20 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29301

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 18/3/2015

Karar No  : 2015/ÖİB-K-13

Konu         : Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)’nin 27/2/2015 tarih ve 63 sayılı yazısına istinaden,

1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; “Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Aydınoğlu Mahallesi, 198 ada, 22 no.lu parseldeki 239,47 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde; 36.000.- (Otuzaltıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Gizem ÖZSOY’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Gizem ÖZSOY’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 35.000.- (Otuzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren İbrahim ÖZKUL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İbrahim ÖZKUL’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.