13 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29294

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DÂHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE

TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/10)

MADDE 1 – 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20)’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “31/12/2014” ibaresi “30/4/2015” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 31/12/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.