17 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29298

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle Kırşehir merkez olmak üzere ülke genelinde gerçekleştirilecek Ahilik Haftası etkinlikleri ile Ahilik felsefesini ve kültürünü tanıtmak amacıyla yurtdışında gerçekleştirilecek etkinlikleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ahilik Haftası etkinlikleri, her yıl Mayıs ayı içerisinde Kurulca belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yurtdışında gerçekleştirilecek etkinliklerin yeri, zamanı ve kapsamı Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra yedinci fıkra olarak eklenmiştir.

“(2) Kırşehir’de gerçekleştirilecek etkinliklerin giderleri; Bakanlık Bütçesinden bu etkinlikler için ayrılan ödenekten Bakanlıkça uygun görülen miktar ile bu miktar dışında kalan tutar TOBB, TESK ve TESKOMB tarafından eşit olarak karşılanır.

(3) Kırşehir'deki etkinliklere ilişkin bütçe, Komite tarafından yapılır ve Kurulca onaylanır. Harcamalar, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü veya en az Daire Başkanı düzeyinde görevlendireceği bir temsilcinin başkanlığında, Kırşehir Ticaret İl Müdürü, Kırşehir Belediyesi, TOBB, TESK ve TESKOMB temsilcilerinden oluşan harcama komisyonu tarafından gerçekleştirilir.”

“(7) Ahiliğin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması, Ahilik kültürü ve teşkilâtı hakkındaki bilimsel araştırma ve incelemelerin izlenmesi, ulusal veya uluslararası, seminer, konferans ve paneller ile eğitim-öğretim ve tanıtım programları düzenlenmesi veya bu programlara katkı sağlanmasına ilişkin giderler, Bakanlık Bütçesinden bu etkinlikler için ayrılan ödenekten Bakanlıkça uygun görülen miktar ile bu miktar dışında kalan tutar TOBB, TESK ve TESKOMB tarafından eşit olarak karşılanır. Buna ilişkin bütçe Bakanlık tarafından yapılır ve Kurulca onaylanır. Harcamalar, üçüncü fıkraya göre oluşan harcama komisyonu tarafından gerçekleştirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Kurul; Şubat, Nisan, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda dört defa Bakanlığın belirleyeceği yerde toplanır. Kurul gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine de toplanabilir.”

“ç) Ahilik kültür ve felsefesinin uluslararası boyutta tanıtılması amacıyla; yurtdışında gerçekleştirilecek etkinliklerin yeri, zamanı ve kapsamını belirlemek, ortak projeler yürütmek,

d) Ahilik kültürü ve teşkilâtı hakkındaki bilimsel araştırma ve incelemeleri takip etmek,

e) Ulusal veya uluslararası, seminer, konferans ve paneller ile eğitim-öğretim ve tanıtım programları düzenlenmesine veya bu programlara katkı sağlanmasına karar vermek,”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/8/2008

26966

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/4/2010

27561

2-

2/4/2011

27893

3-

28/7/2013

28721

4-

24/4/2014

28981