14 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29295

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/3/1999 tarihli ve 23641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversitenin Yönetim Kuruludur. Harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma ve uygulama merkezi müdürleri ile Rektörlük Bölüm Başkanlarına devredebilir.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.