21 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29302

YÖNETMELİK

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLÂN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 56 – Memur ve müstahdemler ile mukaveleli ve aylıklı geçici hizmetliler (yan kuruluşlardaki mevsimlik hizmetliler hariç) 195 sayılı Kanunun 12 nci maddesindeki usûle göre göreve alınır ve aynı usûlle görevlerine son verilir. Sakatlık, yaşlılık, hastalık veya başka sebeplerle görevini gerektiği gibi yapamayanlar hakkında da aynı esas uygulanır. Bu Yönetmeliğin 62 nci maddesinin beş numaralı bent hükmü saklıdır.

Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürlük Servis Müdürleri ve Şube Müdürleri kadrosunda çalışan memurları kendi kadro ve maaşlarıyla, hizmet gereği olarak gerekli görülecek yer ve görevlerde çalıştırmaya Genel Müdürün teklifiyle Yönetim Kurulu yetkilidir.

Diğer memur ve müstahdemler ile hizmetlileri, kendi kadroları ve maaşlarıyla, hizmet gereği olarak gerekli görülecek yer ve görevlerde çalıştırmaya, Genel Müdür yetkilidir.

Kontrol kurullarında görevlendirilecek yevmiyeli hizmetlilerde aranacak nitelikler ile diğer hususlar, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 102 – Kurumun yardım edebileceği gerçek ve tüzel kişiler şunlardır:

a) Basın mesleğinde fikren veya bedenen en az on yıl çalışmış olup da, halen çalışamaz ve yardıma muhtaç durumda bulunanlar ile ölenlerin yardıma muhtaç aileleri.

b) 107 nci maddede belirtilen gazeteci dernekleri.

Yardımlar, her yıl tahsis bilânçosu ile net kârdan, bu amaç için ayrılacak özel fondan karşılanır.

Yardım yapılacaklarda aranacak nitelikler ile sair hususlar Genel Kurul kararıyla belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 107 – 195 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendi uyarınca her yıl özel fona tahsis edilen paraların;

a) Yüzde doksan beşi, her bir ildeki, yardım almak için başvuran gazeteci derneklerinden, o ilde ikamet eden üye sayısı en fazla olan gazeteci derneğine,

b) Yüzde beşi, üyelerinin dörtte üçü fikir işçisi olan, ülke çapında üyesi bulunan ve kamuya yararlı olduklarına Bakanlar Kurulu tarafından karar verilmiş ihtisas gazeteci derneklerine,

bu maddede belirlenen şartlar ve oranlarda ödenir.

Birinci fıkrada belirtilen her iki gruba da, yardım tutarının yüzde kırkı yardıma hak kazanan dernekler arasında eşit olarak; yüzde altmışı ise her bir derneğe, üye sayısının,  yardım almaya hak kazanan derneklerin toplam üye sayısı içindeki payı oranında dağıtılır.

Bu maddeye göre yardım alacak derneklerin ve dağıtıma esas alınacak üye sayısının belirlenmesinde, yardım yapılacak yıldan bir önceki yılın son günü itibariyle 23/3/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliği uyarınca basın kartı sahibi yahut basın kartı almak için bekleme süresine tabi üyeler dikkate alınır.

Bu madde uyarınca yapılacak yardımlar, gerekli bilgi ve belgelerle her yıl mart ayı sonuna kadar Kuruma yazılı olarak başvuran derneklerden, Genel Müdürlük tarafından gerekli şartları taşıdıkları tespit edilenlere mayıs ayında ödenir. Süresinde başvurmayan veya gerekli bilgi ve belgeleri ibraz etmeyen dernekler, bu maddeye göre hak talebinde bulunamaz.

Yardım başvurusu, şekli Genel Müdürlükçe belirlenen dilekçeyle yapılır. Dilekçeye, derneğin imza sirküleri ve üye kayıt defterinin sureti ile önceki yılın son günü itibarıyla kayıtlı basın kartı sahibi yahut basın kartı almak için bekleme süresine tabi üyelerine ait isim, kimlik numarası ve ikamet bilgilerini içerir liste eklenir. Kurum Genel Müdürlüğü, yardıma hak kazanıp kazanmadıklarını tespit edebilmek amacıyla derneklerden ayrıca bilgi ve belge talep edebilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.