22 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29303

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü)’ndan:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Genel Müdürlüğe bağlı olarak kurulmuş olan Döner Sermaye İşletmelerinin faaliyet alanları, görev, yetki ve sorumlulukları, gelirleri, giderleri, bütçenin hazırlanması, uygulanması, muhasebesi ve denetimi ile diğer usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 6, 26 ve 40 ıncı maddeleri, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (g) bendi ile 29 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,

b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

c) Bölge Müdürlüğü: Orman bölge müdürlüğünü,

ç) Diğer birimler: Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğünü, Yedek Parça Depo Müdürlüğünü,

d) Döner sermaye: Genel Müdürlüğe kanunlarla verilen asli ve sürekli kamu görevlerine bağlı olarak ortaya çıkan ve genel idare esaslarına göre yürütülmesi mümkün olmayan mal ve hizmet üretimine ilişkin faaliyetlerin sürdürülebilmesi için, Genel Müdürlüğe bağlı olarak kurulmuş döner sermaye işletmelerine tahsis edilen sermayeyi,

e) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

f) Faaliyet dönemi: Mali yılı,

g) Harcama birimi: Bütçe ile ödenek verilen her bir işletmeyi,

ğ) Harcama yetkilisi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir işletmenin en üst yöneticisini veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişiyi,

h) Harcama yetkilisi mutemedi: Harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak görevlendirilen ve kendisine verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan kişiyi,

ı)  Hesap dönemi: Mali yılı,

i) İşletme: Döner sermayenin tahsis amacını gerçekleştirmek üzere kurulan döner sermaye işletmelerini,

j) İşletme müdürlüğü: Orman işletme müdürlüğünü, orman fidanlık müdürlüğünü,

k) İşletme şefliği: Orman işletme şefliğini, orman fidanlık şefliğini,

l)  Mali yıl: Takvim yılını,

m) Muhasebe birimi: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yürüten birimi,

n) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış yöneticiyi,

o) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

ö) Muhasebe yetkilisi yardımcısı: Muhasebe yetkililerinin yardımcılarını,

p) Ön mali kontrol: İşletmelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; işletme bütçesine, kullanılabilir ödenek tutarına ve mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları, Gelirler ve Giderler

Faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletmenin faaliyetleri Genel Müdürlüğün görev alanlarıyla ilgili olmak üzere şunlardır: 

a) Ormanları; imar etmek, korumak, amenajman planlarına ve iktisadi gereklere göre teknik usullerle devamlı bir şekilde işletmek,

b) Amenajman ve işletmecilikle ilgili her türlü plan ve proje yapmak,

c) İşletmecilik için gerekli olan personeli eğitmek ve yetiştirmek,

ç) Her çeşit orman ürününün kesimi, taşınması ve depolanması işlerini yapmak,

d) Ormanlardaki artıkları kıymetlendirmek, değerlendirmek ve temizlemek,

e) Ormancılık ve orman ürünleri hakkında danışmanlık hizmetleri vermek,

f) Orman içi ağaçlandırma ve silvikültür faaliyetleri yapmak,

g) Orman ağacı fidanı ve tohumlarını üretmek,

ğ) Her çeşit orman ürünlerinden gelir elde edilmesine ilişkin satış faaliyetlerini yapmak,

h) Devlet ormanı içerisinde bulunan mesire yerleri kapsamına alınan orman içi dinlenme yerleri, şehir ormanları ve ağaç parklarının kurulması ve işletilmesi için gerekli yapım, bakım, onarım ve koruma hizmetlerini yapmak.

Gelirler

MADDE 5 – (1) İşletmelerin gelirleri;

a) Ormanlardan elde edilen odun ve odun dışı ürünlerin satış gelirlerinden,

b) Genel Müdürlüğün faaliyetleriyle ilgili sunulan hizmet gelirlerinden,

c) Orman ağacı fidanları ile süs bitkileri satış gelirlerinden,

ç) İşletmelerce üretimi yapılan tohum satış gelirlerinden,

d) Orman içi dinlenme yerlerinden elde edilen gelirlerinden,

e) Diğer orman gelirlerinden,

f) Genel Müdürlüğün asli görevleri dışında, diğer mevzuatla verilen iş ve hizmetlerden elde edilen gelirlerden,

g) Danışmanlık hizmeti gelirlerinden,

ğ) Tesis, makine, ekipman ve cihazların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlerden,

h) Faiz, komisyon ve benzeri gelirlerden,

ı) Döner Sermaye kaynakları ile edinilerek İşletmenin aktifine kayıtlı taşınır ve taşınmazların satış gelirlerinden,

oluşur.

Giderler

MADDE 6 – (1) İşletmenin giderleri; Genel Müdürlükçe bütçe harcama formülü ile tespit edilerek Bakan onayı ile uygulamaya konulan;

a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan iş, hizmet ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile danışmanlık giderlerinden,

b) Amenajman ve işletmecilikle ilgili yaptırılacak her türlü plan ve proje giderlerinden,

c) Her çeşit orman ürününün; kesimi, taşınması ve depolanması işlerinin yapılması veya yaptırılmasına ilişkin giderlerden,

ç) Ormanlardaki artıkların kıymetlendirilmesi, temizlenmesi ve temizlettirilmesine ilişkin giderlerden,

d) Orman ağacı fidanları ile süs bitkileri tohumu üretimine ilişkin giderlerden,

e) Orman içi ağaçlandırma, silvikültür faaliyetlerinin yapılması veya yaptırılmasına ilişkin giderlerden,

f) Mevzuatı uyarınca işletme bütçesinden yapılması gereken ödemelerden,

g) Genel Müdürlük hizmetlerinde çalışan personele ilgili mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken ek ödemeler ile İşletme kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen personele, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan, aylık ve ücretler ile mali ve sosyal haklara ilişkin giderlerden,

ğ) İşletme hizmetlerinde görevlendirilenlere, 18/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılacak ödemelerden,

h) İşletme faaliyetleriyle ilgili eğitim giderlerinden,

ı) Devlet ormanları içerisinde bulunan mesire yerleri kapsamındaki orman içi dinlenme yerleri, şehir ormanları ve ağaç parklarının; kurulması ve işletilmesi için gerekli olan yapım, bakım ve onarım giderlerinden,

i) İşletmecilik faaliyetleri ile ilgili diğer giderlerden,

j) Döner Sermaye hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulacak arsa, arazi, bina ve tesislerin yaptırılması ve kiralanmasına dair giderlerden,

k) Genel Müdürlüğün görev alanlarıyla ilgili mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderlerinden,

l) Araştırma ormanları ve deneme sahası ormanlarında yapılacak çalışmalara ait giderlerden,

oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşletmenin Sermayesi ve Nakdin Muhafazası

Sermaye

MADDE 7 – (1) Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermayesi 182.000.000 (Yüzseksenikimilyon) TL’dir. Döner sermaye tutarı Genel Müdürlüğün gerekçeli talebi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile artırılabilir.

(2) Sermaye kaynakları;

a) İşletme faaliyetlerinden elde edilen kârlardan,

b) Bağış ve yardımlardan,

oluşur.

(3) Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye eklenir.

(4) İşletme konsolide bilançosunun kârla kapanması halinde, tahakkuk eden kurumlar vergisinin mahsubundan sonraki kârı üzerinden her yılın mayıs ayının sonuna kadar %10 oranında hazine hissesi, genel bütçeye irat kaydedilir.

(5) İşletmenin ödenmiş sermayesi tahsis edilen sermayeye ulaşana kadar, dönem sonu kârından %10 oranında hazine hissesi ayrıldıktan sonraki kalan tutar, ödenmemiş sermayeye mahsup edilir.

(6) Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştığında; kurumlar vergisi ve hazine payı ödendikten sonra dönem net karı bulunması halinde bu tutarın tamamı, haziran ayının sonuna kadar Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilmek üzere, Genel Müdürlük özel bütçe muhasebe birimi hesabına yatırılır.

(7) İşletmenin zararları, dönem net zararı hesabına alınarak, geçmiş yıllar zararları hesabında bekletilir ve ertesi yıllar kârları ile kapatılır.

Nakdin muhafazası

MADDE 8 – (1) İşletmenin nakit varlıkları, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılan düzenlemelere istinaden belirlenecek banka şubelerinde ve işletmeler adına açılacak hesaplara yatırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kadro, Personel İşleri, İşletme, İmar ve Yetiştirme İşlerinde Yetkililer

Kadro ve personel işleri

MADDE 9 – (1) Döner sermaye işletmesinin kadrolarına yapılacak atamalarda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Muhasebe yetkilisi görevlendirmelerinde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görüşü alınır.

İşletme, imar ve yetiştirme işlerinde yetkililer

MADDE 10 – (1) Kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde orman teşkilatına verilmiş olan işletme, imar ve yetiştirme işleri; Orman Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki mevzuat hükümlerine göre bölge müdürü, işletme müdürü, fidanlık müdürü, işletme şefleri tarafından kendilerine verilen yetkiler dâhilinde yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bütçenin Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlandırılması

Bütçenin hazırlanması

MADDE 11 – (1) Bütçe; işletmelerin belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir. Orman işletme müdürlükleri metin kısmı ve ekli cetvellerden oluşan, ayrıntılı gelir ve gider bütçe tekliflerini, izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerini de kapsayacak şekilde düzenleyerek en geç ağustos ayının 20’sine kadar bölge müdürlüğüne gönderir. Bölge müdürlükleri bünyesindeki işletmelerin bütçelerini inceledikten sonra konsolide ederek, mütalaası ve izleyen iki yılın bütçe tahminleri ile birlikte eylül ayının 20’sine kadar Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük de bunlara dayanarak döner sermaye bütçesini yatırımlar ve ana hesaplar bazında hazırlar ve Genel Müdürün teklifi ile Bakanın onayından sonra, aralık ayının 15’ine kadar bölge müdürlüklerine gönderir. Bütçe ekinde izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri de gösterilir. Bölge müdürlükleri de aralık ayı sonuna kadar bünyesindeki işletme müdürlüklerinin bütçelerini, iş planlarını dikkate alarak uygulanmak üzere müdürlüklere gönderir. Bütçelerin bir örneği müdürlüklerce muhasebe yetkilisine verilir.

(2) Orman Fidanlık Müdürlüğü, Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü ile Yedek Parça Depo Müdürlüğü bütçeleri de bağlı bulundukları birim tarafından bu maddenin birinci fıkrasındaki esaslar dâhilinde düzenlenir.

(3) Genel Müdürlük Döner Sermaye Bütçesi; işletme, fidanlık müdürlükleri, Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü ile Yedek Parça Depo Müdürlüğü bütçelerinden oluşur. Döner sermaye bütçesinde, bütçeler arasında veya ana hesaplarla bölümleri arasında yapılması zaruri olan ödenek aktarmaları Genel Müdürün onayı ile işletme müdürlükleri arasında aynı tali hesaptan yapılacak ödenek aktarmaları ise bölge müdürünün onayı ile yapılır.

Bütçenin uygulanması

MADDE 12 – (1) Müdürlükler ve diğer birimler; Genel Müdürlük bütçesinden kendilerine tahsis edilen bütçe, ödenek ve iş planı gereğince çalışırlar. Bütçe ile verilen ödenekleri aşamazlar ve bu ödenekler dışında harcama yapamazlar.

(2) Bütçede öngörülen ödeneklerin yetersiz kalması veya iş programında öngörülmeyen işlerin yapılmasının gerektiği hâllerde, süre şartları hariç olmak üzere ek bütçe yapılabilir. Ek bütçe taleplerinde kaynağın gösterilmesi zorunludur. Ek bütçe Bakanın onayı ile yapılır. Ek bütçede ana hesaplara ve gerektiğinde ana hesapların bölümlerine de yer verilir.

(3) Müdürlükler ve diğer birimler muhasebe iş ve işlemleri 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Bu hususta Genel Müdürlükçe açıklamalı bir hesap planı ve faaliyet dönemi ile ilgili döner sermaye bütçesi uygulama talimatı hazırlanır.

Bütçenin sonuçlandırılması

MADDE 13 – (1) Müdürlükler ve diğer birimlerin bütçe uygulama sonuçları, hazırlanan kesin hesap cetvellerinde gösterilir.

(2) Kesin hesap cetvelleri, muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanır. Hazırlanan cetveller bir yıllık uygulama sonuçlarını gösterir.

(3) Kesin hesap cetvellerinin onaylanması, bütçenin onaylanmasındaki usule göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Ödemeler ve Hesap İşleri

Ödemeler

MADDE 14 – (1) Ödemelerin banka kanalıyla yapılması esastır. Ancak, Maliye Bakanlığınca belirlenen ödemeler kasadan yapılabilir. Kasa fazlası paralar gönderme emri ile banka hesabına yatırılır.

(2) Bankadan yapılacak ödemeler için düzenlenen gönderme emri ve çekler, muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır.

(3) Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün muhasebe yetkilisince kontrol edilerek kasa defteri, veznedar ile muhasebe yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır.

Kesin hesap

MADDE 15 – (1) Müdürlüklerce hazırlanan kesin hesap ve eki cetveller mali yılın sonundan itibaren en geç on gün içinde, incelenmek üzere bölge müdürlüğüne gönderilir.

(2) Bölge müdürlüğünce işletme kesin hesap cetvelleri incelenerek bölge müdürlüğü konsolide kesin hesabı tanzim edilir. Müdürlük kesin hesapları ile birlikte mali yıl sonundan itibaren en geç bir ay içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Diğer birimlerce kesin hesap ve eki cetveller mali yılsonundan itibaren en geç bir ay içinde doğrudan Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Genel Müdürlükçe, kesin hesap ve eki cetveller incelendikten ve onaylandıktan sonra konsolide kesin hesap tanzim edilir.

Kasa, banka, mutemetlik işleri

MADDE 16 – (1) Kasa, banka ve mutemetlik işlemlerinde parasal sınır ve oranlar, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Maliye Bakanlığınca yayımlanan genel tebliğlere göre Genel Müdürlükçe belirlenir.

Taşınır, taşınmaz işleri

MADDE 17 – (1) Taşınırların elde edilmesinde, muhafazasında ve ekonomik ömrünü doldurmuş, tamiri mümkün olmayan ve kullanamayacak hale gelmiş makine, araç, yedek parça, malzeme ve benzerlerinin hurdaya ayırma, devir, terkin veya imha suretiyle kayıtlardan çıkartılmasında 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Döner Sermaye kaynakları ile edinilen taşınmazlar rayiç bedelinin altında devredilemez. Hiçbir surette tahsis edilemez.

Bakım, imar ve kesme, toplama ve taşıma işleri

MADDE 18 – (1) Devlet ormanlarında ağaçlandırma, bakım, imar, kesme, toplama, taşıma gibi orman işleri işyerinin ve işyerinde çalışacakların hangi mülki sınır ve orman teşkilatı sınırları içerisinde kaldığına bakılmaksızın, öncelikle işyerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve işyerindeki köylülere veya işyeri civarındaki orman işlerinde çalışan köylülere, işyerine olan mesafeleri ile iş güçleri dikkate alınarak yaptırılır.

(2) Yapılacak işe yukarıda belirtilen kooperatiflerin ve köylülerin iş güçlerinin yeterli bulunmaması veya işe ehil olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri veya işin dağıtımı veya yapılması ile ilgili konularda çözülmesi mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hallerde, bu işler; işyerine civar olmayan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine veya köylülere yaptırılabileceği gibi taahhüt yolu ile de yaptırılabilir.

(3) Bu işlerin birim fiyatla yaptırılmasında bir parasal limite bağlı olmaksızın doğrudan işletme müdürlükleri yetkilidir.

Birim fiyatlar

MADDE 19 – (1) Birim fiyatın hesaplanmasında işin çeşidine göre; arazi meyli, sürütme mesafesi, ağaç türü, taşıma mesafesi, diri örtüsü gibi zorluk şartları ile işin güçlüğü ve özelliği de dikkate alınarak bölgesel farklılıklar gözetilmeksizin Ülkenin her tarafında uygulanacak kriterler Genel Müdürlükçe tespit edilerek, hesaplamalarda kullanılmak üzere taşra teşkilatına bildirilir.

(2) Birim fiyatlar; yaptırılacak işlerle ilgili tespit edilmiş olan kriterler dikkate alınmak suretiyle işletme müdürü ve ilgili işletme şefi tarafından müştereken bir kararla tespit edilir ve ilgililere duyurulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Görev ve Sorumluluklar

Diğer görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 20 – (1) Harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, muhasebe yetkilisi mutemetleri, taşınır kayıt ve kontrol görevlileri Maliye Bakanlığınca yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde yetkili ve sorumludurlar.

(2) İşletme ve diğer birimlerin müdürleri, muhasebe yetkilileri ile taşınır kayıt ve kontrol görevlileri Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde yetkili ve sorumludurlar.

(3) Harcama ve muhasebe yetkilisi mutemetleri, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı üçüncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ayrıca yetkili ve sorumludurlar.

Devir işlemleri

MADDE 21 – (1) Harcama birimlerinde devirle görevli memurlar şunlardır; harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, muhasebe yetkilisi, veznedar, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, orman ürünleri satış depolarında görevli memurlar, işletme şefliklerinde görevli muhasebe yetkilisi mutemetleri, bunlar gibi nakit ve ayniyata el koyan diğer memurlar ile bu yetkileri taşıyan bütün memurlardan;

a) İşletme müdürü veya bu işi gören işletme müdür yardımcısı ve muhasebe yetkilileri, mühendisler, gizli ve özel evrak ve mühürleri aynen ve işletmenin genel iş durumu hakkındaki bilgileri yazılı olarak,

b) İşletme şefi, çalıştığı bölgelere ait damgalarla, mühür,  dosya ve defterleri, planları ve diğer evrakı aynen, taşınmaz ve taşınırları, makta ve istif yerlerindeki stokları kayıtlarıyla kontrol ederek,

c) Muhasebe yetkilisi veya bu işle görevlendirilen memurlar, devrettiği tarihe kadar olan sarf evraklarını, çek ve alındıları, çıkaracağı mizanlarıyla birlikte Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirlendiği şekilde,

ç) Veznedar, kasayı sayarak kasa mevcudu ile kıymetli evrakın kasa ve emanet defterlerindeki kayıtlarıyla uygunluğunu sağlamak suretiyle, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirlendiği şekilde,

d) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, ambar mevcutlarını birer birer sayarak ambar ve muhasebe kayıtlarıyla kontrol etmek suretiyle,

e) Orman ürünleri satış depolarında görevli memurlar, depoda mevcut orman ürünlerinin miktarlarını tespit ederek işletme şefliği ve depo kayıtlarıyla kontrol etmek suretiyle,

devir işlemleri gerçekleştirilir.

Araştırma ormanları

MADDE 22 – (1) Araştırma ormanları ve deneme sahası ormanları olarak ayrılan, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı ormanlar, araştırma maksatlarına göre kesim, nakil ve maliyetine ilişkin işler, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik komisyonu tarafından hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

Orman ürünleri sigortası

MADDE 23 – (1) İşletme ve diğer birim müdürlüklerinde kendi kendine sigorta usulü tatbik olunur. Bunun için bütçeye yeteri miktarda ödenek konur. İşletme ve diğer birim müdürlüklerinden gelecek sigorta prim tahakkukları dönemler halinde Genel Müdürlüğe aktarılır. Orman ürünleri stok kıymeti üzerinden, bina ve tesislere ilişkin hasar tazminatı ise hasar tarihindeki rayiç değerlere göre hazırlanacak keşif evrakına göre karşılanır.

Mesire yerleri

MADDE 24 – (1) Devlet ormanları içerisinde mesire yerleri olarak ayrılan orman içi dinlenme yerleri, şehir ormanları ve ağaç parklarının; kurulması ve işletilmesi için gerekli olan yapım, bakım, onarım ve koruma giderlerinin işletme bütçelerinden karşılanması esasları, 6831 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre hazırlanarak 5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesire Yerleri Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

Mal, yapım, hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile diğer satışlar

MADDE 25 – (1) Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.

(2) Orman ürünlerinin satışlarını ilgilendiren konular dışındaki diğer satış işlerinde 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Döner sermaye malları

MADDE 27 – (1) Döner sermaye bütçeleri, diğer kanuni veya kazai yollardan temin edilmiş bütün taşınır ve taşınmaz mal ve kıymetler ile orman emvali Devlet malı hükmünde olup, haczedilemez ve kamulaştırılamaz. Bu mal ve kıymetler aleyhinde suç işleyenler Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılır.

(2) İşletme ihtiyaçları için döner sermaye kaynakları ile edinilen taşınmaz mallar, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaksızın Genel Müdürlük adına tescil edilir.

Muhasebe yetkililerinin görevlendirmeleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Muhasebe yetkililiği görevi, Maliye Bakanlığınca 30/12/2015 tarihli ve 2015/9912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sertifika verilinceye kadar, daha önceden sayman kadrosuna atanmış olanlar ile görevde yükselme sınavı sonunda başarılı olanlar arasından Genel Müdürlükçe görevlendirilenler tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.