17 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29298

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ

SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “altı iş günü” ibaresi “on gün” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının sonuna gelmek üzere “Yetkilendirmenin şekli ve içeriğine ilişkin hususlar, Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla, kamu işveren sendikalarınca müştereken belirlenir.” cümlesi eklenmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “yeteri kadar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve fıkranın sonuna “Toplu iş sözleşmesinin yürütülmesine ilişkin işveren tarafına ait giderler alt işverence karşılanır.” cümlesi eklenmiştir.

“(2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak yetki tespit işlemlerinde, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde iş alan alt işverenin; aynı ihale sözleşmesi kapsamında tek bir işyerinin bulunması halinde işyeri düzeyinde, birden fazla işyerinin bulunması halinde ise işletme düzeyinde yetki tespiti verilir. Aynı ihale sözleşmesi kapsamında birden fazla işkolunda işyerinin bulunması halinde, her bir işkolundaki işyeri/işyerleri ayrı ayrı değerlendirilir. Yetki tespit başvurusuna; ihale sözleşmesini yürüten idareden temin edilecek sözleşme konusu işin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olduğunu, alt işverenin unvanını, işin niteliğini, sözleşme kapsamındaki işyeri/işyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu sicil numarası/numaralarını, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek diğer bilgileri ihtiva eden resmi yazı eklenir. İhale sözleşmesini yürüten kamu kurum ve kuruluşu, talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde bu bilgileri işçi sendikasına vermek zorundadır.”

“(7) 6356 sayılı Kanun hükümlerine uygun olmak kaydıyla toplu iş sözleşmesinin süresi, ihale sözleşmesinin süresini geçemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“11/9/2014 tarihi ile 22/1/2015 tarihi arasındaki yetkilendirmeler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde alt işveren tarafından münhasıran 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan işçileri kapsaması ve ihale sözleşmesi bazında olması kaydıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmiş yetki belgelerine istinaden; 11/9/2014 tarihi ile 22/1/2015 tarihi arasında bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında geçen süreye bağlı olmaksızın bu dönemde yetkilendirilen kamu işveren sendikalarınca 6356 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre ilk toplantı tarihinden itibaren yürütülen ve sonuçlandırılan toplu iş sözleşmeleri için de fiyat farkı ödenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.