24 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29305

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TRÜF UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Trüf Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Trüf Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Laboratuvar: Kamu, özel ve tüzel kişiler tarafından ithalat, ihracat, satış ve denetim amaçlı olarak gönderilen trüf türlerinin, trüf aşılı mikorizal fidanların ya da mikorizal fidan köklerine ait numunelerin morfolojik ve moleküler olarak teşhisini yapıp raporlayan, trüf aşılı mikorizal fidan üreten, geliştiren, alternatif mikorizal fidan üretimi ile ilgili çalışmalar yapan, trüf bahçesi kurulumu ve izlenmesi sırasında ihtiyaç duyulan her türlü analizleri yapan Merkez bünyesindeki laboratuvarı,

c) Laboratuvar personeli: Laboratuvarın faaliyet ve görev alanına giren konularda en az ön lisans düzeyinde eğitim almış, laboratuvarda görev alan ve/veya analizleri yapan, laboratuvar sorumlusu ve idareye karşı sorumlu olan personeli,

ç) Laboratuvar sorumlusu: Laboratuvarın faaliyet ve görev alanına giren konularda en az yüksek lisans düzeyinde eğitim almış, analizleri yapan ve/veya yapılmasından sorumlu olan laboratuvar personeli,

d) Laboratuvar yardımcı personeli: Laboratuvarın faaliyet ve görev alanına giren konularda laboratuvar sorumlusu ve idareye karşı sorumlu olan, analizlerin yapılmasında yardımcı olan personeli,

e) Merkez (TRÜFMER): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Trüf Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Mikoriza: Trüf hiflerinin meşe, fındık, ıhlamur, çam gibi yüksek yapılı bitkilerin köklerini bir eldiven gibi sararak bitkilerin topraktan daha çok su ve mineral almasını sağlayan, buna karşılık bitkiden aldıkları organik besinle trüf türlerini oluşturan yapıyı,

g) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ğ) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

h) Trüf: Yeraltında meşe, fındık, ıhlamur, çam gibi yüksek yapılı bitkilerin köküne bağlı olarak yaşamını sürdüren ve önemli bir ekonomik değere sahip olan yeraltı mantar türlerini,

ı) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Trüf ve ürünleri ile ilgili olarak gereksinim duyulan her türlü analiz, sertifikalandırma ve raporlama çalışmalarını yapmak, ulusal ve/veya uluslararası mevzuat çerçevesinde gerek görülen her türlü hizmeti gerçekleştirmek.

b) Trüf ile ilgili her türlü bilimsel araştırma yapmak ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini koordine etmek.

c) Kamu ve özel sektör temsilcileriyle işbirliği yapmak.

ç) Trüf ve ürünleri endüstrisi üzerine çalışanlara hizmet ve eğitim vermek, üretim ve araştırmalarda yeni teknolojileri uygulamak, bölgesel ve ulusal problemler için çözüm üretmek, üretim girdileri ve son üründe kalite ve standardizasyon denetimlerini yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, laboratuvar ölçeğinden işletme boyutuna kadar üretim, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermek, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler üretmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ekonomik değeri yüksek olan trüf türleri ile mikoriza oluşturan her türlü bitkinin kültür şartlarını araştırmak, kültür uygulamaları yaparak trüf aşılı mikorizal fidan üretmek.

b) Tüm kamu-özel sektör kuruluşları ile şahısların talebi üzerine trüf türlerinin ve mikorizal fidan köklerine ait numunelerinin morfolojik ve moleküler teşhisini yapıp raporlamak ve sertifikalandırmak.

c) Trüf aşılı fidanların kültivasyon alanlarının fiziksel ve kimyasal olarak uygunluğunu belirlemek için analiz yapmak.

ç) Ülkemizde doğal olarak yetişen trüf türlerinin teşhisini yaparak tür çeşitliliği, coğrafik dağılımı ve ekolojileri konularında bilimsel çalışmalar yapmak.

d) Trüf endüstrisinin ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek.

e) Trüf ve ürünlerini işleme, muhafaza ve araştırmalarında yeni teknolojileri izlemek ve uyum çalışmaları yapmak.

f) Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak trüf ile ilgili konularda; her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer kişilerin eğitimine yardımcı olmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikaya yönelik eğitim ve öğretim programları düzenlemek.

g) Bölgede doğal olarak yetişen ve ekonomik değere sahip alternatif trüf türlerini belirlemek, kültivasyon üzerine yapılan çalışmalar ile inovasyona dönüşmesini sağlamak ve kırsal alanda alternatif istihdam alanı oluşmasına katkı sağlamak.

ğ) Üniversitede trüf türlerinin taksonomisi, kültivasyonu ve gastronomisi ile ilgisi olan fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak.

h) Trüf konusunda her türlü akademik faaliyette bulunmak.

ı) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bulunan üniversiteler ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapmak, konuyla ilgili yayınlar hazırlamak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

i) Merkezin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasını sağlamak.

j) Merkez bünyesinde yapılan uygulama ve araştırma konularında kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı ile yayın faaliyetlerinde bulunmak.

k) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, trüf taksonomisi ve kültivasyonu alanında akademik faaliyetleri, araştırma ve laboratuvar çalışmaları olan Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı yöntemle görevden alınabilir.

(2) Üniversitede görev yapan ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili araştırmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen en çok iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdürün görevinde bulunmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu gündemini Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

f) Merkezin çalışma birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

g) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, personelin görev ve sorumluluklarını etik ve bilimsel kurallara göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

ğ) Merkezde yapılan bütün işlemlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılıp yapılmadığını denetlemek.

h) Üst makamlar tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili tercihen öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, bu kararların amacına ulaşması için yapılması gerekenlerin icrasını planlamak.

b) Merkezin çalışma ilke ve hedeflerini belirlemek, bilimsel ve idari plan ile programları hazırlamak.

c) Merkeze bağlı birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak.

ç) Merkezde yapılacak analizlerinin ve üretilen ürünlerin fiyatlarını belirlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak ve Rektöre sunmak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

f) Müdür tarafından sunulan faaliyet programı ile teklifleri görüşmek ve karara bağlamak, Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek.

ğ) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek.

h) Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli belirlemek.

ı) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en az beş, en çok on beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri de bu toplantılara katılırlar. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.