26 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29307

YÖNETMELİK

Başbakanlıktan:

BAŞBAKANLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Başbakanlık uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, Başbakanlık uzmanlığına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile Başbakanlık uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Başbakanlık merkez teşkilatı birimlerini,

b) Birim amiri: Başbakanlık merkez teşkilatı birim amirlerini,

c) Genel Müdürlük: Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünü,

ç) Giriş sınavı: Başbakanlık uzman yardımcılığı için yapılacak özel yarışma sınavını,

d) Giriş Sınavı Komisyonu: Başbakanlık uzman yardımcılığı giriş sınavını yapan komisyonu,

e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) Kurum: Başbakanlığı,

g) Müsteşar: Başbakanlık Müsteşarını,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

h) Tez: Başbakanlık uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

ı) Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu: Başbakanlık uzman yardımcılarının tezlerini değerlendiren ve yeterlik sınavını yapan komisyonu,

i) Uzman: Başbakanlık uzmanını,

j) Uzman yardımcısı: Başbakanlık uzman yardımcısını,

k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

l) Yeterlik sınavı: Başbakanlık uzmanlığı yeterlik sınavını,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe giriş sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 5 – (1) Giriş sınavının başvuru şartları, tarihleri ve yeri, başvuruda istenen belgeler, atama yapılacak kadro sayısı, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, öğrenim dalları itibarıyla aranacak KPSS puan türleri, taban puanları ve sınava çağrılacak aday sayısı ile sınava ilişkin diğer hususlar Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve ayrıca Kurumun internet sayfasında ilan edilir.

Başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

2) İletişim fakültesi ile fakültelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren istatistik, sosyoloji ve mühendislik bölümleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

mezun olmak.

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS puan türü veya türlerinden giriş sınavı duyurusunda belirtilen taban puanı almış olmak.

Başvuru şekli

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ya da sınav duyurusunda belirtilen diğer yöntemlerle yapılır. Postadaki gecikmeler ve sınav duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Başvurular, sınav duyurusunda belirtilen süre içerisinde doldurulan başvuru formu ile yapılır. 

Giriş sınavına katılacakların tespit edilmesi

MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük tarafından başvurular incelenerek ilgililerde aranan şartların mevcut olup olmadığı tespit edilir. Aranan şartları haiz adaylar arasından KPSS’den en yüksek puanı alan adaydan başlanmak üzere; yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katı, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise en fazla dört katı aday sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Adayların giriş sınavına kabulü ve adaylardan istenen belgeler

MADDE 9 – (1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan;

a) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da aslı ibraz edilmek şartıyla sureti,

b) Adayın özgeçmişi,

c) İki adet vesikalık fotoğraf,

istenir.

(2) Giriş sınavına katılacak adaylara sınav yeri ve tarihinin belirtildiği sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

(3) Sınav giriş belgesi verilen adaylardan daha sonra katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Giriş Sınavı Komisyonu

MADDE 10 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu; müsteşar yardımcıları, birim amirleri, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları, Başbakan başmüşavirleri, Başbakan müşavirleri, Başbakanlık müşavirleri, Başbakanlık uzmanları ile öğretim üyeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının konusunda uzman personeli arasından Müsteşar tarafından belirlenecek bir başkan ve dört asıl üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca iki yedek üye belirlenir. Komisyon, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(2) Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olanların yerine yedek üyelerden görevlendirme yapılır.

(3) Giriş Sınavı Komisyonunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, test usulü veya klasik usulde yapılabilir. Yazılı sınav Kurum tarafından yapılabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya ÖSYM Başkanlığına da yaptırılabilir. Yazılı sınavın bu kurumlardan birine yaptırılması halinde, protokolle belirlenecek hükümler çerçevesinde bu kurumların sınav ve itiraz usullerine uyulur.

(2) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday başarılı olmuş sayılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

(3) Yazılı sınav sonuçları Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Yazılı sınav konuları

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki konular arasından yapılır.

a) İktisat Grubu:

1) Mikro ve makro iktisat.

2) İktisat politikası.

3) Türkiye ekonomisi.

4) Uluslararası iktisat.

b) Maliye Grubu:

1) Kamu maliyesi.

2) Türk vergi sisteminin genel esasları.

3) Maliye politikası.

c) Hukuk Grubu:

1) Anayasa hukuku.

2) İdare hukuku ve idari yargılama hukuku.

3) Ceza hukuku (Genel hükümler).

4) Medeni hukuk (Başlangıç hükümleri, kişiler hukuku).

5) Borçlar hukuku (Genel hükümler).

ç) Kamu Yönetimi Grubu:

1) Yönetim bilimleri.

2) Personel yönetimi.

d) Uluslararası İlişkiler ve Siyasi Tarih Grubu:

1) Uluslararası ilişkiler.

2) Uluslararası kuruluşlar.

3) Türk dış politikası.

4) Siyasi tarih.

(2) Yazılı sınav, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki konulardan yapılır.

a) Genel yetenek ve genel kültür.

b) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak sınav duyurusunda belirlenen alan bilgisi konuları.

(3) Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde, yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puan alan adaydan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanırlar. Sözlü sınavın yeri ve tarihi Kurumun internet sitesinde duyurulur. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz.

(2) Giriş sınavının sadece sözlü sınav olarak yapılması halinde, belirlenen KPSS puan türüne göre yapılan başvurular arasından en yüksek puanı alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

(3) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav duyurusunda belirlenen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(4) Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Giriş sınavının başarı sıralaması; yazılı sınav yapıldığı takdirde yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan puanların aritmetik ortalamasına, yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise sözlü sınav puanlarına göre yapılır.

(2) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve duyuruda belirtilen kadro sayısını aşmamak suretiyle, giriş sınavında başarılı olanlar Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Giriş Sınavı Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir.

(3) Sınavı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 15 – (1) Giriş sınavını kazanan adaylar; iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte görevini devamlı yapmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmadığına, adli sicil kaydının bulunup bulunmadığına ve erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanlarını belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe teslim ederler.

Uzman yardımcılığına atanma

MADDE 16 – (1) Giriş sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde belgelerini teslim edenlerin uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.

(2) Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama işlemlerinin yapılması için müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(3) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere başarı puanı sıralamasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılarının Eğitimi ve Yetiştirilmeleri

Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri

MADDE 17 – (1) Uzman yardımcıları, konuları ve uygulama esas ve yöntemleri birimlerin görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe hazırlanacak temel ve hazırlayıcı eğitim ile yetiştirme programına katılırlar.

(2) Uzman yardımcıları, Başbakanlık uzmanlığının gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmaları amacıyla, yetiştirme programı içerisinde yer alan tüm faaliyetlere katılırlar. Birimlerce de hizmet içi eğitim programları düzenlenebilir. Birimlerce yapılan eğitimler başlamadan iki hafta önce; alınacak eğitimin konusu, süresi, yeri ve eğiticilere ilişkin bilgiler Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Ayrıca bu eğitimlerin sonuçları da Genel Müdürlüğe iletilir.

(3) Uzman yardımcıları, Başbakanlık birimlerinde ve kamu kurum ve kuruluşlarında staj ve/veya eğitime gönderilebilirler.

(4) Uzman yardımcılarına kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim, araştırma, yurtiçi ve yurtdışı inceleme ve benzeri eğitim programları düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi

Tez çalışmasına başlama

MADDE 18 – (1) Uzman yardımcıları, uzman yardımcılığında fiilen iki yılı tamamlamaları halinde uzmanlık tezi çalışmalarına başlarlar. Bu süreye üç ayı aşmayan aşağıdaki izinler dâhil edilir.

a) Doğum sebebiyle alınan aylıksız izin,

b) Hastalık ve refakat izinleri.

Tez konusu ve danışmanının belirlenmesi

MADDE 19 – (1) Birim amirleri, Kurumun ve birimlerinin ihtiyaç ve öncelikleri ile uzman yardımcısının görüşünü dikkate alarak birimlerindeki her bir uzman yardımcısı için belirleyecekleri bir tez konusu ve tez danışmanı önerilerini Genel Müdürlüğe bildirirler.

(2) Tez danışmanı; Kurum personeli ile kurumlarının ve kendilerinin muvafakatıyla öğretim üyeleri ve kamu personeli arasından belirlenir.

(3) Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu; bildirilen tez konularını inceler, kabul edilen tez konularını ve danışmanlarını uzman yardımcılarına bildirir. Tez konuları kabul edilmeyen uzman yardımcıları Genel Müdürlüğe bildirilir. Tez konuları kabul edilmeyen uzman yardımcıları için tez konusu belirlenmesinde  bu madde hükümleri uygulanır.

(4) Tez konusu ve tez danışmanının uzman yardımcısına tebliğ tarihi, tez konusunun kesinleştiği tarih olarak kabul edilir. Uzman yardımcıları, bu tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tezlerini hazırlar ve birimlerine teslim ederler.

(5) Tez konusu veya tez danışmanı, zorunlu durumlarda uzman yardımcısının talebi ve birim amirinin uygun görüşü üzerine bir defaya mahsus değiştirilebilir. Tez konusunun veya tez danışmanının değiştirilmesi tezin teslim süresini uzatmaz.

(6) Uzman yardımcıları, tez konularının ve tez danışmanlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde tez konusu olan çalışmanın planına yönelik bilgileri içeren tez önerisini hazırlarlar. Tez danışmanları, tez önerilerini görüşleri ile birlikte bir hafta içerisinde Genel Müdürlüğe gönderirler. Genel Müdürlük tez önerilerini, tez danışmanının görüşü ile birlikte Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonunun onayına sunar ve uygun bulunması halinde uzman yardımcılarına tebliğ edilir.

(7) Tez danışmanları, tezlerin teslim edildiği tarihe kadar rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini bir rapor halinde Genel Müdürlüğe sunarlar. Genel Müdürlük tarafından bu raporlar, Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonuna gönderilir.

Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 20 – (1) Tez, tez danışmanının gözetiminde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır.

(2) Tezin, bilimsel çalışma etiğine uygun olarak uzman yardımcısının görüş, değerlendirme ve önerilerini içeren özgün bir eser olması gerekir. Tezin başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması gerekir. Aksi durumun tespiti halinde tez geçersiz sayılır.

(3) Tezde yer alan görüş, değerlendirme ve önerilerin içeriği ve özgünlüğü tezi hazırlayan uzman yardımcısına aittir. Tezler, Başbakanlığın kurumsal görüşünü yansıtmaz.

(4) Tez hazırlanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönergeyle düzenlenir.

Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcıları, tez konularının kesinleşmesini takip eden en geç bir yıl içerisinde hazırlamış oldukları tezlerini birimlerine teslim ederler. Analık izni, doğum ve askerlik sebebiyle alınan aylıksız izinler ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri uzman yardımcısının talebi üzerine bu süreye dâhil edilmez.

(2) Uzman yardımcılarının hazırlamış olduğu tezler ve tezlerin elektronik ortamdaki kopyaları birim amirleri tarafından beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir ve Genel Müdürlük tarafından en geç onbeş gün içerisinde Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu üyelerine teslim edilir.

(3) Süresi içerisinde tezlerini sunmayan uzman yardımcılarına altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Bu durum Genel Müdürlük tarafından uzman yardımcısına tebliğ edilir. İlave süre içerisinde de tezlerini sunmayanlar hakkında 27 nci madde hükümleri uygulanır.

Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu

MADDE 22 – (1) Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu; uzman yardımcılarının tezlerini değerlendirmek ve yeterlik sınavlarını yapmak üzere, 10 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen usule göre belirlenir, toplanır ve karar alır.

(2) Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

Tezin değerlendirilmesi ve kabulü

MADDE 23 – (1) Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu; uzman yardımcıları tarafından hazırlanan tezleri, teslim aldığı tarihten itibaren iki ay içerisinde, tez danışmanlarının raporları ile birlikte bilimsel esaslara uygunluk bakımından inceler ve uzman yardımcılarını tez savunmasına çağırır.

(2) Uzman yardımcısı, Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu önünde tezini sözlü olarak savunur ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.

(3) Uzman yardımcısının tez savunmasından sonra Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu üyeleri oylarını başarılı veya başarısız şeklinde kullanır.

(4) Tezini teslim ettiği halde, geçerli bir mazereti nedeniyle tez savunmasına girememiş olan uzman yardımcısı için Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından ayrı bir savunma tarihi belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunmasına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

(5) Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından tezi başarısız görülen veya başarısız tez vermiş sayılan uzman yardımcısına tezini düzeltmesi veya yeni bir tez hazırlaması için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Yeterlik sınavı

MADDE 24 – (1) Uzmanlık tezi başarılı kabul edilen ve en az üç yıl çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Bu süreye aylıksız izin ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dâhil edilmez.

(2) Yeterlik sınavı, Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yazılı ve/veya sözlü şekilde yapılır. Yazılı sınav Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yapılabileceği gibi 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(3) Yeterlik sınavında, uzman yardımcısının;

a) Anayasa hukuku,

b) İdare hukuku ve idari yargılama hukuku,

c) Devlet memurlarına ilişkin mevzuat,

ç) Devlet teşkilatı,

d) Kamu mali yönetiminin genel esasları,

e) Türkiye ekonomisi,

f) Uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları,

g) Bilgi edinme ve kamu etik mevzuatı,

ğ) Mevzuat hazırlama usul ve esasları,

h) Resmi yazışma usul ve esasları,

ı) Bilgi güvenliği

konularına ilişkin bilgi düzeyi ile Başbakanlığın görev alanına giren diğer konulara ilişkin yeterliği değerlendirilir.

(4) Yeterlik sınavına ilişkin yazılı ve/veya sözlü sınavlar, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için; yazılı sınav yapılması halinde yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alınması, sözlü sınav yapılması halinde Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu başkan ve üyeleri tarafından yüz puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde ise her iki sınavın aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içerisinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Yabancı dil

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcılarının uzman kadrolarına atanabilmeleri için, uzman yardımcılığı döneminde alınması kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından ÖSYM Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde sahip olmaları gerekir.

Uzmanlığa atanma

MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan ve süresi içerisinde 25 inci maddede belirtilen yabancı dil belgesini ibraz eden uzman yardımcısının uzman olarak ataması yapılır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi

MADDE 27 – (1) Uzman yardımcılarından; verilen ilave süre içerisinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içerisinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Görev, Sorumluluk ve Yurtdışında Eğitim

Görev ve sorumluluk

MADDE 28 – (1) Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Amirleri tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.

b) Çalıştıkları birimin kısa, orta ve uzun vadeli işlerinin planlamasına katkı sağlamak.

c) Kurumun ve çalıştıkları birimin görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın hazırlanması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak.

ç) Çalıştıkları birimin görev alanına giren uygulamalar ile bu konudaki güncel gelişmeleri takip etmek, özel bir bilgi birikimi ve ihtisas gerektiren konularda politika üretilmesine katkıda bulunacak önerilerde bulunmak ve projeler üretmek.

d) Yurtiçinde, yurtdışında, uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak toplantılar ile çalışmaları takip etmek ve görevlendirilmeleri halinde, kurum içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak.

e) Çalıştıkları birimin görev alanları öncelikli olmak üzere, mesleki bilgilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, gerektiğinde bunların özet ve eleştirilerini kapsayan bir raporu çalıştığı birime sunmak.

Yurtdışında eğitim

MADDE 29 – (1) Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak ve lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilebilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İtiraz

MADDE 30 – (1) Giriş sınavı ile yeterlik sınavının Kurum tarafından yapılması halinde, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgisine göre Giriş Sınavı Komisyonu veya Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 31 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılanlar müracaatları halinde uzman kadrosuna yeniden atanırlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33 – (1) 13/6/2002 tarihli ve 24784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.