19 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29300

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisanslar hiçbir surette devredilemez. Ancak, tüzel kişilerin birleşmesi neticesinde hükmi şahsiyeti sona eren tüzel kişi veya kişilerin sahip olduğu lisanslar külli halefiyet yoluyla devralan tüzel kişiye geçer. Kurum tarafından 43 üncü madde kapsamında yapılacak inceleme neticesinde, devralan tüzel kişinin lisans sahibi olmasına engel bir durum olmadığına Kurul tarafından karar verilmesi halinde, ilgili lisanslar devralan tüzel kişi adına tadil edilir. Bu durum, lisansların devri anlamına gelmez. Ayrıca, lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, kredi sözleşmesi hükümleri gereği, bankalar ve/veya finans kuruluşları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki tüm yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen tüzel kişiye, bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla lisans verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İnceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahibi tüzel kişiye;

a) EK-4’te yer alan hükümler doğrultusunda, gerekli görüldüğü takdirde, şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapması ve ana sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescil ettirildiğini gösterir belgeleri ibraz etmesi,

b) Lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgeyi ibraz etmesi,

c) Depolama tesisleri ile boru hattı şebekesi vasıtasıyla gerçekleştirilecek iletim faaliyetlerine konu tesislere ait projelerin, 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olması halinde, lisans başvurusuna konu proje veya tesise ait söz konusu Yönetmelik kapsamında alınan kararın ibraz edilmesi,

ve bu yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösterir belgelerin yazılı bildirim tarihinden itibaren doksan gün içerisinde Kuruma sunulması halinde lisansın verileceği yazılı olarak bildirilir. Bu fıkradaki diğer yükümlülüklerin doksan gün içerisinde yerine getirilmesi kaydıyla, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının Kuruma sunulması için bu süre üçyüz gün olarak uygulanır. Yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişiye anılan Kurul kararına istinaden lisansı verilir. Lisans sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı ile aldığı lisans türü Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur.”

“Mücbir sebepler dışında, üçüncü fıkrada öngörülen süreler içerisinde bu yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösterir belgelerin Kuruma ibraz edilmemesi halinde lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir ve lisans alma bedelinin yüzde biri irad kaydedilerek başvuru evrakı iade edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz. Ayrıca,

a) Tüm lisanslar için maddi hatalardan kaynaklanan tadiller,

b) CNG (satış) lisanslarında tesis adresinde yapılacak değişikliklere ilişkin tadiller hariç CNG ve iletim (LNG) lisanslarında yapılacak diğer tüm tadiller,

c) Tüm lisanslar için; hisse devri, birleşme ve ana sözleşmede yer alan faaliyet konusu değişikliği işlemleri hakkında Kurul onayının alınması sonrasında yapılacak tadiller,

Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından sonuçlandırılır. Daire Başkanlığınca yapılacak olan tadillerde, Kurum tarafından bildirimin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla lisans tadil edilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır.”

“Tüzel kişinin lisansına işlenmiş % 10 ve üzeri pay sahibi gerçek veya tüzel kişi ortaklarının pay oranlarında, 42 nci madde kapsamı dışında kalan hisse devirleri nedeniyle değişiklik olması halinde yapılacak lisans tadilinden, lisans tadil ücreti alınmaz ve bu kapsamdaki lisans tadilleri Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından sonuçlandırılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans yenileme başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, lisans yenilemesi hakkındaki yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen doksan gün içerisinde Kurul tarafından sonuçlandırılır. Lisans yenileme başvurusu hakkındaki Kurul kararı lisans sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde lisans yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin yazılı bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenir. Yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişiye anılan Kurul kararına istinaden yeni lisansı verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Yapılan denetimler sonucu, iletim veya dağıtım lisansı sahibi bir tüzel kişinin mali durumunun, lisansı kapsamındaki faaliyetini güvenli olarak yürütebilmesi ve/veya üstlenmiş olduğu mali yükümlülüklerini yerine getirmesini tehlikeye düşürecek şekilde bozulduğunun, ilgili mevzuat çerçevesinde lisans sahibi tüzel kişinin savunması da alınmak suretiyle hazırlanan denetim raporlarıyla tespit edilmesi durumunda, tüketiciler ve piyasa koşulları aleyhine bir sonuç yaratılmamasını teminen, Kurul kararına uygun olarak gereken önlemlerin alınacağı tüzel kişinin lisansında yer alır. Lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki faaliyetini sona erdirmek istemesi halinde, lisansın sona ermesinin talep edildiği tarihten en az yüzseksen gün önce, gerekçeleri ile birlikte Kuruma yazılı olarak başvuruda bulunulmuş olması zorunludur. Bu başvuru kapsamında lisans sahibi tüzel kişinin lisansını sona erdirmek istediği tarih itibarıyla ne tür yükümlülükler taşıdığının ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ne tür tedbirlerin öngörüldüğünün belirtilmesi de zorunludur. Kurulun, sona erdirme talebi hakkında alacağı karar için gereksinim duyulması halinde, ilave bilgi ve belgeler Kurum tarafından ilgili tüzel kişiden istenebilir. İletim (LNG) ve CNG lisanslarının sona erdirilmesinde, lisans sahibinin söz konusu lisans kapsamında herhangi bir faaliyetinin olmaması ve yükümlülüğünün bulunmadığının taahhüt edilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen yüzseksen günlük süre uygulanmaz. Diğer lisans türleri için ise; lisansını sona erdirmek isteyen tüzel kişinin talep etmesi halinde, bu fıkrada belirtilen yüzseksen günlük sürenin uygulanıp uygulanmamasına, Kurum tarafından yapılacak inceleme neticesinde Kurul tarafından karar verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “CNG satış faaliyeti yapmak üzere lisans almış tüzel kişiler, lisanslarına konu tesisin durumuna uygun olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş Hizmet Yeterlilik Belgesi almaksızın, karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere CNG satışı yapamazlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans sahibi tüzel kişiler, faaliyetlerine ilişkin Kuruma yapacakları bildirimleri Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümlerine göre yapar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Kurul onayına tabidir. Ancak, doğal gaz depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısında herhangi bir nedenle meydana gelecek yüzde on veya daha fazla orandaki (halka açık şirketlerde yüzde beş) her türlü sermaye payı değişimi, bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması veya bu oranın altına düşmesi sonucunu vermese dahi Kurul onayına tabidir. Bu hüküm, oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir. Ancak, doğal gaz toptan satış, iletim (LNG) ve CNG lisansı sahibi tüzel kişiler için, oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi işlemlerinde onay Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – Lisans sahibinin;

a) Başka bir lisans sahibi ya da,

b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişi ile,

tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi halinde, birleşme işlemi gerçekleşmeden önce Kurul onayı alınması zorunludur.

Kurul onayı ile birleşmeye izin verildiği takdirde, izin Kurum internet sayfasında duyurulur. Birleşme işlemine izin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul onayı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.

Birleşme sözleşmesi, tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal eden hükümler ile lisans sahibi tüzel kişinin yükümlülüklerini kaldıran hükümler içeremez. Bir birleşme sözleşmesinde asgari olarak aşağıdaki hususlar hüküm altına alınır;

a) Birleşme için öngörülen aşamalar,

b) Birleşme sonrası hangi tüzel kişi ya da kişilerin hükmi şahsiyetinin sona ereceği,

c) Devralan tüzel kişinin birleşme sonrası oluşan sermayesinin, bu Yönetmelikte öngörülen asgari sermayeden az olması halinde; aradaki farkın, devralan tüzel kişi tarafından, birleşme işleminin tamamlanmasından itibaren yüz gün içerisinde ödeneceğine ilişkin taahhüt,

ç) Devralan tüzel kişinin, birleşme sonucu devralınan diğer tüzel kişi veya kişilerin külli halefi olduğu.

Birleşme izni için Kuruma yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir;

a) Birleşme sözleşmesi tasarısı,

b) Birleşme sözleşmesi tasarısı hakkında, Türk Ticaret Kanunu’nun birleşmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde, tüzel kişilerin yetkili organlarınca alınmış karar örnekleri,

c) Devralan tüzel kişinin birleşme sonrası ana sözleşme taslağı,

ç) Birleşmeden beklenen amaçları değerlendiren bir rapor.

Hükmi şahsiyeti sona erecek olan tüzel kişinin lisans sahibi olması halinde, sahip olduğu lisans veya lisansların, devralan tüzel kişi adına tadil edilmesine ilişkin inceleme, birleşme talebinin Kurul onayına sunulması öncesinde, aşağıdaki esaslar çerçevesinde Kurum tarafından yapılır;

a) Devralan tüzel kişinin, ilgili mevzuat kapsamında, söz konusu lisans veya lisanslara sahip olmaya esas şartları taşıması zorunludur. Bu çerçevede, Kuruma yapılacak başvuruda devralan tüzel kişi tarafından;

1) Bu Yönetmelik Ek-3’ün ilk 9 maddesinde belirtilen bilgi/belgeler ile,

2) Külli halefiyet yoluyla sahibi olacağı lisans/lisanslar kapsamındaki faaliyet/faaliyetlere ilişkin olarak ilgili mevzuata uyacaklarına ve diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma gibi yükümlülükleri yerine getireceklerini, aksi takdirde sorumluluğun taraflarına ait olacağına dair taahhütname,

sunulur.

b) Devralan tüzel kişinin ana sözleşmesinin bu Yönetmelikte öngörülen tüm şartları içermesi zorunlu olduğundan, birleşme işlemine onay verilmeden önce, Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu tespit edilen eksiklikler ile varsa yerine getirilmesi gereken yükümlülükler devralan tüzel kişiye yazılı olarak bildirilir. Devralan tüzel kişi tarafından, söz konusu eksiklikler ile yükümlülüklerin yerine getirildiğine dair bilgi/belgeler, lisans tadil talebi ve lisans tadil bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına dair dekont ile birlikte Kuruma ibraz edilir.

c) Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme Kurula sunulur. Birleşme onay talebi ile birlikte, hükmi şahsiyeti sona erecek olan tüzel kişinin sahip olduğu lisansların devralan tüzel kişi adına tadil edilmesi talebi, aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak Kurul kararıyla sonuçlandırılır;

1) İlgili mevzuatta öngörülen amaçlara uygunluk,

2) Tüketici haklarının korunması ile rekabetin ve piyasanın gelişimine olan etki,

3) Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının mali gücü ve finansman kaynakları,

4) Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının; varsa, yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki deneyim ve performansı.

ç) Kurul tarafından söz konusu taleplerin reddedilmesi halinde, lisans tadil bedeli ilgili tüzel kişiye iade edilir.

Bu madde ile getirilen yükümlülükler lisans sahibi tüzel kişilerin ana sözleşmelerinde ve ilgili lisanslarında yer alır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İthalat (Spot LNG) lisansı tadil işlemleri

GEÇİCİ MADDE 5 – 10 yıldan fazla süreli ithalat (Spot LNG) lisans başvurusunda bulunan ancak Kurul tarafından 10 yıl süreli ithalat (Spot LNG) lisansı verilen tüzel kişilerin 31/12/2015 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde mevcut lisansları; ilk lisans başvuruları esnasında talep ettikleri süre için olacak şekilde lisans tadil bedeli alınmaksızın Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından tadil edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

GEÇİCİ MADDE 6 – Lisans aldığı tarihten itibaren hiç bir satış faaliyetinde bulunmamış olan ve lisansına konu tesis için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almamış olan CNG satış lisansı sahibi tüzel kişiler, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre, lisanslarına konu tesisin durumuna uygun olarak alınan, CNG satış faaliyetinin işlenmiş olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı veya noter onaylı suretini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Kuruma sunmakla yükümlüdür.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

GEÇİCİ MADDE 7 – Lisansa konu tesiste karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere CNG satışı yapmakta olan CNG satış lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslarına konu tesisin durumuna uygun olarak Türk Standartları Enstitüsü’nden alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya noter onaylı suretini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Kuruma sunmakla yükümlüdür.

Lisansa konu tesiste karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere CNG satışı yapacak olan CNG satış lisansı sahibi tüzel kişiler ise, lisanslarına konu tesisin durumuna uygun olarak Türk Standartları Enstitüsü’nden alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya noter onaylı suretini faaliyete başlamadan önce Kuruma sunmakla yükümlüdür.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi

GEÇİCİ MADDE 8 – Lisans sahibi tüzel kişiler, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1 Lisans Başvuru Dilekçesinde yer alan “e-posta” ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’ün 4 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “a) Ortaklık pay oran ve tutarlarını ortaya koyan şema ile tüzel kişilikte varsa imtiyazlı payları gösteren listeler (şirkette imtiyazlı pay olmaması durumunda, şirketimizin imtiyazlı payı yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir),”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğinin eki Ek-3’ün 10 uncu maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendinin (i) hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Üretim sahalarına ait arama ve/veya işletme ruhsatları ile üretim sahalarına ilişkin aşağıdaki formata uygun olarak düzenlenecek tablo,

Sıra No:          Üretim Saha İsimleri:          İli:                İlçesi:            Hak Sıra No:”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’ün 10 uncu maddesinin (f) bendinin 1 numaralı alt bendine aşağıdaki (vi) ve (vii) hükümleri eklenmiştir.

“vi) Lisans başvurusuna konu tesise ait, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre tesisin durumuna uygun olarak alınan, CNG satış faaliyetinin işlenmiş olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı veya noter onaylı sureti,

vii) Lisans başvurusuna konu tesiste karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere CNG satışı yapılacak olması halinde, tesisin durumuna uygun olarak Türk Standartları Enstitüsü’nden alınmış TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (Lisans başvurusuna konu tesiste karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere CNG satışı yapılmayacak olması durumunda, konuya ilişkin beyanda bulunulması gerekmektedir.)”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’ün 10 uncu maddesinin (g) bendine aşağıdaki (iii) alt bendi eklenmiştir.

“iii) Talep edilen lisans süresi boyunca her takvim yılı için ihraç edilecek doğal gaz miktarları,”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’ün 1 numaralı notu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Lisans başvurusunda bulunan şirketin (yabancı şirket şubeleri dahil) ya da ortaklarının yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, bu EK’te yer alan ve/veya Kurum tarafından talep edilecek tüm bilgi ve belgelerin muadilleri istenir. Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”ne taraf olması halinde, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak düzenlenir. İlgili ülkenin söz konusu sözleşmeye taraf olmaması halinde ise, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen bilgi ve belgelerin Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca onaylanmış olması şartı aranır. Ayrıca, yurt dışından temin edilecek belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’ün 2 numaralı notu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Kamu tüzel kişilerinin lisans başvurularında sadece, bu EK’in 1, 3, 4 ve 10 uncu maddesinde ilgili lisans için öngörülen bilgi ve belgeler talep edilir.”

MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.