26 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29307

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 23/3/2015

Karar No  : 2015/ÖİB-K-17

Konu         : Türkşeker A.Ş. Taşınmazı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.’ye verilen yetki çerçevesinde; ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihale neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.’ye ait Kırşehir ili, Mucur ilçesi, Yenice mahallesi, Dolazı mevkii 30.30.Ş pafta, 295 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1- Taşınmazın; 700.000.- (Yediyüzbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren S.S. Kırşehir Pancar Ekicileri Kooperatifi’ne, İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, S.S. Kırşehir Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek söz konusu taşınmazın; 670.000.- (Altıyüzyetmişbin) TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Şükrü KARA’ya İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, Şükrü KARA’nın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonu Kararının onaylanmasına,

2- Bu Karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanmasına ve Karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.