20 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29301

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 43 üncü maddesi, 657 sayılı Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: Üst Kurulun ana hizmet birimleri, destek hizmet birimleri ve danışma hizmet birimlerini,

ç) Daire Başkanlığı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığını,

d) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Müdür kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

g) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,

ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dâhil olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

h) İdari personel: Meslek personeli dışındaki personeli,

ı) İş günü: Ulusal Bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

l) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

m) Üst Kurul Başkanı: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları, görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar, görev grupları itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Müdür,

2) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma, planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman, araştırmacı.

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Sistem çözümleyicisi.

d) Teknik hizmetler grubu;

1) Başteknisyen.

e) İdari hizmetler grubu;

1) Sayman,

2) Ayniyat saymanı,

3) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, sekreter, şoför.

f) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır;

a) Mühendis, avukat, programcı, teknisyen, hemşire, kütüphaneci.

Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atanmanın genel şartları

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

a) Atama yapılacak unvan için aranan hizmet süresi şartını taşımak,

b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere Üst Kurulda en az altı ay çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atanmanın özel şartları

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin özel şartlar şunlardır:

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Üst Kurulda uzman, araştırmacı, şef, sistem çözümleyici, mühendis, avukat, sayman, başteknisyen veya ayniyat saymanı kadrolarında çalışmış olmak kaydıyla en az on yıl hizmeti bulunmak.

b) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak.

c) Uzman ve araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Üst Kurulda şef, başteknisyen, ayniyat saymanı, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve memur kadrolarında çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu veya dengi okullardan mezun olmak,

2) Üst Kurulda memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, sekreter unvanlarında çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak.

d) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık eğitim veren fakültelerin kamu yönetimi, iktisat, işletme, muhasebe veya maliye bölümlerinden mezun olmak,

2) Üst Kurulda uzman, araştırmacı, şef, ayniyat saymanı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve sekreter kadrolarında çalışmış olmak kaydıyla en az on yıl hizmeti bulunmak.

e) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Üst Kurulda veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve sekreter kadrolarında çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak.

f) Sistem çözümleyicisi kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin ilgili mühendislik fakülteleri ile istatistik, matematik, fizik veya bilgisayar programlama bölümlerinin herhangi birinden en az lisans düzeyinde mezun olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

4) En az on yıl hizmeti bulunmak.

g) Başteknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Üst Kurulda teknisyen unvanında çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

ğ) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;        

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu veya dengi okullardan mezun olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi aldığını belgelemek,

3) En az dört yıl hizmeti bulunmak.

h) Memur ve sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) En az dört yıl hizmeti bulunmak.

ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıllık (B) sınıfı ve üzeri sürücü belgesine sahip olmak,

3) En az dört yıl hizmeti bulunmak.

Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara atanmanın genel şartları

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar şunlardır;

a) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibariyle ihraz etmiş bulunmak,

b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara atanmanın özel şartları

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına ya da bilgi teknolojileri, bilişim teknolojileri veya benzeri isimde programcı unvanının verildiği bir sertifikaya sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

ç) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak.

d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak.

e) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Duyuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, kadro durumu ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak, Üst Kurulca uygun görülen tarih ve zamanlarda yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların, sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve yazılı sınav başarı puanı, yazılı sınav konuları ile sınava ilişkin diğer hususlar yazılı sınavlardan en az 45 gün önce Üst Kurulun resmi internet sitesinde, intranette ve ilan panolarında Daire Başkanlığınca duyurulur.

Başvuru

MADDE 11 – (1) Yapılacak duyuru üzerine beş iş gününden az olmamak üzere ilanda belirtilen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyanlar, son başvuru tarihine kadar başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için birimleri aracılığıyla başvuruda bulunabilirler.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, yasal izinlerini kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(3) Yapılan başvuruların Daire Başkanlığınca incelenmesi neticesinde, sınava katılacakların listesi, Üst Kurulun resmi internet sitesinde veya intranette ve ilan panolarında ilan edilir. Bu listeye üç iş günü içinde Sınav Kurulu nezdinde itiraz edilebilir ve itirazlar beş iş günü içinde karara bağlanır.

(4) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunan personelin başvuruları kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, Üst Kurulca yapılabileceği gibi gerekli görülmesi halinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınav usulü ve konuları, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.  Sözlü sınava alınacak personel için ise yazılı sınav başarı puanı en az altmış puandır. Bu şekilde, puan üstünlüğüne göre oluşturulacak sınav sonuç listesi Üst Kurulun resmi internet sitesinde veya intranet sayfasında ve ilan panolarında ilan edilir.

(3) Kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atanmış olanların ataması iptal edilir. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Müdür kadrosuna atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren 20 iş günü içerisinde sözlü sınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınava alınan personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği, muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda, yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 14 – (1) Unvan değişikliği sınavı, bu Yönetmeliğin yazılı sınavlara ilişkin hükümlerine göre yaptırılır. Bu sınava katılacaklarda, Üst Kurulda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere sadece kurum personeli başvurabilir.

Sınav kurulu

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sınavlarla ilgili işlemleri yürütmek üzere, Üst Kurul Başkanı tarafından Sınav Kurulu oluşturulur.

(2) Sınav Kurulu, Üst Kurul Başkanı veya Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının başkanlığında, aralarında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının da bulunduğu beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve hak ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin, sınava eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bunlar sınav komisyonundan çıkartılır ve yerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üst Kurulca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, sınavın yaptırılacağı kuruluşu seçmek ve bu kuruluş ile sınav ile ilgili işlemleri yürütmek,

b) Sınavın düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

c) Sınav sonuçlarını değerlendirmek, başarı listesi düzenlemek ve sınav sonuçlarını ilan etmek,

ç) İtirazları inceleyip sonuçlandırmak,

d) Sınavlara ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 17 – (1) Sınav Kurulu tarafından, sınav değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere başarı listesi düzenlenir. Başarı puanı Müdür kadrosuna atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için ise yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir. Bu şekilde oluşturulan başarı listesi, Sınav Kurulunca imzalanır ve Üst Kurul Başkanına sunulmak üzere sınav evrakı ile birlikte Daire Başkanlığına teslim edilir.

(2) Sınav sonuçları, Üst Kurul Başkanının onayını müteakiben sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Üst Kurulun resmi internet sitesinden veya intranet üzerinden ve ilan panolarına asılmak suretiyle duyurulur.

(3) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde doğrudan veya birimler aracılığıyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar, en geç on iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır ve sonucu Daire Başkanlığınca itiraz sahibine tebliğ edilir.

(4) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar, eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespiti halinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede sınav yenilenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atamaya İlişkin Esaslar

Sınavı kazananların atanması

MADDE 18 – (1) Yapılan sınav sonucunda atanmaya hak kazanan personelden; tercih ve başarı puanına göre Üst Kurul Başkanı tarafından başarı listesinin kesinleşmesini müteakip iki ay içinde duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimini bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavları geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalacak kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelden başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan, yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubu içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerden, bu görev grubu içindeki üst bentlerde yer alan görevlere sınavla; aynı veya daha alt bentlerde sayılan görevlere ise bu görev için aranılan şartları taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir.

b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst görevlere geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Üst Kurulda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görev ile bu görevle aynı düzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi unvanlar ile bu unvanlar arasındaki geçişler, atanılacak unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini tamamlamış olanlar; unvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler. Ayrıca atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

d) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavı

MADDE 20 – (1) Üst Kurul, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılması için gerekli tedbirleri alır.

Naklen atamalar

MADDE 21 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında; bu Yönetmelikteki aynı unvanlara ya da ihraz edilen unvanlara göre aynı düzeyde veya daha alt düzeyde olan diğer unvanlara, bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu unvanlara atama yapabilmek için, Üst Kurulda belirli süre çalışmış olma şartı dışındaki şartlar ayrıca aranır.

(2) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Üst Kurula yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış bulunan personelin kazanılmış hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üst Kurul yürütür.