24 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29305

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 17/3/2015

KARAR NO   : 2015/15

KONU             : Soma B Termik Santrali

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 16/2/2015 tarihli ve 967 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 7/8/2014 tarihli ve 2014/75 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Soma B Termik Santralinin ve Soma B Termik Santrali tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla 13/1/2015 tarihinde yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonu tarafından;

1) Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Soma B Termik Santrali ve bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde;

• 685.500.000 (Altıyüzseksenbeşmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 685.000.000 (Altıyüzseksenbeşmilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2) Satış Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, Satış Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.