25 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29306

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA DENETLENMESİ HAKKINDA

TEBLİĞİN (SERİ NO: 6) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 29/11/2011 tarihli ve 28127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.