27 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29308

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş, dördüncü fıkrasının (a), (c) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Tamamen Türkçe eğitim yapılan programlarda İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden, kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlarda programın öğretim dilinden, programın öğretim dilinin adayın ana dili olması halinde bu bentte sayılan ikinci bir yabancı dilden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puanın veya Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak olan yabancı dil yeterlilik sınavından, Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları ile isteğe bağlı hazırlık sınıfları için belirlenen asgari yabancı dil yeterlilik puanın sağlanması gerekir.”

“ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde bu maddenin 1 inci fıkrasının (c) bendi ile belirlenen yabancı dil puan şartının aranıp, aranmayacağına enstitülerin teklifi üzerine Üniversite Senatosunca karar verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan yüksek lisans programlarında, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden;

a) Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından, Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları ile yabancı dille eğitim yapılan programlar için belirlenen asgari yeterlik puanını,

b) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabacı dil sınavından (a) bendinde belirtilen puan muadili bir puanı,

sağlayanlar hazırlık sınıfından muaf tutulur.

 (2) Birinci fıkrada belirtilen muafiyet koşulunu sağlayamayan öğrenciler zorunlu hazırlık sınıfına alınır ve bu öğrenciler için hazırlık sınıfına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

 (3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yabancı dil yeterlilik koşullarını taşıyan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavından en geç yedi gün önce Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurarak yabancı dil yeterlik talebinde bulunabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Tez danışmanı, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalında görevli öğretim üyeleri arasından, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanır. Doktora tezinin niteliğine göre birden fazla tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora veya eşdeğer derecesine ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer niteliklere sahip olması gerekir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, öğrencinin ve danışmanının gerekçeli talebi üzerine, anabilim dalı başkanının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Tez danışmanı, öğrencinin ve danışmanlığı üstlenmesi önerilen kayıtlı olunan anasanat/anabilim dalında görevli öğretim üyeleri arasından, enstitü anasanat/anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanır. Sanatta yeterlik tezinin niteliğine göre birden fazla tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora veya eşdeğer derecesine sahip olması gerekir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, öğrencinin gerekçeli talebi üzerine, anasanat dalı başkanının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/11/2013

28813

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/5/2014

29011

2-

23/1/2015

29245