26 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29307

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisans ücretinin Kanunun 42 nci maddesine göre taksitle ödenmek istenmesi halinde, yayın lisansı verilmeden önce, yayın lisans ücreti birinci taksitinin lisans belgesinin verilmesinden önce ödenmek koşuluyla, 4 taksit miktarı tutarından Üst Kurula muhatap düzenlenmiş ve Kurulca belirlenen örneğe uygun 10 yıl süreli banka teminat mektubu sunulur. Bu kapsamda Üst Kurula sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen banka teminat mektupları ile de sağlanabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üst Kurul yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/6/2011

27965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/10/2012

28429

2-

10/1/2013

28524

3-

22/10/2013

28799