11 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29292

YÖNETMELİK

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden:

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN

YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/9/2006 tarihli ve 26288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Büyük Kongre; Veteriner hekim odalarından üye sayısı 150’ye kadar olanlardan 4, üye sayısı 151-300 arasında olanlardan 5, üye sayısı 301-600 arasında olanlardan 6, üye sayısı 601-1000 arasında olanlardan 8, ayrıca 1000’den fazla üyesi olan odalardan 8 delegeye ek olarak her 500 üye için 1 delege, oda başkanları, Merkez Konseyi asıl ve yedek üyeleri, Yüksek Haysiyet Divanı ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yönetim kurulunun ve denetleme kurulunun yıllık faaliyet raporlarını incelemek.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/9/2006

26288

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/1/2013

28523