20 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29301

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİ KORUMA PROGRAMINI TERCİH EDEN
ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/24)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/12 )

MADDE 1 – 27/4/2011 tarihli ve 27917 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/24)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “jips uygulaması,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kükürt uygulaması, kireç uygulaması,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.