15 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29296

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YUNUSEMRE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/1996 tarihli ve 22517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmangazi Üniversitesi Yunusemre Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yunus Emre Araştırma Merkezi Yönetmeliği”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci ve 19 uncu maddelerinde yer alan “Osmangazi Üniversitesi” ibareleri “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan “Yunusemre” ibareleri “Yunus Emre” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 –  Genel Kurul; Rektör, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, YUMER Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümlerinden ikişer, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim ve Turizm Fakültelerinden birer olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen on öğretim üye veya elemanından oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 – Müdür, 6 ncı maddede sayılan birimlerin öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.