13 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29294

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2011 tarihli ve 27861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış, (j) bendinde yer alan “bağlı olarak kadrolara yapılacak atamalar için yapılan” ibaresi “ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı” şeklinde, (f) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Görevde yükselme sınavı: Birim müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı; diğer unvanlı kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin İkinci Bölümünün başlığında yer alan “Genel” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere, görevde yükselme suretiyle atanacaklarda; Kurum kadrolarında çalışma süresi belirtilmeyen görevler için, Kurum kadrolarında en az iki yıl süreyle görev yapmış olmak şartı ile ilan edilen kadrolar için Kurumda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresini sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere alt görevlerde ise en az bir yıl süreyle çalışmış olmak şartı ve aşağıdaki diğer özel şartlar aranır.”

“ı) Yönetim hizmetleri uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak,

2) En az 10 yıl kamu hizmeti bulunmak ve Kurumda en az 3 yıl birim müdürü, araştırmacı, mühendis, mimar, istatistikçi, çözümleyici, programcı veya mütercim-tercüman kadrosunda çalışmış olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinden sonra yer alan “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM” ve “Görevde Yükselme Eğitimi Esasları” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav şartı

MADDE 9 – (1) Birim müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Duyuru, başvuru ve itiraz

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, atama yapılacak boş kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi, son başvuru tarihi, başarı puanı, sınavın hangi usulde yapılacağı, başvuru şartları ve diğer hususlar yazılı sınavlardan önce duyurulur. Sınav duyurusu sınav tarihinden en az otuz gün önce Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanılacak kadrolar için yapılacak sınavlara, sadece Kurum personeli başvurabilir. Aday memurlar ile ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ise başvuruda bulunamazlar.

(5) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacak olan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(6) Başvuruları öngörülen şartlara uygun olmaması nedeniyle Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilen listede yer almayanlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde, sınav kuruluna itiraz edebilir. İtiraz sınav kurulunun sekretarya hizmetlerini yürüten birim aracılığıyla yapılır. Bu itirazlar 7 iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, sekretarya hizmetlerini yürüten birimce itiraz sahiplerine yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin mevcut 13 üncü maddesinden sonra yer alan “DÖRDÜNCÜ BÖLÜM” ibaresi “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Sınav kurulu; Başkanın veya Başkanın görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, biri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı olmak üzere üç daire başkanı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir kişi olmak üzere beş kişiden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Sınav kurulu yedekleri ile birlikte Başkanlık onayı ile tespit edilir. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu; sınavların yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(5) Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz.

(6) Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı sınav şeklinde ve sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Kurumca belirlenecek konularda yapılır.

(2) Yazılı sınav Kurumca yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

(4) Birim müdürü kadrosuna atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(5) Sözlü sınavda ilgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolar için yapılacak duyurular üzerine; bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanmış olanların atamaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı şeklinde yaptırılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Bu sınava katılacaklarda Kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurum personeli başvurabilir.

(4) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı sıralaması ve sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, birim müdürü kadrosuna atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sınavda başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarı puanlarının eşitliği durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 18 inci madde uyarınca Kurumca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinden sonra yer alan “BEŞİNCİ BÖLÜM” ibaresi “DÖRDÜNCÜ BÖLÜM” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü cümlesi ile (b) bendinde yer alan “eğitimi ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı “Engellilerin sınavı” şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan “özürlülerin eğitimlerinin ve” ibaresi “engellilerin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2011

27861

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/5/2013

28663