24 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29305

YÖNETMELİK

İzmir Üniversitesinden:

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2013 tarihli ve 28761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci izinli veya mazeretli sayıldığı süre içinde öğrenimine devam edemez. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bu kapsamdaki öğrencilerin, izinli veya mazeretli oldukları süre içerisinde başka bir yükseköğretim kuruluşundan aldıkları dersler ve notlar geçersizdir. Bu derslerle ilgili muafiyet işlemi yapılmaz. Bir dönem süreli ara verme izni, dönem başlangıcından o döneme ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir. Bu hükümler uyarınca, öğrenime ara verme izni alan bir öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, öğrenim süresine eklenir. Süre ekleme nedeninin ve eklenecek sürenin, ilgili yönetim kurulu kararında belirtilmesi şarttır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2013

28761

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/9/2014

29126

2-

16/2/2015

29269