17 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29298

YÖNETMELİK

Melikşah Üniversitesinden:

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE-DİL ÖĞRENME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Melikşah Üniversitesi Türkçe-Dil Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Melikşah Üniversitesi Türkçe-Dil Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Melikşah Üniversitesi Türkçe-Dil Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Öğrenciler: Merkezin öğrencilerini,

d) Rektör: Melikşah Üniversitesi Rektörünü,

e) TDS: Türkçe Düzeyi Sertifikasını,

f) Üniversite: Melikşah Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek veya dil eğitimi almak için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan yabancı dillerde kurslar düzenlemek, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamaktır.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır.

a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe’yi bir dünya dili olarak yabancılara öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak,

b) İhtiyaç duyulan yabancı diller için kurslar düzenlemek, yabancı diller öğretimi alanında faaliyet yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak ortak araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek; Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kongre, konferans, seminer, çalıştay, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,

c) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, ücretli veya ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,

ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

d) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

e) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,

f) Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek, yabancılara Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek, dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla kursiyerlere burs vermek,

g) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak,

ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak,

h) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurtiçinde ve yurtdışında uygulamak, yurtdışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak,

ı) Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin içinde yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri, okullarında ve işlerinde başarılı olabilmeleri için onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek,

i) Bilimsel çalışmaları desteklemek; kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amaçlarıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak,

j) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek,

k) Türk ve yabancı uyruklu ilk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin Türkçe ve yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak,

l) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek,

m) Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak,

n) Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı bölüm veya programlarda okuyan önlisans ve lisans öğrencilerinin ortak zorunlu Türk dili dersleri ile ilgili uygulamalarını düzenlemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları veya lisans/lisansüstü eğitimi olan alanında uzman kişiler arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Merkezde görevli öğretim elemanları arasından uygun gördüğü en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Merkez müdürü aynı zamanda yönetim kurulunun başkanıdır.

(2) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini, yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkez birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerde görev alan her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak,

ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

(2) Müdür, Merkez ile ilgili bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlandırılmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri seçilir. Yönetim Kurulu yılda en az iki defa olmak üzere ve gerekli görüldüğünde yönetim kurulu başkanının çağrılarında salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak,

b) Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetleri, yıllık ders müfredatı ve akademik takvim, görev verilecek öğretim elemanları, öğretim elemanları için oryantasyon programları konusunda karar almak,

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt birimlerin açılması veya kapatılması, kadro ihtiyacı, ücretler ve indirimlerle ilgili karar almak ve bu kararları Rektörün onayına sunmak,

ç) Çalışma grupları oluşturmak veya kaldırmak,

d) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.

Dil kursları

MADDE 12 – (1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleriyle İlgili Esaslar

Öğretim programları ve kontenjanlar

MADDE 13 – (1) Merkeze alınacak öğrenci kontenjanları, her yıl Yönetim Kurulu tarafından Mütevelli Heyete önerilir ve Mütevelli Heyetçe karara bağlanır.

Kayıt

MADDE 14 – (1) Yapılacak başvuruların şartları, kayıt tarihleri, kayıt için istenen belgeler ve uyulacak esaslar, Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir.

Öğrenim ücreti

MADDE 15 – (1) Merkezde öğretim ücretlidir ve yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Yıllık öğrenim ücretleri ve ders/kredi başına düşen öğrenim ücretleri her yıl Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Melikşah Üniversitesi Rektörü yürütür.