17 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29298

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/6/2012 tarihli ve 28316 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Lisansüstü programları azami süresi içerisinde tamamlayamayan öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü; en az 48 AKTS zorunlu ders ve seçimli ders, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Jüri, ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri kurum dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden, ortak danışmanın yer alması durumunda beş öğretim üyesinden oluşur.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman hariç en az ikisi kurum dışından olmak üzere toplam beş öğretim üyesi ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride görev alamaz.

c) Beş kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman ve ortak danışman hariç en az ikisi kurum dışından olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı; 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD kurulunun öngördüğü; en az 72 AKTS’den oluşan 10 adet zorunlu ders ve seçmeli ders ile proje çalışmasından oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı; 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü; lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 96, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 48 AKTS zorunlu ders ve seçmeli ders; seminer çalışması ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Komite, aralarında tez danışmanının da bulunduğu beş kişiden oluşan ve en az ikisi kurum dışından olan yeterlik sınav jürisi belirler ve ilgili enstitüye bildirir. Jüri alanında uzman kişilerden oluşur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Jüri, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kurum dışından olmak üzere danışmanıyla birlikte beş kişiden, ortak danışmanın yer alması durumunda yedi kişiden oluşur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Komite, aralarında tez danışmanının da bulunduğu en az ikisi kurum dışından olmak üzere en az beş kişiden oluşan yeterlik sınav jürisini belirler ve ilgili enstitüye bildirir. Jüri alanında uzman kişilerden oluşur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Jüri, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez/sergi veya proje izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kurum dışından olmak üzere danışmanıyla birlikte beş kişiden, ikinci danışmanın yer alması durumunda yedi kişiden oluşur.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/6/2012

28316

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/4/2013

28626