15 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29296

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, DİPLOMA

DEFTERİ, MEZUNİYET BELGESİ İLE DİĞER BELGELERİN

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/2/2002 tarihli ve 24661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diploma, Diploma Eki, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Diplomalar düzenlenirken öğrencinin nüfus cüzdanındaki T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılarak hazırlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.