15 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29296

YÖNETMELİK

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2014 tarihli ve 28942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının mevcut (d) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Ambar Memuru” ibaresi “Anbar Memuru” şeklinde değiştirilmiş, “Santral Memuru” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (b) bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “haiz olunması,” ibaresi “haiz olunması ve asil olarak görev yapılması,”şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Teşekkülde en az altı ay hizmetinin bulunması,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar kadro ve pozisyonlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Merkezde Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde (Uzman tabip, tabip ve diş tabibi hariç) Müdür Yardımcısı olarak en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak.

b) Taşrada Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Müdür Yardımcısı, Grup Başmühendisi, Başmühendis, Başmimar, Teknik Şef veya Şef pozisyonlarında ayrı ayrı ya da toplam en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak.

c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak.

ç) Merkezde Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Grup Başmühendisi, Başmühendis, Başmimar, Teknik Şef veya Şef pozisyonlarında ayrı ayrı ya da toplam en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

d) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef veya Koruma ve Güvenlik Amiri olarak en az 4 yıl çalışmış olmak,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

e) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Teknik Uzman pozisyonunda en az 2 yıl, Mühendis veya Mimar pozisyonlarında en az 5 yıl, 4 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim gerektiren unvanlarda en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim gerektiren unvanlarda en az 7 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

f) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen pozisyonlar (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç) ile Uzman pozisyonunda ayrı ayrı ya da toplam; fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunları için en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları için en az 7 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

g) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarında fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunları için ayrı ayrı ya da toplam en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları için ayrı ayrı ya da toplam en az 7 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

ğ) Grup Başmühendisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis pozisyonunda en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

h) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis pozisyonunda en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

ı) Başmimar pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mimar unvanını haiz olmak,

2) Mimar pozisyonunda en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

i) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis ve Mimar pozisyonlarında veya 4 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim gerektiren unvanlarda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

j) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Teknisyen pozisyonunda en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

k) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen pozisyonlardan birinde (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç) en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

l) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen pozisyonlardan birinde (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç); fakülte veya 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 3 yıl, 2 veya 3 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 4 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

m) Raportör pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen pozisyonlardan birinde (Koruma ve güvenlik görevlisi hariç); fakülte veya 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 2 yıl, 2 veya 3 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 3 yıl, lise veya dengi okul mezunları için en az 4 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

n) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

o) Anbar Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Mutemet, Daktilograf ve Memur pozisyonlarından birine atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az 2 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

ö) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Bilgisayar İşletmeni pozisyonlarından birine atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Anbar Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Mutemet, Daktilograf ve Memur unvanlarında en az 1 yıl hizmeti bulunmak,

3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası bulunmak veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar eğitim programını tamamlamış olmak ya da örgün eğitim yoluyla bilgisayar dersi aldığını belgelemek,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

p) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7/A maddesi eklenmiştir.

“Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 7/A – (1) Müşavir kadrosuna atanabilmek için; Teşekkülde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı veya Savunma Sekreteri görevlerinden birinde çalışmış olmak; Başuzman kadrosuna atanabilmek için; Teşekkülde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görevlerden birinde çalışmış olmak şartı aranır.

(2) İç denetçi kadrolarına sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen nitelikleri haiz olmak ve aşağıda belirtilen şartları taşımak gerekir.

a) Lisans mezunu olmak,

b) En az 5 hizmet yılını doldurmanın yanısıra, Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak ve/veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment), CGAP (Certified Government Auditing Professional), CFSA (Certified Financial Services Auditor) ve CRMA (Certification in Risk Management Assurance) sertifikalarından birine sahip olmak,

c) Kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğinin değerlendirilmesi, organizasyon, yöntem ve süreçleri, iç denetimi kapsayan kontrol süreçleri ile risk yönetimi konularında hizmet gereklerini yerine getirecek tecrübeye sahip olmak.

(3) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programlarında iç denetçi olarak atanacaklar için belirlenen şartların değişmesi halinde yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartlar esas alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Şube Müdürü ve Müdür kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Teşekkül internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik vermek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılmayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Teşekkülce ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(4) Başarı sıralaması listesi sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip beş iş günü içinde Teşekkülün internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen listeye beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar yirmi iş günü içinde karara bağlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanları esas alınarak tercihlerine göre iki ay içerisinde atanır.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Avukat pozisyonundan Hukuk Müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/3/2014

28942