11 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29292

YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU YURTDIŞINDA İŞE YERLEŞTİRME

HİZMETİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/2/2008 tarihli ve 26789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmeliğin adı “YURTDIŞI İSTİHDAM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Büro: 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince Kurum tarafından iş ve işçi bulmaya aracılık izni verilen özel istihdam bürosunu,

b) Dış temsilcilik: Türkiye’nin yurtdışında bulunan büyükelçilik, daimi temsilcilik, temsilcilik, elçilik, ortaelçilik, büyükelçilik ve elçilik büroları, daimi maslahatgüzarlıkları ile başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlığı ve büyükelçilik konsolosluk şubeleri ile fahri başkonsolosluk ve fahri konsolosluklar, müşavirlik ve ataşelikleri,

c) Firma: Yurtdışındaki işleri için Türkiye’den işçi götürecek olan Türk veya yabancı uyruklu firmayı,

ç) Hizmet akdi: Örneği Kurumca hazırlanan Türk veya yabancı uyruklu firma ile işçi arasında veya vekilleri arasında imzalanan bireysel hizmet akdini,

d) İş alındı belgesi/yazısı: Taahhüt işi üstlenen firmalar için, işin üstlenildiği ülkedeki yetkili birim tarafından düzenlenen belgeyi/yazıyı,

e) İşçi: Bir hizmet akdine dayanarak işverenin yurtdışındaki işlerinde çalışan gerçek kişiyi,

f) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

g) Taşra teşkilatı birimi: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili il müdürlüğünü/hizmet merkezini,

ğ) Uygun görüş belgesi/yazısı: Taahhüt işleri dışındaki işler ve yatırımlar için işin üstlenildiği ülkedeki yetkili birim tarafından düzenlenen belgeyi/yazıyı,

h) Yetkili birim: İşin üstlenildiği ülkedeki ticaret müşavirliklerimiz ve ticaret ataşeliğimiz, bunların bulunmadığı yerlerdeki dış temsilciliklerde ise misyon veya konsolosluk şefinin uygun göreceği temsilcilik personelini,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı “Yurtdışı İstihdam Hizmetleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Türk işçisi” ibaresi “Türkiye’den işçi götürerek” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Yurtdışındaki işlerinde işçi çalıştıracak firmalarca;

a) Türk firmaları için ticaret sicil gazetesi örneği, yabancı uyruklu firmalar için kuruluşuna dair belgenin yetkili birim tarafından onaylı örneği veya yeminli tercüme bürolarınca yapılmış Türkçe çevirisi,

b) Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki yetkili birimden ya da ülkemizdeki yetkili Kamu Kurumundan alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi; taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten yetkili birimden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesi,

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi,

ç) Türk firmaları için Türkiye’de yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işçilerin sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge,

d) Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekaletname veya yetki belgesinin aslı ya da aslı görüldükten sonra Kurum tarafından onaylanacak örneği,

e) Türk firmaları tarafından asıl işveren-alt işveren ilişkisi kapsamında yurtdışına götürülecek işçiler için, işi alan asıl işverenin işi devrettiğine dair dilekçesi ve alt işverenlik sözleşmesi,

Kurumun taşra teşkilatı birimlerine ibraz edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 21 inci maddesi gereğince; iş ve işgücü konularında Kuruma bilgi vermeyen özel kesim işyerlerine aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine istinaden idari para cezası uygulanır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.