13 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29294

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin madde başlığı ile beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Karar tutanağı ve kararların saklanması”

“(5) Üst Kurul kararlarının asılları, toplantı tarihi ve karar numara sırasıyla klasörler halinde bir araya getirilir ve her bir karar sayfası Üst Kurul mührüyle mühürlenir, her bir klasörün kaç toplantı ve karardan ibaret olduğu, Başkan veya Üst Kurul büro hizmetlerinden sorumlu müdür tarafından tasdik edilir.”

“(7) Klasörler halinde bir araya getirilmiş Üst Kurul kararlarının asılları, Üst Kurul büro hizmetlerinden sorumlu müdür tarafından, müdürlüğün kasasında saklanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“10 uncu madde uygulaması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Üst Kurul karar defterine yapıştırılmayı bekleyen kararlara ilişkin işlemler için de uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/12/2011

28144