26 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29307

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 23/3/2015

Karar No  : 2015/ÖİB-K-16

Konu         : Türkşeker A.Ş. Taşınmazı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.’ye verilen yetki çerçevesinde; ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihale neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Erzurum ili, Oltu ilçesi, Kazım Karabekir mahallesi, Göle Caddesi mevkii E: Pafta No 30-30 Ş.e, Y: Pafta No 30-30 Ş.b, E: Ada No 69, Y: Ada No 198, E: Parsel No 48, Y: Parsel No 11’de kayıtlı E: 7.236,89 m² Y: 7.280,76 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan mütemmimlerinin (Bölge Binası-Lojman) özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1- Taşınmazın; 1.290.000.- (Birmilyonikiyüzdoksanbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren Abdurrahim KARACA’ya İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, Abdurrahim KARACA’nın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek söz konusu taşınmazın; 1.285.000.- (Birmilyonikiyüzseksenbeşbin) TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Ahmet GÖZÜTOK’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, Ahmet GÖZÜTOK’un Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek söz konusu taşınmazın 1.280.000.- (Birmilyonikiyüzseksenbin) TL bedelle üçüncü en yüksek teklifi veren Emrail KAYA’ya İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, Emrail KAYA’nın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek söz konusu taşınmazın, 1.071.000.- (Birmilyonyetmişbirbin) TL bedelle dördüncü en yüksek teklifi veren Oltaş İnşaat Taahhüt Madencilik Gıda Turizm Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, Oltaş İnşaat Taahhüt Madencilik Gıda Turizm Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine şeklinde verilen İhale Komisyonu Kararının onaylanmasına,

2- Bu Karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanmasına ve Karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.