20 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29301

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7400

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) sayılı Kararı doğrultusunda bazı kişilerin tasarrufunda bulunan Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 10/3/2015 tarihli ve 3632 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                  A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                                      N. AVCI

          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı V.

                       K. İPEK                                        A. İSLAM                                    V. BOZKIR                                            F. IŞIK

                 Adalet Bakanı            Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı    Avrupa Birliği Bakanı       Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                   İ. GÜLLÜCE                           M. ÇAVUŞOĞLU                              N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı          Dışişleri Bakanı                              Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                    A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   S. ÖZTÜRK                                   C. YILMAZ                                    Ö. ÇELİK                                        M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                        Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                             İ. YILMAZ                                            V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                     Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                F. BİLGİN

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

12/3/2015 TARİHLİ VE 2015/7400 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Malvarlığı dondurulan kişiler

MADDE 1 – (1) 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında ekli listede belirtilen kişilerin tasarrufunda bulunan Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.

(2) Söz konusu kişiler hakkında malvarlığının dondurulmasını talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde bu Karar yürürlükten kaldırılabilir.

Malvarlığı dondurma gerekçesi

MADDE 2 – (1) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) sayılı Kararı kapsamında ekli listede belirtilen kişilerin terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmaları.

Kanun yolları

MADDE 3 – (1) Bu Karara karşı, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24 üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde, Resmî Gazete'de yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Liste için tıklayınız