23 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29304

YÖNETMELİK

İstanbul Bilim Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ORGAN, DOKU VE HÜCRE NAKLİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,  İstanbul Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama ve Araştırma  Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Bilim Üniversitesine bağlı olarak kurulan, İstanbul Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) GMP (Good Manufacturing Practices): İyi üretim uygulamaları standartizasyonunu,

b) Merkez: İstanbul Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama ve Araştırma  Merkezini,

c) Müdür: İstanbul Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör : İstanbul  Bilim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Bilim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama ve Araştırma  Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş birliği ile her türlü hücre, doku ve organ nakli uygulamalarını uluslararası kalite ve standartlarda doğru ve güvenilir biçimde sürekli ve mümkün olan en kısa zamanda yapmak, ilgili kanun hükümleri çerçevesinde kadavradan elde edilecek tüm insan dokularını işleyip ihtiyacı olan hastalara tedavi amaçlı kullanmak, hastalara transfer edilecek her türlü hücre ve dokunun dünyaca kabul edilen GMP koşullarında üretimini ve hastaya uygulanmasını sağlamak, toplumun her kesiminde hücre, doku, organ nakli ve organ bağışı ile beyin ölümü konularında bilinçlendirmeyi sağlamak, hücre, doku ve organ nakli konularında tüm kurumlarla iş birliği yapmak, hücre, doku ve organ nakli konularında yeni teknikler geliştirmek, bilimsel araştırma ve projeler yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında hücre, doku ve organ nakli uygulamalarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Hücre, doku ve organ nakli uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) Hücre, doku ve organ nakli konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak.

ç) Hücre, doku ve organ nakli uygulamalarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak.

d) Araştırma ve uygulama için gerekli laboratuvarları kurmak ve bu laboratuvarların uluslararası akreditasyonlarının yapılması için gerekli çalışmaları yapmak.

e) Hücre ve doku nakline yönelik gerekli olan kök hücre laboratuvarlarını GMP koşullarına uygun hazırlamak; hücre, doku üretimini  ve transferini GMP koşullarında tamamlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en çok iki müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdür, bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan uzun sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Faaliyet grupları arasında koordinasyonu sağlamak.

d) Faaliyet gruplarının çalışmalarının düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak, hizmetlerin istihdamı, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlamak.

f) Her akademik yıl sonunda Merkezin yıllık faaliyetlerini bir rapor halinde Rektöre sunmak.

g) Bu Yönetmelik gereğince Müdüre verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu  

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından görevlendirilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda görevlendirilecek öğretim üyeleri; Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalından, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalından, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalından, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalından, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalından, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalından en az birer kişi, Tıp Fakültesinden en az altı üye olmak üzere sekiz üyeden oluşur.

 (2) Yönetim Kurulu üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olmak üzere bilirkişilik hizmetlerinin süreç ve yoğunluğuna göre ve Müdürün gerekli gördüğü hallerde toplanır. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Müdürün gündeme aldığı konularda karar almak.

ç) Hücre, doku ve organ nakli uygulamalarının tamamı Yönetim Kurulunun mesuliyetinde olup bilimsel ve etik yönden değerlendirme ve onay verme hususlarında bağımsızdır.

d) Bu Yönetmelik gereğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.