18 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29299

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2010/1 SAYILI TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ’in EK-I’ini teşkil eden Kayda Alınan Eşya Listesinden; “57. fasıl” ibaresinin yanında yer alan “(57.01 ve 57.02 hariç)” ibaresi ile “58. fasıl” ibaresinin yanında bulunan “(58.05 hariç)” ibaresi çıkartılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.