12 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29293

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kayıt-kabul, eğitim-öğretim, ölçme-değerlendirme, ilişik kesme ve mezuniyetine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kayıt-kabul, eğitim-öğretim, ölçme-değerlendirme, ilişik kesme ve mezuniyetine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Danışman: Bir öğrenciye, Üniversiteye girişinden Üniversite ile ilişkisini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversitedeki hayatı ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

b) Akademik Koordinatör: Dekan tarafından her dönem için seçilen ders, ders kurulları, staj, klinik, poliklinik programlarını ve sınavlarını düzenleyen öğretim üyesini,

c) Bütünleme Dönemi: Senato tarafından akademik takvim kapsamında belirlenen, eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan bütünleme sınavlarının başlangıç ile bitiş tarihleri arasındaki dönemi,

ç) Bütünleme Sınavı: Dönem I, II ve III’te her iki yarıyıl final sınavlarının, dönem IV ve V’te staj sonu sınavlarının puan olarak yerlerine geçebilecek, bütünleme döneminde yapılan sınavı,

d) Dekan/Dekanlık: Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını/Dekanlığını,

e) Ders: Öğrenci grubu karşısında yapılan sürekli bilgi aktarımını,

f) Ders Kurulu: Genellikle bir sistemin veya konunun temel tıp ve klinik ana bilim dalları tarafından birbirleriyle bağlantılı olarak bütünleştirilmiş bir düzen içerisinde kuramsal ve uygulamalı öğretimini,

g) Ders Kurulu Başkanı: Fakültede her ders kurulunda verilecek derslerin, uygulamaların ve sınavların koordinasyonundan sorumlu dekan tarafından atanan öğretim üyesini,

ğ) Ders kurulu dışı dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu dersler; tıbbi İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı; zorunlu olmayan beden eğitimi, güzel sanatlar ve benzeri seçmeli derslerdir.

h) Ders kurulu notu: Ders kurulu sonunda yapılan sınavda alınan notu,

ı) Dönem: Tıp Fakültesinde her biri bir ders yılını kapsayan dönemi,

i) Eğitim-öğretim çalışmaları: Ders, ders kurulu, staj, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, seminer ve benzeri çalışmaları,

j) Eğitim-öğretim planı: Eğitim-öğretim süresince 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan ortak zorunlu dersler ile Yükseköğretim Kurulunun tıp doktorluğu eğitim-öğretim programı için belirlediği eğitim-öğretim çalışmalarını içeren ve Senato tarafından kabul edilen ortak ilkeler dikkate alınarak Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılan ve tümüyle başarıldığında ilgili diplomaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarının bütününü,

k) Eğitim-öğretim yılı: Her biri en az otuz iki haftadan oluşan dönemi,

l) Eğitim Komisyonu: Dekan tarafından görevlendirilen bir başkan ile dönem koordinatörleri ve koordinatör yardımcılarından oluşan komisyonu,

m) Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Kurulunu,

n) İntörnlük/Aile Hekimliği Dönemi: Tıp Fakültesi Dönem VI’da farklı ana bilim dallarında yürütülen 12 aylık uygulamalı eğitimi,

o) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

ö) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,

p) Stajlar: Tıp Fakültesi dönem IV ve V’te farklı ana bilim dallarında yürütülen zorunlu ve seçmeli kuramsal ve uygulamalı dersleri,

r) Tıp Fakültesi: Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesini,

s) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

ş) Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 4 – (1) Tıp Fakültesi birinci sınıfına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavların sonuçlarına göre yapılır.

(2) Tıp Fakültesine girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri ile ilgili bütün işlemler Rektörlükçe belirlenen esaslara uygun olarak Dekanlık tarafından yürütülür. Kayıtla ilgili işlemler belirlenen günlerde yapılır. Tüm kayıt işlerini öğrenci kendisi yapmakla yükümlüdür. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya fakülte tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Haklı ve geçerli mazereti olmadan zamanında başvurmayan, öğrenim katkı payını yatırmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kaydolan öğrenciye, eğitim-öğretim süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenciliğin sona ermesi ile kimlik kartı Dekanlığa iade edilir.

Eğitim süresi

MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesinde normal eğitim-öğretim süresi her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden ibarettir. Bu süre azami dokuz yıldır. Bu azami süreye, Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle raporlu ve izinli geçen süreler dâhil değildir. Üniversiteden geçici süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır, bu süreler için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir. Her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tıp eğitimi programını azami dokuz yılda tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Her öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen süreler içinde öğrencinin bir önceki dönem başarı durumuna göre ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenci katkı payını yatırmasından sonra yeniden kaydı yapılır. Kayıt yenileme sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz, yenilenmez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Öğrenci statüsü

MADDE 7 – (1) Tıp Fakültesinde tam zamanlı öğrenim yapılır. Dekanlığın uygun görüşü ve Rektörlüğün izni ile dinleyici olarak öğrenci kabul edilebilir. Ancak, diğer tıp fakültelerinden staj yapmak için gelen öğrencilere, ana bilim dalı başkanının olumlu görüşü alınarak Dekanlık tarafından uygun görülürse staj yapma imkânı tanınır.

Yatay geçiş

MADDE 8 – (1) Fakülteye yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre yürütülür.

(2) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğretim sürelerinin hesabında, öğrencinin gelmiş olduğu yükseköğretim kurumunda geçirmiş olduğu süreler hesaba katılır. Toplam süre 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreyi aşamaz.

Eğitim dili ve eğitim şekli

MADDE 9 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim dili Türkçedir.

(2) Tıp doktorluğu öğretiminde; sınıf geçme esası uygulanır ve bir dönemi başaramayan öğrenci bir üst döneme devam edemez ve her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler, bir önceki dönemin tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı ön şartlı derslerdir. Tıp Fakültesinde bir dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler ve seçmeli derslerde ders geçme esası uygulanır.

(3) Tıp eğitiminde öğretim dönemi I, II ve III'te ders kurulları; dönem IV, V ve VI'da staj esasına göre yapılır. Dönem VI aile hekimliği dönemi; klinik, poliklinik, kırsal hekimlik ve seçmeli stajlardan oluşan kesintisiz on iki ay süreli bir eğitim-öğretim dönemidir. Bunlardan stajlar; Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara uygun olarak tespit edilen bir süre için ana bilim dalınca ders, seminer ve uygulamalı olarak verilen çalışmalar olup aşağıda gösterilen staj çalışmaları yapılabilir:

a) Kırsal hekimlik stajı: Çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, halk sağlığı ana bilim dallarının iş birliğiyle; halk sağlığı ana bilim dalı başkanının koordinatörlüğünde ve Dekanlığın uygun göreceği sağlık kuruluşlarında yaptırılan çalışmalardır. Kırsal hekimlik uygulaması imkânı bulunmayan durumlarda, söz konusu kırsal hekimlik stajı süresi; iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum uygulaması süresine eklenir.

b) Seçmeli stajlar: Dönem VI aile hekimliği öğrencilerinin dönem yöneticisinin onayını alarak bir aylık süre için bir laboratuvar çalışmasında veya dönem IV, V ve aile hekimliği dönemindeki klinik ve poliklinik uygulama dallarının birinde yaptıkları çalışmadır.

(4) Öğrenci dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi; IV, V ve VI’da ise kaldığı stajları tekrarlar. Bir dönemdeki stajların tamamını başaran öğrenci bir üst dönem stajlarına devam eder. Dönem I ve II’de ders geçme sisteminin uygulandığı ders kurulu dışı derslerden başarısız olan öğrenciye, bu ders veya dersleri sonraki dönemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci dersi ilk aldığında, Devamsız (D) notu almamış ise bu ders veya dersleri tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sınavlara ve dönem sonu genel sınavına girer. Ancak bu derslerden başarılı olmadan dönem IV stajlarına başlayamaz.

(5) Tıp eğitiminde teorik ve pratik eğitimin yanı sıra mesleki eğitim de verilir. Mesleki eğitimde, iyi hekimlik uygulamaları ve meslek etiğini geliştirici çalışmalara ek olarak doğru davranış, iletişim, okuma, öğrenme ve empati yeteneğini geliştirmeyi hedefleyen uygulamalara da yer verilebilir. Bu amaçla, tıp dalında veya tıp dalı dışındaki disiplinlerle ve sanat kolları ile iş birliği yapılabilir. Tıp eğitimine çalışma saatleri dışında, gece ve tatil dönemlerinde de dönem koordinatörünün bilgisi dâhilinde devam edilebilir.

(6) Ders kurulları Dekan tarafından her yıl o dönemin sorumlusu olarak görevlendirilen akademik koordinatör tarafından düzenlenir.

(7) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar, Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve Yükseköğretim Kurulu öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

(8) Tıp Fakültesinde entegre eğitim sistemi uygulandığından eğitimde teorik ve pratik derslerde bütünlük bulunmaktadır. Bu nedenle Fakülte dışında herhangi bir kurumda pratik uygulamalı ders ve staj yapılması ilgili Ana Bilim Dalı onayı ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ders ve Staja Devam, Sınavlar

Devam zorunluluğu

MADDE 10 – (1) Derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uygulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik ve benzeri çalışmaları kapsar. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir.

b) I, II ve III’üncü dönemlerde bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır (0) almış olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.

c) I, II ve III’üncü dönemlerde, bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam devamsızlığı %30’u aşan öğrenciler dönem sonu sınavına alınmaz ve D notu alırlar.

ç) Tüm dönemlerde uygulamalı çalışmalarda ve stajlarda devamsızlık %20’yi geçmediği zaman öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders kurulunun pratik sınavına veya staj sonu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili ana bilim dalının imkânları çerçevesinde belirlenen gün ve saatte yapılır. Geçerli bir mazereti olsun ya da olmasın, o ders kurulunun pratik çalışmaları veya staj süresince devamsızlık süresi %20’yi aşanlar o ders kurulunun veya staj sonu sınavına alınmaz.

d) Bir ders kurulu hem teorik hem uygulamalı çalışmaları kapsıyorsa, uygulamalı çalışmalarda %20’sinden fazlasına veya teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci o ders kurulunun pratik ve teorik sınavlarına alınmaz. Bu kural D ve FF notu alan öğrenciler için de geçerlidir.

e) Ders geçme sisteminin uygulandığı ders kurulu dışı derslerde öğrencilerin yıl sonu genel ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için, yıl içerisinde bu derslerden devamsızlıklarının %25’in üzerinde olmaması gerekir.

f) Bir dönem içinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler o dönem için E notu alır.

g) Bir eğitim yılında tüm ders kurullarında toplam devamsızlığı %30’u geçen öğrenci D notu alır, ders kurulları final sınavına ve ders kurulları bütünleme sınavına giremez.

Mazeret

MADDE 11 – (1) Öğrencinin sınavına giremediği ders veya derslerin sınav tarihini kapsayan rahatsızlığını alacağı rapor ile belgelendirmesi gerekir.

(2) Öğrenci raporlu bulunduğu süre içinde herhangi bir dersin sınavına giremez; bu süre içinde sınavına giremediği dersler varsa kendisine mazeret sınavı hakkı verilir. Ancak, raporlu olduğu tarihte öğrenci sınava girmek isterse en az 1 (bir) iş günü öncesinden dilekçe ile dekanlığa başvurması ve dilekçesinin uygun bulunması gerekir. Sınava girdiği takdirde öğrencinin mazeret sınavı hakkı ortadan kalkar.

(3) Öğrencinin, mazeret veya sağlık raporları ile ilgili her türlü müracaatlarını, mazeretin bitimini izleyen en geç 5 (beş) iş günü içinde Tıp Fakültesi’nin öğrenci işleri bürosuna bildirmesi gerekir. Sağlık raporu dışındaki mazeretler hakkında Yönetim Kurulu Kararına göre işlem yapılır.

İzin

MADDE 12 – (1) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile her defasında 1 (bir) yıl olmak üzere 2 (iki) yıla kadar izin verilebilir. Bu izin başvurusu, akademik yıl başlamadan en az 15 (onbeş) gün önce yapılır. Bu şekilde izin alan öğrenci, öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu dönemdeki sınavlara giremez. İzinle ilgili yazılı başvuru, ekleriyle birlikte ders kaydı/kayıt yenileme süresinden önce bağlı olduğu birime yapılır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(2) Öğrenimini uzun süre engelleyecek önemli bir hastalık veya Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle belgelere dayanılarak verilen izin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki süreye eklenir.

(3) Milli takım karşılaşmalarında, üniversitelerarası yıllık spor karşılaşmalarında ve üniversite takımlarında görev alan öğrencilerin bu takımlarda bulunmak zorunda olmaları nedeniyle kendilerine Rektörlükçe izin verilir. Öğrencilerin izinli sayıldıkları süre içinde ara sınavına giremedikleri ders veya dersler varsa bu derslerden mazeret sınavına alınırlar. Ancak öğrenci dönem IV, V, VI’da ise devam etmediği süreyi ana bilim dalının göstereceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde stajı tekrarlar.

Kayıt dondurma, öğrenime ara verme ve kayıt silme

MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen geçerli gerekçelerden birinin bulunması halinde, öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin kaydının dondurulmasına karar verilebilir:

a) Öğrencinin, heyet raporu ile belgelenmiş uzun süreli sağlık sorununun olması,

b) Kendisinin veya birinci derece yakınları olan anne, baba, kardeş, eş veya çocuğundan birinin doğal bir afete maruz kalması ve öğrencinin bunu belgelemesi,

c) Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı ve bunlara bakacak başka kimsenin bulunmaması hali,

ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

d) Öğrencinin tutukluluk hali,

e) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

f) Öğrencinin eğitim-öğretimine katkıda bulunacak en fazla 1 (bir) yıl yurt içinde veya yurt dışında burs, staj ve araştırma imkânının doğması,

g) Bu fıkrada öngörülemeyen ancak Fakülte Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği ve en çok 1 (bir) yılı aşmayacak diğer gerekçelerin ortaya çıkması.

(2) Birinci fıkrada sayılan nedenlerin ispatı için aranacak belgeler, Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Kayıt dondurma başvurusunun, en geç dönem başlangıç tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süre bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir defada, bir dönemden az olamaz.

(4) Gerekçesi, kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle başvurması halinde, takip eden dönemden itibaren eğitim-öğretime Yönetim Kurulu kararıyla devam edebilirler.

(5) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.

(6) Aşağıdaki hallerde öğrencinin, bu Yönetmelikte öngörülen eğitim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ile diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığı veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılmış olması,

c) 2547 sayılı Kanun ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen diğer hallerde.

(7) Kendi isteğiyle yazılı olarak başvuranların kaydı silinir.

Yabancı dil sınavı

MADDE 14 – (1) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil dersinden akademik takvimde belirlenen tarihte yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulur. Bu sınavdan 60 puan ve üzeri alarak gerekli başarıyı sağlamış olan öğrenciler, yabancı dil dersleri için öğretim planında öngörülen birim-saati kazanmış sayılarak bu dersten muaf tutulur.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağlayamayan öğrenciler 60 saatten az olmamak üzere en az bir dönem yabancı dil dersini okumak zorundadır. Belirlenen yabancı dil dersinden başarılı olamayan öğrenciler programı tekrar alırlar; başarılı olana kadar dönem IV stajına başlayamazlar.

Dönem I, II ve III’teki sınavlar

MADDE 15 – (1) Dönem I, II ve III’te okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir. Her ders kurulunun bir başkanı olur. Ders kurulu başkanı, dönem koordinatörünün önerisi ile eğitim komisyonu tarafından belirlenir. Ders kurulu başkanı, dönem koordinatörü ile birlikte programların hazırlanması, duyurulması, eğitimin değerlendirilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.

(2) Dönem I, II ve III’te yapılan sınavlar ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılır ve bu sınav sonunda ders kurulu notu verilir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer. Sınav sırasında o ders kurulunda dersi olan tüm ana bilim dalları, ders kurulu başkanının düzenlemesi içinde görev almak üzere istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir. Sınav sonuçları, en geç 10 (on) gün içinde ilan edilir.

b) Dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda ve son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 15 (onbeş), en geç 21 (yirmibir) gün sonra yapılır ve o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsar.

c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavının bitiminden en erken 15 (onbeş), en geç 21 (yirmibir) gün sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu sınavında başarılı olamayan, sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Yönetim Kurulunca saptanan günde yapılır. Mazeret sınavı sözlü, yazılı (test veya klasik), hem sözlü hem yazılı olabilir. Dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

(3) Bir ders kurulunda görev alan ana bilim dalları, öğrenci başına düşen teorik ve pratik derslerin toplam süresi olan ders yükleri oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Bir ders kurulunda her dersin kendi barajı vardır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir.

(4) Bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o dönemdeki ders kurulu sınavı sayısına bölünmesi ile ders kurulları ortalama notu hesaplanır.

(5) Ana bilim dalları, bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem sonu ve bütünleme sınavı notu belirlenirken ders kurulu baraj sistemi uygulanır.

(6) Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile dönem sonu sınavında alınan notun %40’ının toplanması ile dönem sonu başarı notu bulunur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında final sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not dikkate alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, dönem sonu sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

(7) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 70 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 85 ve daha fazla olan dönem I, II, III öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeme konusunda isteklerini son ders kurulu sınav sonucu ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde yazılı dilekçe ile belirtmeleri halinde, akademik koordinatör tarafından uygun görülmesi durumunda dönem sonu sınavından muaf tutularak başarılı sayılır. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu takdirde, dönem sonu başarı notu değerlendirilmesinde, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin 6 ncı fıkrasındaki hükümler uygulanır.

(8) Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci dönem sonu bütünleme sınavına da girmemesi halinde, o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz.

(9) Ders geçme sisteminin uygulandığı ders kurulu dışı derslerde başarı notu dönem ortalamasına alınmaz. Not başarılı ise B olarak verilir. Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde bir dersin başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile yıl sonu sınavı ya da bütünleme sınavının %60’ının toplamıdır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun beşinci maddesinin (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu dersler; İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı haricindeki derslerden başarılı sayılabilmek için yıl sonu veya bütünleme sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun en az 60 olması zorunludur. İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden ise dönem sonu not ortalamasının en az 50 olması gerekir.

(10) Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde her yarıyılda en az bir ara sınav ve yıl sonunda bir final ve bütünleme yapılır.

Dönem IV ve V’teki sınavlar

MADDE 16 – (1) Dönem IV ve V’de her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınavlar, genellikle yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılan teorik ve pratik sınavlardır. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma, disiplin ve başarısı da göz önüne alınır.

(2) Tıp Fakültesi dönem IV ve V’teki staj sonu ve bütünleme sınavlarında, başarılı sayılabilmek için, alınan notun en az 60 olması gerekir. Staj sonu sınav notu G veya FF olan öğrenci dönem sonunda ilgili staj/stajların bütünleme sınavına alınır.

(3) Dönem IV ve V’teki stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken 15 (on beş), en geç 21 (yirmi bir) gün sonra alınır. Staj bütünleme sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj bütünleme sınav notunun en az 60 olması zorunludur. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, bu staj veya stajları bir sonraki eğitim öğretim yılında tekrarlama hakkı verilir.

(4) Dönem sonu notunu staj notlarının ortalaması belirler.

Dönem VI’daki staj ve diğer çalışmalar

MADDE 17 – (1) Dönem VI’daki eğitimin amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) Dönem VI, aralıksız 12 (oniki) ayı kapsar. Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen dilimlere ayrılarak yapılır. Her öğrenciye bu dönemde yapılan tüm çalışmaların kaydedileceği uygulama karnesi verilir. Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır.

(3) Dönem VI’da sınav yapılmaz. Bu dönemde öğrenciler çalıştıkları her ana bilim dalına ait poliklinik, klinik ve saha çalışmalarındaki gayretleri, bilimsel toplantılardaki katılımları göz önüne alınarak ana bilim dalı kurulu tarafından bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki not sistemine göre başarılı-başarısız olarak değerlendirilirler. Öğrencilerin aldığı bu notlar akademik ortalamaya katılmaz. Dönem VI’daki devam zorunluluğu ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Dönem VI öğrencilerinin, yapılan stajlardan başarısız olduğu takdirde son stajın bitiminden sonra bu stajlardan başarılı oluncaya kadar staj tekrarı zorunludur. Sınırsız hak kullanma durumunda olanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam eder, ancak staj tekrarı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Dönem VI’daki stajlarda gerekli başarıyı sağlayamayan öğrencilere bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan staj tekrarlanır.

Öğretim üyesi olmaması sebebiyle stajların başka bir kuruluşta yaptırılması

MADDE 18 – (1) Stajların Tıp Fakültesine bağlı ana bilim dallarında yaptırılması esastır. Ancak, Tıp Fakültesinin ilgili ana bilim dalında öğretim üyesinin ya da staj yaptırılabilmesi için uygun şartların bulunmaması durumunda, ilgili dönem koordinatörünün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla stajlar, bu Yönetmeliğin sınavlara ilişkin hükümlerine uyulmak şartıyla başka eğitim kurumlarında da yapılabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarına, Dekanlık tarafından duyurulduktan sonraki 5 (beş) iş günü içinde, maddi hata yönünden incelenmek üzere yazılı olarak Dekanlığa itirazda bulunabilir. Dekanlık itiraz dilekçesini ilgili dönem koordinatörüne iletir. İşbu itiraz ilgili dönem koordinatörü tarafından dersin öğretim elemanına bildirilir ve görüşü alınarak sınav kâğıtlarında ve sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenmesi durumunda, bu hata düzeltilir ve öğrenciye en geç 15 (on beş) gün içerisinde bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Puan, Not, Derece, Katsayı ve Diploma

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 20 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar; geçer, geçmez notlar ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:

a) Notlar şunlardır:

Puanlar             Notlar               Katsayılar

90-100               AA                      4.00

80-89                  BA                      3.50

70-79                  BB                      3.00

65-69                  CB                      2.50

60-64                  CC                      2.00

0-59                    FF                      0.00

b) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Öğrenci, (FF) harf notu almış olduğu derslerden başarısız kabul edilir.

c) Diğer notlar şunlardır:

1) B: Ders kurulu dışı dersler ve dönem VI için başarılı,

2) K: Ders kurulu dışı dersler ve dönem VI için kalır,

3) D: Devamsız,

4) G: Girmedi,

5) M: Muaf,

6) E: Mazeretli geçmez.

Diploma

MADDE 21 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Tıp Fakültesi öğrencilerinin talep etmeleri durumunda 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilebilir.

b) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu için öngörülen eğitim süresini başarıyla tamamlayanlara Tıp Doktoru diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlan ve duyurular

MADDE 22 – (1) Fakülte ilan panolarına asılan veya resmî internet sitesinde yayımlanan her türlü duyuru; ilan ve tebligat yerine geçer.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.