24 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29305

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 17/3/2015

KARAR NO   : 2015/14

KONU             : Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 19/1/2015 tarihli ve 331 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 7/8/2014 tarihli ve 2014/75 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan; Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)’ye ait Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerinin, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (SEAŞ)’ye ait Bursa Linyitleri İşletmesi (BLİ) tarafından kullanılan taşınırların, Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri ile BLİ tarafından kullanılan taşınmazların, 79528 ve 73021 No.lu Maden Ruhsatları ve bu Ruhsatların kapsadığı Maden Sahalarının bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla 17/12/2014 tarihinde yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonu tarafından;

1) Söz konusu ihalede;

• 521.000.000 (Beşyüzyirmibirmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde, EÜAŞ’a ait Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerinin, SEAŞ’a ait BLİ tarafından kullanılan taşınırların, Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri ile BLİ tarafından kullanılan taşınmazların satılmasına, 79528 ve 73021 No.lu Maden Ruhsatları ile bu Ruhsatların kapsadığı Maden Sahalarının işletme hakkının verilmesine, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 520.000.000 (Beşyüzyirmimilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde, EÜAŞ’a ait Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerinin, SEAŞ’a ait BLİ tarafından kullanılan taşınırların, Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri ile BLİ tarafından kullanılan taşınmazların satılmasına, 79528 ve 73021 No.lu Maden Ruhsatları ile bu Ruhsatların kapsadığı Maden Sahalarının işletme hakkının verilmesine, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2) Satış ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, Satış ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.