınıf, forum uygulamaları gibi eşzamanlı araçlarla öğrencilerin birbiri ile ve öğretim elemanı ile etkileşim kurularak eşzamanlı biçimde verilir.

Üniversitede yaz dönemi

MADDE 23 – (1) Akademik takvimde belirlenen sürede, Üniversiteye bağlı tüm programlarda ve yabancı dil hazırlık sınıfında yaz dönemi eğitim-öğretimi yapılabilir.

(2) Yaz döneminde açılması mümkün olan ve öğrencilerin müracaatı sonunda kesin açılan ve açılmayan dersler Rektörlük tarafından ilan edilir.

(3) Yaz döneminde açılan dersin, ilgili yarıyılda o dersi veren öğretim elemanı tarafından verilmesi zorunlu değildir.

Yaz döneminde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alma

MADDE 24 – (1) Yaz döneminde Üniversitede açılmayan dersler, Senato tarafından belirlenen, başka yükseköğretim kurumlarından alınabilir. Senato tarafından yaz döneminde hangi üniversiteden ders alınabileceği kararlaştırılmadığı takdirde kayıtlı olunan programdan daha yüksek puanla öğrenci alan başka bir yükseköğretim kurumundan ders alınabilir.

(2) Bir dersin yaz döneminde Üniversitede açılacağı ilan edildiği halde ön kayıt yaptırmayan öğrencinin ilgili dersi başka bir yükseköğretim kurumundan almasına izin verilmez.

(3) Yaz döneminde Üniversitede açılmayacağı ilan edilen veya ön kayıt yaptırılıp da yeterli başvuru olmadığı için açılmayan dersin başka bir yükseköğretim kurumundan alınmasına ilgili Yönetim Kurulu karar verir.

Başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders alma

MADDE 25 – (1) Önlisans programına kayıtlı öğrencinin azamî bir yarıyıl, lisans programına kayıtlı öğrencinin azamî iki yarıyıl, başka bir yükseköğretim kurumunda özel veya değişim öğrencisi olmasına ve Üniversitedeki ders ve sınavları ile ilgili hususlara ilgili Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(2) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencinin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumunda özel veya değişim öğrencisi olan öğrenci, öğrenim ücretini Üniversiteye öder.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumunda özel veya değişim programı öğrencilerine yardımcı olmak üzere Dekan/Müdür tarafından bir öğretim elemanı Değişim Koordinatörü olarak görevlendirilir.

(5) Özel veya değişim öğrencisi olarak başka bir yükseköğretim kurumunda geçirilen süreler, öğrenim süresinden sayılır.

(6) Özel ve değişim öğrencisi olarak başka bir yükseköğretim kurumundan alınabilecek kredilerin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin 4’te 1’ini geçemez.

Akademik yıl ve akademik takvim

MADDE 26 – (1) Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir akademik yıl, ara sınav, final ve bütünleme sınavları ile her biri 14 haftalık güz ve bahar yarıyıllarındaki eğitim-öğretim süresini kapsar.

(3) Yaz dönemi, yarıyıldan sayılmamakla birlikte yaz döneminde açılan derslerin kredi toplamı, sınavları ve notları açısından yarıyıldan bir farkı yoktur.

(4) Yaz döneminde, derslerin açıldığı yarıyıldaki haftalık kredileri toplamı sabit kalmakla birlikte yarıyıldan daha kısa bir sürede verilmesi mümkündür.

Azamî öğrenim süresi ve ilişik kesme

MADDE 27 – (1) Öğrenci, her yarıyıl kayıt yaptırmasa dahi, öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını dört, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını yedi, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını sekiz, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını dokuz yıl içinde tamamlayamazsa Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Yatay veya dikey geçiş halinde, öğrencinin kaydının yapıldığı yarıyıldan önceki yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

(4) Azami öğrenim süresi içinde dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin, ilgili Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

(5) Kayıtlı olduğu programı normal eğitim-öğretim süresi içerisinde tamamlayamayan öğrenci uzatmalı statüye geçirilir.

(6) Uzatmalı statü öğrencisi, NA ile tanımlanan ve almadığı dersleri almak zorundadır.

(7) Uzatmalı statü öğrencisine aldığı fakat başarısız olduğu derslerden ek sınav hakkı verilir.

Eğitim-öğretim dili ve yabancı dil yeterliliği

MADDE 28 – (1) Eğitim-öğretim dili ve yabancı dil yeterliliği; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile ayrıca Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

(2) Eğitim-öğretim dili, yeni açılan programlarda Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı, eğitime devam edilen programlarda, ilgili kurulun teklifi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirlenir.

(3) Hazırlık sınıfını başarmanın zorunlu olduğu bir programa kayıtlı öğrenci, bir akademik yıl hazırlık eğitimi aldıktan sonra, aynı programın Türkçe eğitim-öğretim yapılan programına kaydının yapılmasını talep edebilir. Öğrencinin ilgili programa kaydının yapılmasına ilgili Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Hazırlık sınıfının isteğe bağlı olduğu programa kayıtlı bir öğrenci, ilgili Yönetim Kurulu kararı ile hazırlık sınıfına devam ettiği takdirde, Hazırlık Okulu Koordinatörlüğü tarafından, kendisine, hazırlık sınıfı eğitimi sonunda elde ettiği derecesini gösteren bir belge verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Derslerle İlgili Genel Esaslar

Derslerin niteliği

MADDE 29 – (1) Dersler, zorunlu veya seçimliktir. Seçimlik dersler, alan içi/alan dışı veya teknik/teknik olmayan şeklinde ikiye ayrılır. Bazı dersler için ön/yan şart dersi veya dersleri belirlenebilir.

Eğitim-öğretim programı

MADDE 30 – (1) Eğitim-öğretim programı ve değişikliği, ilgili bölümün görüşü, ilgili Kurulun teklifi ve Senatonun onayı ile geçerlilik kazanır.

(2) Derslerin AKTS kredisi, haftalık kredi değeri, teorik veya uygulamalı olup olmadığı eğitim-öğretim programında gösterilir.

(3) Eğitim-öğretim programında, öğrencinin mezuniyet şartını sağlayabilmesi için alması gerekli zorunlu ve seçimlik dersler belirtilir.

(4) Öğretim programına ders eklenmesi durumunda, dersin eklendiği yarıyıldan üstte bulunan öğrencilerin o dersi alıp almayacağı hakkında da karar verilir.

(5) Öğretim programından ders çıkarılması durumunda o dersi alan öğrencilerin durumu hakkında da karar verilir.

(6) Eğitim-öğretim programının bir akademik yıl AKTS kredileri toplamı, 60 AKTS kredisinden az olamaz.

(7) Eğitim-öğretim programındaki seçimlik derslerin AKTS kredilerinin toplamı, mezun olmak için gerekli AKTS kredilerinin toplamının %25’inden az olamaz.

Derslerin süresi

MADDE 31 – (1) Aksi kararlaştırılmadıkça derslerin süresi bir yarıyıldır.

Ders muafiyeti

MADDE 32 – (1) Senato tarafından belirlenen dersler için ilgili bölüm tarafından muafiyet sınavı açılır.

(2) Muafiyet sınavına giren öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerine göre harf notu verilir.

Ders transferi

MADDE 33 – (1) Öğrenci, kaydını yaptırdığı veya derslere kaydolduğu yarıyılda, eğitim-öğretimin başladığı birinci haftanın sonuna kadar, Üniversiteye bağlı başka bir programdan veya başka bir yükseköğretim kurumundan özel, misafir, değişim, kayıtlı öğrenci olarak veya yaz döneminde aldığı ve başarılı olduğu derslerin transferini talep edebilir.

(2) Yatay geçiş, özel/misafir/değişim, kayıtlı öğrenci veya yaz döneminde alınan ve transfer edilmesi talep edilen derslerden eşdeğerliği ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen dersler, bu Yönetmelik hükümlerine göre harf notuna çevrilerek not çizelgesine işlenir.

(3) Dikey geçiş ve Çift Anadal Programında eşdeğerliği kabul edilen dersler T notu ile transfer edilir.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumunda alınan yüzlük sistemdeki bir not, dörtlük sisteme çevrilirken 20’ye bölünerek bir eksiği alınır.

Ders açma

MADDE 34 – (1) İlgili bölüm başkanı, öğretime başlanacak yarıyıl zorunlu derslerinin tamamı ile açılması bölüm kurulu tarafından kararlaştırılmış olan seçimlik dersleri, öğrencilerin elektronik ortamda kayıt olabilecekleri hale getirir.

(2) Bir dersin bir yarıyılda açılması esastır. Ancak ihtiyaç halinde bir ders, hem güz hem de bahar yarıyılında ve yaz döneminde açılabilir.

(3) Güz veya bahar yarıyılında açılmayan zorunlu bir ders, yaz döneminde açılamaz. Güz ve bahar yarıyıllarında zorunlu dersin açılması için derse kaydolanların sayısı önemli değildir.

(4) Seçimlik dersler ile yaz döneminde derse kaydolanları nazara alarak dersin açılıp açılmayacağına ilgili Yönetim Kurulu karar verir.

Derslere kayıt

MADDE 35 – (1) Öğrenci, her yarıyıl akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde derslere kaydını yaptırabilir.

(2) Yaz döneminde açılması mümkün olan dersler Üniversitenin internet sitesinde ilan edilir. Öğrenci, yaz döneminde alacağı derslere ilanda belirtilen süre içerisinde kaydını yaptırır.

(3) Derslere kaydını yaptırmayan öğrenci, derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) İzinli sayılma dışında, ders kaydı yapılmayan yarıyıl, öğrenim süresinden sayılır.

Ders alma şekli ve sorumluluk

MADDE 36 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğretim programında yer alan ve alabileceği dersleri elektronik ortamda seçer ve danışmanın onayına sunar. Danışmanın onayı ile ders seçme işlemi tamamlanır. Ders seçme hususunda yapılan yanlışlıklardan öğrenci sorumludur.

Derslerin alınma sırası

MADDE 37 – (1) Eğitim-öğretim, öğretim programına uygun olarak ve programdaki sıra izlenmek suretiyle yürütülür. Ancak, güz yarıyılı sonunda yabancı dil hazırlık yeterliğini sağlayan öğrenci, takip eden bahar yarıyılında eğitim-öğretime başlayabilir. Bahar yarıyılında yabancı dil hazırlık yeterliğini sağlayan öğrenci, yatay/dikey geçişle gelmiş ise intibakının yapıldığı yarıyıldan önceki yarıyıllara ait alması gereken dersleri takip eden yaz döneminde almaya başlayabilir.

(2) Öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyıla göre alttan kabul edilen yarıyıllarda almadığı veya alıp da başarısız olduğu dersleri öncelikle almak zorundadır.

Ders alma hakkı

MADDE 38 – (1) Kayıtlı olunan yarıyıldaki zorunlu ve seçimlik derslerin tamamının ilgili yarıyılda alınması zorunlu değildir.

(2) Ön şartlı dersi alabilmek için ön şart dersinden en az FD notu almış olmak gerekir.

(3) Bir dersi almak için başka bir ders yan şart dersi olarak öngörülmüş ise iki dersin birlikte alınması gerekir.

(4) Başarısız olunan dersin tekrarı zorunlu, başarılı olunan derslerin tekrarı isteğe bağlıdır.

(5) Tekrarlanacak dersin seçmeli ders olması durumunda, söz konusu dersin yerine alan içi/alan dışı veya teknik/teknik olmayan şartına bağlı kalınarak başka bir ders alınabilir. Bu durumda daha önce alınan ders, yarıyıl sonunda fazladan alınan ders olarak not çizelgesine işlenir.

(6) Alınan seçimlik dersler, öğretim programında olması gerekenden fazla ise, en yüksek not alınandan başlanarak not çizelgesine yerleştirilir. Artan seçimlik dersler, fazladan alınan ders olarak not çizelgesine işlenir.

(7) Tamamen yabancı dilde eğitim yapılan bir programa kayıtlı olan öğrenci, Türkçe eğitim yapılan programdan alan dışı/teknik olmayan seçimlik ders alabilir.

(8) Türkçe eğitim yapılan bir programa kayıtlı olan öğrencinin, kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapılan programdan alan dışı seçimlik ders alabilmesi için 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin yedinci maddesinde sayılan şartları sağlamış olması gerekir.

(9) Yaz döneminde ders almak, isteğe bağlıdır. Yaz döneminde daha önceki yarıyıllarda alınmayan, alınıp da başarısız olunan veya not yükseltmek amacıyla ders alınabilir. Bir üst yarıyıldan ders alabilmek için öğrencinin GNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

Ders yükü

MADDE 39 – (1) Ders yükü hesabında derslerin teori ve uygulama kredi değeri esas alınır.

(2) Öğrencinin yarıyıl ders yükü, normal ders yükünün bir buçuk katını geçemez. Sonucun buçuklu çıkması durumunda bir üst tam sayıya tamamlanır.

(3) Son sınıf öğrencisinin yarıyıl ders yükü, en çok 40 kredidir.

(4) Yaz döneminde ders yükü, toplamda 12 krediyi geçmemek şartı ile 3 derstir. Ancak son sınıf öğrencisi, toplamda 15 krediyi geçmemek şartıyla en çok 5 ders alabilir.

(5) Alınan derslerin kredileri toplamı ile yarıyıl/yaz dönemi ders yükünün örtüşmemesi durumunda yarıyıl/yaz dönemi ders yükünün bir kredi fazlası alınabilir.

(6) Fazladan alınan seçimlik veya üstten alınan zorunlu dersler, yarıyıl ders yükü hesabına dâhildir.

(7) Program dışı alınan dersler, yarıyıl ders yükü hesabına katılmaz.

Fazladan seçimlik ders alma

MADDE 40 – (1) GNO’su 2.00 ve üstü olan öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda bir tane fazladan seçimlik ders alabilir. Üniversitedeki eğitim hayatı boyunca fazladan en çok 4 seçimlik ders alınabilir.

Üstten ders alma

MADDE 41 – (1) GNO’su 3.00-3.49 arasında olan öğrenci 1, 3.50-4.00 arasında olan öğrenci 2 zorunlu dersi üstten alabilir.

(2) Üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı yarıyılda herhangi bir sebeple öğretim programındaki derslerin en az ikisinden muaf olan öğrenciye, ilgili Yönetim Kurulu kararıyla, muaf olduğu derslerin kredi değerlerini aşmayacak şekilde üstten ders verilebilir.

Ders çıkarma-ekleme ve ders sildirme

MADDE 42 – (1) Yarıyıl derslerinin başlamasının ikinci haftasında, kayıt olunan iki dersi çıkarmak ve onların yerine başka iki ders eklemek mümkündür. Bir dersin şubesini değiştirmek ders çıkarma-ekleme sayılmaz.

(2) Yaz döneminde ders çıkarma-ekleme yapılamaz.

(3) Ders kayıtlarının başladığı birinci haftanın sonuna kadar, öğrencinin not çizelgesinde, öğretim programına göre fazladan alınmış seçimlik dersi varsa bunlardan bir tanesi, öğrencinin talebi ve ilgili Yönetim Kurulunun kararı ile silinebilir. Silinen ders, öğrencinin not çizelgesinde görülmez ve not çizelgesine tekrar eklenmez.

Derslerin yapılış şekli

MADDE 43 – (1) Dersler, teorik ve/veya uygulama, proje, stüdyo, laboratuvar, atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, arazi uygulaması, seminer, bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalar şeklinde yapılabilir.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 44 – (1) Teorik derslerin haftalık kredilerinin bir yarıyıldaki toplamının %70’ine, uygulama veya laboratuvar çalışmalarının ise %80’ine devam zorunludur. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciye, o dersten NA notu verilir.

(2) NA notu alınan dersler hariç, ders tekrarı halinde teorik kısmı için devam şartı aranmaz. Ancak öğrencinin derse devam dışındaki yükümlülükleri devam eder.

(3) Uzaktan öğretimle verilen derslerde devam gerektiren faaliyetlerin devam zorunluluğu oranı, ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Dersin alındığı yarıyılda devam şartının sağlanmış olması, yaz döneminde derslere devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Öğrencilerin devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından Üniversitenin internet sitesine işlenir ve öğrencilerin bu bilgiye ulaşmalarına imkân sağlanır.

(6) Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Sınavlar ve Notlar

Sınav programları ve yeri

MADDE 45 – (1) Sınav programı ile sınavların nerede yapılacağı Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte yapılır. Ancak arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

Sınav şekli ve sorumluluk

MADDE 46 – (1) Sınavlar, yazılı, sözlü, sözlü sunum, proje veya ödev şeklinde yapılabilir.

(2) Laboratuvar, uygulama ve arazi üzerinde yapılması gereken derslerle, sınava girme hakkı bu çalışmaların sonucuna bağlı olan derslerin sınavları, bu çalışmaların bitiminde de yapılabilir.

(3) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin sınavlar ve diğer değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak merkezi bir sınav şeklinde yapılabilir.

(4) Uzaktan öğretimde ara sınavlar, gözetimsiz olarak elektronik ortamda yapılabilir.

(5) Uzaktan öğretimde final sınavları ile bütünleme sınavları, gözetimli olarak Senato tarafından belirlenen yerde veya elektronik ortamda yapılır.

(6) Sınavı, dersi vermekle görevli öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağına öğretim elemanının önerisi üzerine ilgili bölüm başkanı karar verir ve görevlendirme yapar.

Sınav çeşitleri ve sınavlara katılma

MADDE 47 – (1) Her yarıyılda en az bir ara sınav, yarıyıl sonunda bir final ve bir bütünleme sınavı yapılır.

(2) Final sınavına girebilmek için ilgili dersi almak ve devam şartını sağlamak gerekir.

(3) Bütünleme sınavına girebilmek için final sınavına girme hakkını kazanıp da sınava girmemek ya da final sınavına girdiği halde FF, FD, DD, DC veya U notu almış olmak gerekir.

Disiplin işlemleri

MADDE 48 – (1) Sınav veya değerlendirme etkinliğinde; kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya çeken veya kopya çektiren öğrenciyi tespit eden sınav gözetmeni, varsa öğrencinin elinden kopya malzemesi ve o zamana kadar yazdığı evrakı alarak kendisine başka sınav kâğıdı verir ve sınava kaldığı yerden devam etmesini sağlar, gerekirse yerini değiştirir, fakat sınav huzurunu bozmadığı sürece sınav salonundan çıkartmaz. Kopya çektiren öğrenci sınav salonunda ise yeri değiştirilir veya gerekli başka tedbirler alınır. Başkasının yerine sınava giren öğrenci sınav salonundan çıkartılır.

(2) Görevli olduğu salonda bir önceki fıkrada sayılan hareketlerde bulunan öğrenciyi tespit eden gözetmen, ilgili öğrencinin sınav evrakını ve varsa kopya malzemelerini ekleyerek, durumu Dekanlığa/Müdürlüğe bir dilekçe ile bildirir. Dekan/Müdür, ilgili öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatır.

(3) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Hakkında disiplin soruşturması başlatılan öğrencinin, disiplin soruşturması sonuçlanıncaya kadar derslere devam etmesi veya sınavlara girmesi engellenemez.

Disiplin soruşturması halinde değerlendirme notu

MADDE 49 – (1) Kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği veya sınava kendi yerine başkasını girdirdiği için hakkında soruşturma başlatılan öğrencinin sınav evrakı, soruşturma sonuçlanıncaya kadar değerlendirilmez. Bu sırada ilgili sınıfın notları ilan edilirse bu durumdaki öğrencinin sınava girmediği kabul edilir.

(2) Disiplin soruşturması sonucu öğrenciye herhangi bir ceza verilmemiş ise, öğrencinin sınav evrakı değerlendirilir. Disiplin soruşturması final sınavı ile ilgili olup da bu arada aynı dersin bütünleme sınavı yapılmış ise öğrencinin final ve bütünleme sınavlarından aldığı notlardan yüksek olanı esas alınır.

(3) Disiplin soruşturması sonucu herhangi bir ceza alan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra, ilgili sınav veya değerlendirme etkinliğinden sıfır notu verilir.

(4) Yarıyıl sonu notuna etkisi olan tüm proje, laboratuvar raporu, ödev ve benzeri değerlendirme etkinliklerinde intihal yapıldığı anlaşılırsa söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir.

Disiplin cezası almanın ceza ve not dışındaki sonuçları

MADDE 50 – (1) Disiplin cezasının, öğrencinin bursluluk statüsüne etkisi, Senato tarafından kararlaştırılır.

(2) Disiplin cezası alan öğrenci, gerekli not ortalamasını sağlasa dahi onur ve yüksek onur öğrencisi olarak mezun olamaz.

Değerlendirme etkinlikleri ve sınavlarda mazeret

MADDE 51 – (1) Ara sınav dışındaki değerlendirme etkinliklerine mazereti nedeni ile katılamayan öğrenciye, dersin öğretim elemanı, telafi imkânı verebilir.

(2) Sınava girmesine engel olacak bir mazereti nedeni ile ara sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavı hakkı verilmesi için, mazeretin ortadan kalkmasından itibaren beş iş günü içerisinde Üniversitenin internet adresinde yer alan mazeret dilekçesini doldurarak Dekanlığa/Müdürlüğe müracaat eder. Aynı süre içerisinde mazeret belgesini Dekanlık/Müdürlüğe elden teslim eder veya posta ile gönderir. Mazereti, ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciye, mazeret sınavına girme hakkı verilir.

(3) Öğrencinin, mazeretli olduğu süreler içerisinde girdiği sınavlardan aldığı notlar geçersiz sayılır.

(4) Mazeret sınavına girmeyen öğrencinin tekrar mazereti kabul edilmez.

(5) Final sınavına giremeyen öğrencinin mazeret sınavı bütünleme sınavıdır. Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.

Notlar

MADDE 52 – (1) Ortalamaya katılan harf notları ile dörtlük sistemdeki karşılıkları şu şekildedir:

Harf Notu              Katsayı

AA                        4.00

BA                        3.50

BB                         3.00

CB                         2.5

CC                         2.00

DC                        1.5

DD                        1.00

FD                         0.5

FF                         0

(2) Ortalamaya katılmayan notlar ve anlamları şu şekildedir:

a) S notu; öğretim programında kredisiz olup da başarılı kabul edilen ders için verilir.

b) T notu; herhangi bir yükseköğretim kurumundan alınıp da başarılı olunan ve eşdeğerliği ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesine rağmen harf notu verilmeyen ders için verilir.

c) U notu; öğretim programında kredisiz olup da başarısız kabul edilen ders için verilir.

(3) Derslerin tanımında kullanılan kısaltmalar ve anlamları şu şekildedir:

a) A/T; Alan içi/Teknik seçmeli dersleri tanımlamak için kullanılır.

b) AD/TO; Alan dışı/Teknik olmayan seçmeli dersleri tanımlamak için kullanılır.

c) I; Yarıyıl içinde başarılı olunduğu halde geçerli mazeret nedeni ile nihai not için gerekli şartların sağlanamadığı ders için kullanılır. Herhangi bir dersten I notu alındığı takdirde bir sonraki yarıyılın kayıt döneminin başlangıcına kadar bir not alınmadığı takdirde I notu kendiliğinden FF haline gelir.

ç) NA; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için final ve bütünleme sınavına girme hakkını kaybeden öğrenciye verilir. NA olarak tanımlanan ders alınmamış kabul edilir.

d) NI; fazladan alınan dersi tanımlamak için kullanılır ve not çizelgesinde ilgili dersten alınan harf notu ile birlikte gösterilir.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 53 – (1) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 20 iş günü içerisinde Üniversitenin internet sitesinden öğrencilere duyurulur.

(2) Öğrencilere duyurulan notlar ile Üniversitenin kayıtları arasında farklılık olması durumunda, Üniversite kayıtları esas alınır.

Sınav kâğıtlarının teslimi, saklanması ve imhası

MADDE 54 – (1) Öğretim elemanı, sınav sonuçlarının ilanı ile birlikte sınav ve değerlendirme evrakını Dekanlığa/Müdürlüğe teslim eder. Dekanlık/Müdürlük, teslim aldığı evrakı, Rektörlüğün göstereceği depoya teslim eder.

(2) Bütün değerlendirme ve sınav evrakı, yapılış tarihinden itibaren iki yıl süreyle Rektörlük tarafından saklanır ve bu sürenin sonunda Rektörlüğün oluşturacağı komisyon tarafından durum tutanağa geçirilerek imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve not düzeltme

MADDE 55 – (1) Öğrenci, sınav sonucuna, notların ilan edilmesinden itibaren 5 işgünü içerisinde, Üniversitenin internet sitesindeki maddi hata itiraz dilekçesi doldurarak itiraz edebilir. İtiraz, notların toplanması veya okunmayan cevaplar açısından İlgili Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Okunmayan cevap olması durumunda dersin öğretim elemanının ilgili cevabı okuması sağlanır. İtiraz, İlgili Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılır.

(2) İlgili öğretim elemanı, notların takdirinde, toplanmasında hata ettiğini veya okumadığı cevapların bulunduğunu tespit ederse, notların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde İlgili Dekanlığa, Personel Bilgi Sistemi üzerinden başvurarak hatanın giderilmesini talep edebilir. Cevaplara verilen notların toplama hatası İlgili Yönetim Kurulu, notların takdiri ve okunmayan cevaplar ilgili öğretim elemanı tarafından giderilir.

(3) Başvuruyla ilgili araştırma İlgili Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılır.

Ders tekrarı halinde esas alınan not

MADDE 56 – (1) Bir dersin tekrarı, yaz döneminde alınması veya bir dersten hem final hem de bütünleme sınavına girilmesi durumunda en son alınan not esas alınır.

Derslerden başarılı ve başarısız sayılma

MADDE 57 – (1) Ortalamaya katılan AA, BA, BB, CB, CC notları ile ortalamaya katılmayan S ve T notları başarılı kabul edilir.

(2) DC ve DD notları; öğrencinin GNO 2.00 altında ise şartlı başarılı, 2.00 ve üzerinde ise başarılı kabul edilir.

(3) Ortalamaya katılan FF, FD notları ile ortalamaya katılmayan U notu başarısız kabul edilir.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 58 – (1) Derse ait başarı değerlendirme sistemi, derslere başlandığı andan itibaren en geç ikinci hafta sonuna kadar dersin öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu ile ilan edilir.

(2) Ara sınav, değerlendirme etkinliği ve final sınavının başarı notuna etkisi dersin öğretim elemanı tarafından yüzdelik esasına göre belirlenir.

(3) Uzaktan eğitimle verilen derslerin, gözetimsiz yapılan ara sınav ve değerlendirme etkinliklerinin başarı notuna etkisi, %20’den fazla olamaz.

(4) Bir dersin başarı notu; o derse ait ara sınav, varsa başka değerlendirme etkinliği ve final veya bütünleme sınavından alınan notlar esas alınarak başarı değerlendirme sistemine göre belirlenir.

(5) Başarı notu, dersin öğretim elemanı tarafından harf notuna çevrilir.

Yarıyıl not ortalamasının hesaplanması

MADDE 59 – (1) Yarıyıl not ortalaması (YNO), kayıtlı olunan öğretim programındaki bir yarıyıl içerisinde ortalamaya katılan harf notuna sahip derslerin harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları ile kredi değerlerinin ayrı ayrı çarpımları toplamının, aynı derslerin kredileri toplamına bölünmesi sonucu bulunur. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Genel not ortalamasının hesaplanması

MADDE 60 – (1) GNO, kayıtlı olunan programın öğretim programındaki ortalamaya katılan harf notuna sahip bütün derslerin harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları ile kredi değerlerinin ayrı ayrı çarpımları toplamının, aynı derslerin kredileri toplamına bölünmesi sonucu bulunur. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(2) Kayıtlı olduğu programa dikey geçiş/çift anadal/yandal programı çerçevesinde gelen öğrenci, kayıtlı olduğu programda aldığı dersler ile mezuniyet şartını sağladıktan sonra, lisans not ortalaması hesaplanırken, daha önce eşdeğerliği ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek T notu ile transfer edilen derslerin başarı notları, bu Yönetmeliğin ilgili hükmündeki harf notuna çevrilerek genel not ortalamasına dâhil edilir.

Öğrencinin eğitim-öğretime başlayacağı yarıyılın ve sınıfın hesaplanması

MADDE 61 – (1) LYS ile Üniversiteye yerleşen öğrenci, hazırlık sınıfı zorunlu ise muaf olmadığı takdirde hazırlık sınıfından; hazırlık sınıfı isteğe bağlı ise talebi doğrultusunda, hazırlık sınıfı zorunlu değil ise kayıtlı olduğu programın birinci yarıyılından eğitime başlar.

(2) Herhangi bir sebeple bazı derslerden muaf olan öğrencinin öğretim süresinden kaç yarıyıl düşüleceği, eşdeğerliği kabul edilen derslerin kredileri toplamının, kayıt olunan programın ortalama yarıyıl kredisine bölünmesi ile bulunur. Virgülden sonraki iki rakam esas alınır ve sonucun küsuratlı olması halinde en yakın tamsayıya, eşitlik halinde ise yukarıya yuvarlanır. Eğitime başlanacak yarıyıl ile öğrencinin devam edeceği yarıyıl farklı ise bir sonraki yarıyıla kaydı yapılabilir.

(3) Herhangi bir sebeple bazı derslerden muaf olma sonucu öğrencinin kaydı, önlisans programlarında en çok 3, lisans programlarında ise en çok 5 inci yarıyıla yapılabilir.

Öğrencinin bulunduğu yarıyılın ve sınıfın hesaplanması

MADDE 62 – (1) Öğrencinin yarıyılı hesaplanırken ders kaydı yaptırdığı yarıyıllar esas alınır.

(2) Öğrencinin sınıfı hesaplanırken, o zamana kadar ders kaydı yaptırdığı her iki yarıyıl bir sınıf kabul edilir. Sonucun buçuklu çıkması durumunda üste tamamlanır.

(3) Yatay/Dikey geçiş yapan veya Çift Anadal Programına kayıt yaptıran öğrencinin yarıyıl ve sınıfı hesaplanırken, kaydının yapıldığı yarıyıldan önceki yarıyıllar da hesaba katılır.

(4) Uzatmalı statü öğrencisi, önlisans programlarında ikinci, lisans programlarında ise dördüncü sınıf kabul edilir.

(5) Öğrencinin yarıyılı veya sınıfı hesaplanırken izinli olduğu yarıyıllar hesaba katılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet şartı ve diploma

MADDE 63 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programda mezuniyet şartını sağlayıp diploma alabilmesi için;

a) Kayıtlı olduğu programın öğretim programındaki zorunlu ve alınması gerekli görülen tüm seçimlik dersleri alması,

b) Başarısız dersi bulunmaması,

c) GNO’nun en az 2.00 olması,

ç) Aldığı ve başardığı derslerin AKTS kredileri toplamının önlisans programlarında en az 120, lisans programlarında ise en az 240 olması

gerekir.

(2) Kayıtlı olduğu programdaki bütün dersleri alıp başarılı olan öğrencinin GNO 3.00-3.49 arasında olan öğrenci onur, 3.50 ve üzeri olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.

(3) Üniversite’ye kaydını yaptıran öğrencinin Üniversite’den diploma alabilmesi için, hazırlık sınıfı hariç, önlisans programlarında iki, lisans programlarında ise en az dört yarıyıl öğrenim görmesi gerekir.

(4) Yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde anlaşma yapılan yükseköğretim kurumu ile birlikte diploma verilebilir.

(5) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanlara, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince önlisans diploması verilir.

(6) Dikey geçiş/çift anadal öğrencisinin diploma alma hakkının belirlenmesinde, Üniversiteden aldığı derslerin notları ile hesaplanan GNO esas alınır. Ancak diploma ve mezuniyetle birlikte not çizelgesi verilirken Üniversiteden aldığı notlarla hesaplanan GNO ile eşdeğerliği kabul edilen derslerin ortalamaya katılması sonucu elde edilen GNO’dan yüksek olanı esas alınır.

(7) Öğrencinin diplomasının teslim edilebilmesi için Üniversiteye karşı bir yükümlülüğünün bulunmaması gerekir.

Mezuniyet için ek sınav hakkı

MADDE 64 – (1) Öğretim programındaki derslerin tamamını aldığı halde mezuniyet şartını sağlayamayan öğrenciye, başarısız olduğu dersler yaz döneminde açılmış ise final ve bütünlemesine, yaz döneminde açılmamış ise Eylül veya Ocak ayında açılacak iki ek sınava girme hakkı verilir.

(2) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrenciye bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavlara girmeden beş derse kadar başarısız olan öğrenciye dört yarıyıl; bir dersten başarısız olan öğrenciye ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız olduğu dersin sınavlarına başarılı oluncaya kadar girme hakkı tanınır. Bu öğrenciler için her yarıyılın sonunda yapılan final veya bütünleme sınavları ek sınav hükmündedir.

(3) Öğretim programındaki bütün dersleri aldığı, NA olarak tanımlanan ve başarısız notu bulunmadığı halde mezuniyet şartı için gerekli GNO’yu sağlayamadığından Üniversiteden ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciye, mezuniyet şartını sağlayıncaya kadar dilediği derslerden final veya bütünleme sınavına girme hakkı tanınır.

(4) Açılan sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç akademik yıl hiç girmeyen öğrenci, sınavlara girme hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(5) Başarılı oluncaya kadar sınavlara girme hakkı bulunan öğrenci, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Başarılı oluncaya kadar sınava girme hakkı bulunan öğrenci, sınavına girdiği ders başına öğrenim ücretini öder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Mevzuatı, Yükseköğretim Kurulu Kararları ile Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yönetim kurulu kararlarına itiraz ve yargı yolu

MADDE 66 – (1) İlgili Yönetim Kurulu kararına karşı 15 gün içinde Üniversite Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir.

(2) İlgili Yönetim Kurulu veya Üniversite Yönetim Kurulu Kararlarına karşı 60 gün içinde idari yargı yoluna müracaat edilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 67 – (1) 12/4/2009 tarihli ve 27198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 21/8/2011 tarihli ve 28032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 23/7/1998 tarihli ve 23411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Yaz Dönemi Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 67 nci madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Üniversitesi Rektörü yürütür.