13 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29294

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/15)

MADDE 1 – 7/2/2012 tarihli ve 28197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Motorları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2012/2)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, motorların ayrı olarak ve başka ürünlere takılı halde piyasaya arz edilmesi ve hizmete alınması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 4 üncü maddenin (e) bendinde tanımlanan motorları kapsar.

(2) Bu Tebliğ, Ek-I’in 2 nci maddesinin (3), (4), (5), (6) ve (12) numaralı alt bentlerinde belirtilen bilgilendirme şartları geçerli kalmak kaydıyla;

a) Bir sıvı içine tamamen daldırılmış halde çalışacak şekilde tasarlanmış motorları,

b) Dişli, pompa, fan veya kompresör gibi bir ürüne tam olarak entegre edilmiş olan ve enerji performansı üründen bağımsız olarak test edilemeyen motorları,

c) Deniz seviyesinden 4000 metrenin üzerindeki yüksekliklerde, ortam sıcaklığının 60°C’nin üzerinde olduğu yerlerde, 400°C’nin üzerinde maksimum çalışma sıcaklığında, ortam sıcaklığının herhangi bir motor için -30°C’nin altında, hava soğutmalı bir motor için ise 0°C’nin altında olduğu yerlerde, ürüne giren soğutma suyu sıcaklığının 0°C’den düşük, 32°C’den yüksek olduğu yerlerde ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) tanımlanan muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmış motorları,

ç) Frenli motorları,

kapsamaz

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’inin 2. Kısmının sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bu Ek’in 2. kısmında yer alan bilgilerin motor etiketi üzerine yazılmasının mümkün olmadığı durumlarda motor etiket üzerine sadece tam anma yük ve gerilimdeki (UN) nominal asgari verim (η) yazılır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.