20 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29301

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 17/3/2015

Karar No  : 2015/13

Konu         : İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 17/3/2015 tarih ve 1617 sayılı yazısına istinaden;

1- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. adına kayıtlı 1.135 m² yüzölçümlü 274 ada, 1 no’lu parsel ile 434.538,58 m² yüzölçümlü devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları kapsayan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanına yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yat Limanı (Emsal 0,13; Yeraltı Otoparkı dahil Emsal: 0,31; Hmax çatı dahil:7,50 m) ve Balıkçı Barınağı kullanım kararlarını getiren 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun onaylanmasına, 

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Ekler için tıklayınız