27 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29308

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2013 tarihli ve 28763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beşinci cümlesindeki “Bu” ibaresi “Lisans derecesi ile başvuracak” şeklinde, “2.75” ibaresi ise “3.00” şeklinde; aynı bendin altıncı cümlesinde iki defa geçen “2.75” ibarelerinden ikincisi “3.00” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri; yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “başarmaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Yunus Emre Enstitüsünden alınacak Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olmaları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendindeki “çıktısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Yunus Emre Enstitüsünden alınacak Türkçe Yeterlik Belgesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/9/2013

28763

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/11/2014

29172