18 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29299

YÖNETMELİK

Murat Hüdavendigâr Üniversitesinden:

MURAT HÜDAVENDİGÂR ÜNİVERSİTESİ

SATINALMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Murat Hüdavendigâr Üniversitesi tarafından yurt içi ve yurt dışından temin edilecek her türlü mal ve hizmet satınalma, kiralama ve yapım işleri ile bunlara ilişkin yetki, sorumluluk ve usullere dair esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Murat Hüdavendigâr Üniversitesinin mal ve hizmet satın alımları, kiralama ve yapım işleri ile ilgili tüm faaliyetleri ile satınalma işlemlerinin yapılmasına ve mal ve/veya hizmet satan kuruluşlara yapılacak ödemelere ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 145 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.          

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil alımlar: Teknik nedenlerden veya doğal afetlerden dolayı oluşan, anında müdahale edilmediği takdirde telafisi imkânsız maddi ve manevi zarar doğurabilecek, eğitimi aksatabilecek öngörülemeyen acil durumlar nedeniyle yapılacak alımları,

b) Bilimsel araştırma projesi: Üniversite tarafından veya her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan veya üçüncü şahıslardan sağlanan desteklerle yapılacak araştırma projelerini,

c) Birim yöneticisi: Rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimlerin yöneticilerini,

ç) Demirbaş: Her türlü ofis mobilyaları, oturma grubu, elektronik cihazlar ve ofis teçhizatı, tıbbi cihazlar, makine ve teçhizat gibi malzemeleri,

d) Hizmet alımı: Mal alımları ve yapım işleri dışındaki her türlü periyodik bakım anlaşmaları, tamirat ve tadilat işleri, dışarıdan alınan her türlü hizmet satın alımları ile fuar ve organizasyonlardaki stant kurma gibi her türlü satınalma işlemlerini,

e) Kiralama: Yapılacak her türlü kiralama işlerini,

f) Mütevelli Heyet: Murat Hüdavendigâr Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Proje yöneticisi: Bilimsel araştırma proje sorumlusunu,

ğ) Rektörlük: Murat Hüdavendigâr Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Sarf: İlaç ve tıbbi malzeme, kimyasal malzeme, laboratuvar sarf ve kitleri, gıda, temizlik ve akaryakıt ürünleri ile kırtasiye malzemeleri gibi dönem içerisinde tüketilen malzemeleri,

ı) Satınalma müdürlüğü: Murat Hüdavendigâr Üniversitesi Satınalma Müdürlüğünü,

i) Satınalma komisyonu: Murat Hüdavendigâr Üniversitesi Satınalma Komisyonunu,

j) Satınalma sorumlusu: Satınalma işlemlerini yürütmek üzere belirlenmiş olan kişi ve birimleri,

k) Temsil harcamaları: Üniversitenin temsili için gerekli her türlü gideri,

l) Üniversite: Murat Hüdavendigâr Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Satınalma Komisyonlarının Yapısı, Mali Limitler ve Onay Yetkisi

Satınalma komisyonlarının yapısı

MADDE 5 – (1) Üniversitenin Satınalma komisyonu Genel Sekreter başkanlığında Mali İşler Müdürü ve Satınalma Müdüründen oluşur. Komisyon üyelerinin katılamadığı durumlarda komisyon üyelerinin vekilleri toplantıya iştirak eder. 

(2) Gerekli hâllerde belirli bir satınalmaya ilişkin işlemleri yürütmek üzere, Genel Sekreterin teklifi üzerine Rektör tarafından özel satınalma komisyonu oluşturulabileceği gibi, satınalma komisyonu da kendi üyeleri başkanlığında ilgili birim temsilcileri ve/veya uzman kişilerinden oluşan özel satınalma komisyonu oluşturulabilir.

(3) Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Mali limitler, değerlendirme ve onay yetkisi       

MADDE 6 – (1) Alım ve satım bedeline göre aşağıdaki limitler uygulanır.

a)  0-7.500 TL tutara kadar alımlar, üniversitenin mutat ihtiyaçlarından olan sarf malzemeleri, üniversitenin temsiline yönelik harcamalar, toplu olarak alımına ihtiyaç duyulmayan her türlü malzemelerin ve üniversitenin beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan her türlü alımları yapılacak piyasa araştırması neticesinde doğrudan temin usulüyle fiyat teklif listesi alınmadan genel sekreter onayı ile,

b) 7.501 - 15.000 TL tutara kadar alımlar Satınalma Müdürü-Genel Sekreter veya Mali İşler Müdürü-Genel Sekreter değerlendirmesi ve onayı ile,

c) 15.001 - 50.000 TL tutara kadar alımlar Satınalma Komisyon değerlendirmesi ve onayı ile,

ç) 50.001 TL tutarının üzeri alımlar satınalma komisyon değerlendirmesi ve Mütevelli Heyet onayı ile,

yapılacaktır.

(2) Belirtilen bedellere KDV dâhil değildir.

(3) Limitler her yıl için (ÜFE+TÜFE)/2 oranında artırılarak uygulanır. Gerekli hâllerde Mütevelli Heyeti bu limitleri değiştirebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Esaslar ve Uygulama Şekli

Genel esaslar

MADDE 7 – (1) Genel olarak, alınacak mal ve hizmetlerin o yılın bütçesinde olması gerekir. Ancak Mütevelli Heyeti kararı ile bütçede olmayan taleplerin alımı gerçekleştirilebilir.

(2) Gayrimenkul alım, satım ve kiralanması Mütevelli Heyeti kararı ile yapılır.

(3) Alımların toplu şekilde yapılması esastır.

Talebin yapılması

 MADDE 8 – (1) Bütçede yer alan talepler, birim yöneticileri tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda e-imza ile yapılır.

Teknik şartname ve tahmini maliyet

MADDE 9 – (1) Talebi yapılan mal ve hizmetler için talep eden birim tarafından teknik şartname hazırlanır. Talepte teknik şartnameyle birlikte tahmini maliyet de belirtilir. Teknik şartname, mal ve hizmeti tedarik edecek firmaların aynı vasfı sağlayacak şekilde teklif vermelerini ve tekliflerin birbirleriyle kolayca mukayesesini sağlayacak şekilde hazırlanır.

İdari şartname

MADDE 10 – (1) Pazarlık usulünün ilan yapılarak uygulandığı hâller ile açık ihale usulünün uygulandığı hâllerde ve gerekli görülmesi durumunda, satınalma müdürlüğü talep sahibi kullanıcı birimler ile birlikte, idari şartname düzenler. İdari şartnamelerde aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Yaptırılacak işin veya alınacak malın mahiyet, cins ve miktarı.

b) Mal veya hizmeti alıp almamada veya işi yaptırıp yaptırmamada Üniversitenin yetkili olduğu.

c) Teslim tarihi, yeri, şekli ve uygulanacak usuller.

ç) Ödeme şartları ve yeri.

d) Vergi, resim, harç ve diğer masraflarla ilgili giderlerin kim tarafından ne şekilde ödeneceği.

e) Gerekirse tahmini bedel ve teminat miktarları.

f) Gecikme ve diğer hususlarla ilgili cezai müeyyideler.

g) Teklif sahiplerinden istenen şartlar ve belgeler.

ğ) Satınalma işleminin hangi usulde yapılacağı.       

h) Gerekli görülen diğer belgeler.

ı) Malın nakliye ve montaj masraflarının kime ait olacağı.

i) Mala sağlanan garanti süresi ve teknik servis imkânları.

j) Büyük tutarlı alımlarda anlaşma öncesi numune alınması ve kontrol test sürecinin başlatılması.

Taleplerin değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Talepler; 6 ncı maddede belirtilen limitlere göre belirlenen değerlendirme mercii tarafından; bütçe, nakit akışı, ihtiyaç, maliyet ve piyasa şartları kriterlerine göre değerlendirilir.

(2) Alımı uygun görülen talepler için teklif alma süreci başlatılır. Belirtilen kriterlere uygun olmayan talepler yazılı olarak Rektörlüğe bildirilir. 

Hizmet alımları

MADDE 12 – (1) Hizmet alımları, gerçekleşmesi istenilen tarihten otuz iş günü öncesinde ilgili birim tarafından yazılı olarak Rektörlüğe bildirilir. Satınalma usul ve esaslarına göre siparişi verilen işin yerine getirilip getirilmediği hizmeti talep eden birim tarafından takip edilir. İş bitiminde işin tamamlandığına dair tutanak satınalma müdürlüğüne teslim edilir.

Bilgisayar ve donanım malzemeleri alımı

MADDE 13 – (1) Bilgisayar yazılım ve donanımları, çevre birimleri, bilgisayar parçaları gibi tüm bilişim malzemeleri bilgi işlem biriminden talep edilir.

(2) Bilgi İşlem birimi, kendisine gelen talepleri değerlendirerek ihtiyaç olanları talep formu ile yazılı veya elektronik ortamda e-imza ile bildirir. Satınalma usul ve esaslarına göre alım yapılır. Satın alınan tüm malzemeler ihtiyaç olan birimlerde kullanılmak üzere bilgi işlem birimine teslim edilir.     

Bilimsel araştırma projeleri alımları

MADDE 14 – (1) Proje yöneticisi tarafından hazırlanmış ve Rektörlük tarafından onaylanmış bilimsel araştırma proje formu bilimsel araştırma projeleri ile ilgili birim tarafından satınalma müdürlüğüne gönderilir. Onaylanmış proje formunda yer alan malzemeler, proje yöneticisi tarafından, projeli alımlar talep formu ile talep edilir. Ödeneği varsa satınalma müdürlüğü tarafından alımı tamamlanır, ödeneği yok ise talep formu iade edilir. Talep edilen malzeme ile ilgili olarak, gerekiyorsa alternatif fiyat araştırması yapılır.

Acil alımlar

MADDE 15 – (1) Acil alımlar; birim yöneticisi tarafından alımın gerekçesi yazılı olarak Genel Sekreterliğe bildirilerek gerçekleştirilir. Bu tür alımlarda tutara bakılmaksızın satınalma komisyon kararı aranmaz. Ancak makul süre sonra 6 ncı maddede belirtilen usul çerçevesinde onay prosedürü işler.

Satınalma usulleri

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamındaki alımlarda aşağıdaki satınalma usulleri uygulanır:

a) Doğrudan temin usulü.

b)  Pazarlık usulü.

c) Açık teklif usulü.

(2) 6 ncı maddede belirtilen limitlere göre komisyon tarafından değerlendirilen alımlar için satınalma tutanağı hazırlanır, tercih edilen satınalma usulü satınalma tutanağında belirtilir.

Doğrudan temin usulü

MADDE 17 – (1) İsteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür, ilan yapılmasına gerek olmadan piyasa fiyat araştırması yapılır. Piyasa fiyat araştırması, yazılı teklif alınarak veya internet üzerinden emsal fiyatları tespit yapılabilir. Seçilen istekliden nihai teklif alınır ve alım sonuçlandırılır. Ancak 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereği yapılan alımlarda isteklilerden teklif alma usulü işletilmez.

(2) Aşağıda belirtilen hâllerde doğrudan temin usulü uygulanır.

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre yapılacak alımlarda,

b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınmasında,

c) Ani veya olağanüstü durumlar nedeniyle alımın kısa sürede veya acil olarak yerine getirilmesinin zorunlu olmasında,

ç) Fiyatın sabit olması, devlet ya da özerk bir kurum tarafından fiyatının tespit ediliyor olması veya dağıtıcıdan doğrudan alım yapılmasında,

d) Temsil, ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlarda,

e) Mütevelli Heyeti tarafından taşınmaz mal alımı veya kiralanmasında,

f) Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımlarında,

g) İthalat ve ihracat için gümrükleme işlerinde,

ğ) Mal taşımacılığı işlerinde,

h) Stoklanması mümkün olmayan, zor veya fazla masraflı olan mal alımlarında,

ı) Süresi bir ayı aşmayan hizmet alımlarında,

i) Doğrudan yabancı ülkelerden mal ve hizmet alımlarında,

j) Hayatın olağan akışı gereği Üniversitenin günlük mutat ihtiyacı olan, periyodik olarak kullanılan, devlet eliyle ya da devletin verdiği özel izin veya ruhsatla satılan,  tarifeli elektrik, su, doğalgaz, otoban ücreti ve benzeri her türlü işlerde,

k) Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve bedeli 6 ncı maddede belirtilen değerlendirme ve onaylama limitlerinin en alt limiti aşmayan alımlarda,

l) Değerlendirme ve onaylama limitlerinin en alt limitini aşmayan temsil harcamaları için verilen avanslarda.

Pazarlık usulü

MADDE 18 – (1) Pazarlık usulünde; işin nitelik, özellik ve gereğine göre belirlenen en az üç istekliden yazılı teklif alınır, aranan koşulları taşıyan isteklilerle alım, satım veya kiralama şartları ve bedel üzerinde pazarlık yapılır ve alım sonuçlandırılır.

(2) Aşağıda belirtilen hâllerde pazarlık usulü uygulanır.

a) Satınalma sorumlusunca diğer alım yöntemlerinin uygulanmasında yarar görülmeyen yapım, onarım ve malzeme temini işleri.

b) Artırma ve eksiltme usulünde istekli çıkmaması veya kabul edilemeyecek tekliflerin verilmesi hâli.

c) Alanında uzmanlaşmış sanatçı, bilim insanı, hukukçu, mali müşavir veya kuruluşlara yaptırılan estetik ve teknik özelliklere sahip işler ile sanatlara ilişkin etüt, proje ve yapım işleri.

ç) Yolcu taşıma işleri, güvenlik, temizlik, yemek hizmet alımları.

d) Sözleşmenin feshi üzerine yapılması zorunlu acil işler.

e) Doğrudan temin usulüyle yapılmasında yarar görülmeyen işler.

(3) Pazarlık usulünde, ilan yapılıp yapılmayacağına satınalma komisyonu tarafından karar verilir.

Açık teklif usulü

MADDE 19 – (1) 150.000,00 TL’nin üzerindeki tüm alımlarda açık teklif usulü uygulanır.

(2) Bütün istekliler teklif verebilir.

(3) Açık teklif usulünün uygulandığı hâllerde satınalma komisyonları tarafından 10 uncu maddeye göre teknik ve idari şartname hazırlanır ve idarenin web sitesinde ilan edilir.

(4) Açık teklif usulü, isteklilerin satınalma dokümanlarında belirtilen mali ve teknik yeterlilikleri taşıyıp taşımadığının değerlendirileceği ön yeterlik değerlendirmesi aşamasını içerecek şekilde yürütülebilir. Ön yeterlik değerlendirilmesinin yapıldığı hâllerde, istekliler mali ve teknik yeterliklerine ilişkin belgeleri ve belirlenmişse teminatlarını satınalma dokümanlarında belirtilen tarihe kadar sunarlar. İdarece mali ve teknik bakımdan yeterli kabul edilen isteklilerden tekliflerini vermeleri istenir.

(5) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerlendirme oranı her yıl bu limitlerin yeniden belirlenmesinde kullanılır.

Teklif veremeyecek olanlar

MADDE 20 – (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına teklif veremeyecek olanlar şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve hususi kanunlarla kurulmuş olan bankalar ile iktisadi devlet teşekküllerinin ihalelerine girmekten menedilmiş olanlar.

b) Üniversiteden yevmiye alanlar dâhil aylık veya ücret alan Üniversite mensupları.

c) 2547 sayılı Kanunda belirtilen Üniversite yöneticileri ve satınalma komisyonu başkan ve üyelerinin eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenler ile ortakları.

ç) Mütevelli heyet başkanı ve üyeleri, rektör, satınalma sorumluları, satınalma yetkilileri ve satınalma komisyonu üyeleri ile bunların eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

d) Daha önce kendisine iş verildiği hâlde, usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen veya mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyenler.

e) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilmiş olanlar.

f) Mütevelli Heyet onayı ile yapılan alımlarda vergi ve SGK borcu yoktur belgesi veremeyenler.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 21 –  (1) 16 ncı maddedeki usul ve esaslara göre alınan teklifler 6 ncı maddede belirtilen mali limitlere göre, değerlendirme ve onaylamaya yetkili merciler tarafından değerlendirilir, onaylanan alımlar gerçekleştirilir.

(2) Şartnamelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça en avantajlı teklifi veren istekli sözleşme koşulları ve bedel hususunda nihai pazarlığa davet edilebilir.

(3) Şartnamede belirtilmişse ve gerekli görülmesi durumunda sipariş verilecek firma sözleşme imzalaması için davet edilir. 10 gün içerisinde sözleşme imzalamayan ve şartnamede belirtilen teminatı vermeyen firma ile sipariş iptal edilebilir. Siparişin iptali durumunda varsa, firmanın yatırmış olduğu geçici teminatlar irat kaydedilir.

(4) Satınalma dokümanlarında aksi belirtilmedikçe, sözleşmelerin notere tescili veya onaylattırılması zorunlu değildir.

İlan

MADDE 22 – (1) Pazarlık usulünün ilan yapılarak uygulandığı hâller ile açık ihale usulünün uygulandığı hâllerde, satınalma Üniversitenin internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlanlarda, asgari olarak; işin niteliği, miktarı, gerek görülen hâllerde tahmini bedeli, şartnamenin nereden ve hangi koşullarla temin edilebileceği, tekliflerin nereye verileceği ve son teklif verme tarihi, satınalmanın hangi tarihe kadar karara bağlanacağı, geçici ve kesin teminat koşulları, Üniversitenin satınalmanın herhangi bir aşamasında satınalmayı iptal edebileceği, satınalmanın karara bağlanmasının sözleşme imzalanmasını gerektirmeyeceği belirtilir.

Teminat

MADDE 23 – (1) İşin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üzerinden satınalma komisyonu tarafından belirlenen oranda teminat alınabilir. Teminat verilmesine ilişkin koşullar, teminat olarak kabul edilebilecek değerler, teminatın iadesine ilişkin koşullar komisyon tarafından belirlenir.

(2) Hakedişli işlerde %10 oranında kesinti yapılır. Teslim ve tesellüm belgesi düzenlendikten ve kesin kabulden sonra ilgili firmaya kesinti iade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kalite Kontrol, Tesellüm, Ödemelerin Yapılması

Kalite kontrol

MADDE 24 – (1) Satınalma müdürlüğü, depoya gelen sarf malzemelerinin istenilen özelliklerde olup olmadığını, diğer özelliklerini ve gerekli evrakın uygun hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder. Teknik bilgi gerektiren her türlü cihaz alımı, laboratuvar için alınan aletler, kimyasal maddeler, cam malzemeler, özellikli tıbbi sarflar ve yeni alınan ilaçlar, teknik cihazlar ve işler; talep sahibi ilgili birim veya ilgili ürünü kontrol edebilecek teknik yeterliliğe sahip birim tarafından kontrol edilerek kabul edilir. Satın alınacak malzemeleri talep eden birimin belirttiği özelliklere göre aşağıdaki esaslar çerçevesinde kontrol yapılır:

a) Göz kontrolü.

b) Boyut kontrolü.

c) Fonksiyonellik kontrolü.

ç) Ambalaj kontrolü.

d) Doküman kontrolü.

e) Adet kontrolü.

(2) İnşaat işlerinde işin istenilen özellikte olup olmadığı Yapı Teknik ve İnşaat Müdürlüğü veya kurum dışından uzman bilirkişi marifetiyle yapılır. Talep edilen mal veya hizmetlerin kabulü için, gerekli görülmesi durumunda, Rektörlük tarafından daimi ve geçici kabul komisyonları oluşturulabilir.

Tesellüm

MADDE 25 – (1) Satın alınan bütün mal ve hizmetler aşağıdaki usule göre teslim alınır:

a) Gelen irsaliye üzerindeki bilgilere göre, sorumlusu ve alımı takip eden satınalma müdürlüğü personeli tarafından sayılarak, tartılarak, ölçülerek ve teknik şartnamedeki termin, miktar ve vasıflara uygunluğu kontrol edilerek teslim alınır.

b) Gerekli görülen hâllerde kalite kontrolü yapılabilir. Kalite kontrol sonucunun, satıcı firma yetkilisinin bulunduğu süre içerisinde alınmasının mümkün olmadığı hâllerde, sorumlusu ve alımı takip eden satınalma müdürlüğü personelinin bilgisi dâhilinde irsaliye ve mallar geçici olarak teslim alınır ve kontrol yapıldıktan sonra uygun görülmezse, malzemeleri ilgili firmanın alması sağlanır veya kendilerine bilgi verilerek geri gönderilir.

c) Teknik şartnamede belirtilen miktar ve vasıflara uymayan mal ve hizmet teslim alınmaz.

ç) Yapım işlerini Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü teslim alır. Gerektiğinde uzman bilirkişi görüşüne müracaat edilir.   

Ödemelerin yapılması

MADDE 26 – (1) Satınalmaya konu olan mal ve hizmetlerin tesliminden sonra, sorumlusu tarafından imzalanan fatura ve irsaliyeler satınalma sorumlusuna iletilir. Satınalma sorumlusu, fatura ve irsaliyeleri kendi dosyasındaki ilgili sipariş formunun nüshasıyla karşılaştırıp, mutabık olduklarını gördükten sonra ve açık ayıbının olmadığının tespitinden sonra faturayı imzalar. Ödemesi alım sözleşmesinde belirlenen şartlarla yapılır. Mal ve hizmet tesliminden önce avans ödemesi gerektiren durumlarda, 20.000 TL’nin üzerindeki avans ödemelerinde teminat mektubu alınır, teminat mektubu alınmadan ödeme yapılmaz.

(2) Mali İşler Müdürlüğü ilgili faturanın mali bakımdan ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluğunu inceleyerek, uygun olan faturaların ödemelerini sözleşme varsa sözleşme hükümleri, sözleşme yok ise sipariş hükümleri dâhilinde yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alım işlerinde işin artırılması, azaltılması veya sözleşmenin uzatılması

MADDE 27 – (1) Şartname veya sözleşmede öngörülmüş olması kaydıyla, satınalma sorumlusunun teklifi ve satınalma yetkilisinin onayıyla işin %15 eksik veya fazlasının yapılmasına karar verilebilir.

(2) Süreklilik arz eden alımlarda, sözleşme süresinin dolmasından sonra işe aynı yükleniciyle devam edilmek istenirse sözleşme süresinin %15’inin aşılmaması ve yüklenicinin kabul etmesi koşuluyla sözleşme yenilenebilir.

İşin veya sözleşmenin devri

MADDE 28 – (1) Sözleşmeye bağlanan iş satınalma komisyonunun onayı olmadıkça başkasına devredilemez. Yüklenicinin aksine davranışı sözleşmeye aykırılık oluşturur.

Yüklenicinin ölümü, iflası, mahkûm olması veya yasaklanması

MADDE 29 – (1) Yüklenicinin ölümü hâlinde sözleşme feshedilerek, teminatı ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. İş veya sözleşme, gerekli teminatı vererek işe veya sözleşmeye devam etmek isteyen varise satınalma komisyonunun onayıyla devredilebilir.

(2) Yüklenicinin iflası hâlinde kesin teminat Üniversiteye irat kaydedilerek sözleşme feshedilir. İşin yapılmaması veya sözleşmenin gereğinin yerine getirilmemesi ile işin başkasına yaptırılması veya başkasıyla sözleşme yapılmasından doğan zarar iflas eden yükleniciden ayrıca talep edilir.

(3) Yüklenicinin tutuklanması veya mahkûm olması hâllerinde ikinci fıkradaki hükümler uygulanır, ancak işin yapılmasını ve sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesini engellemeyecek olması ve Üniversite tarafından istenen güvencelerin verilmesi kaydıyla, yüklenicinin vekil tayin ederek işi sürdürme talebi de kabul edilebilir.

(4) İhalelere katılmaktan yasaklı olduğu belirlenenlerin kesin teminatı Üniversiteye irat kaydedilerek sözleşme feshedilir. İşin yapılamaması veya sözleşmenin gereğinin yerine getirilememesi ile işin başkasına yaptırılması veya başkasıyla sözleşme yapılmasından doğan zarar ihale yasaklısı yükleniciden ayrıca talep edilir.

Satınalmalarda yasak fiil ve davranışlar

MADDE 30 – (1) Satınalmalarda aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunanların geçici teminatları ile alınmışsa kesin teminatları Üniversiteye irat kaydedilir ve bu davranışlarda bulunanlar iki yıl süreyle Üniversitenin satın almasına katılamazlar:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya bunlara teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya satınalma kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak veya bunlara teşebbüs etmek.

c) Sahte belge, sahte teminat veya yanıltıcı belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek veya yalan veya yanıltıcı bilgi vermek veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Alternatif teklif verebilme hâlleri dışında, satınalmalarda bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

d) Bu Yönetmelik uyarınca satınalmaya katılamayacak olmasına rağmen satınalmaya katılmak.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Satınalma kararı verilmiş işler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce satınalma kararı verilmiş işler hakkında Mütevelli Heyet kararlarına göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Murat Hüdavendigâr Üniversitesi Rektörü yürütür.