11 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29292

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARI

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım ÖZER Başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi Metin SARAÇ (Mühendis), Sağlık Bakanlığı temsilcisi Cemal AYAZOĞLU (Doktor), Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı temsilcisi F. Kubilay YAZAN (Gemi Sörvey Uzmanı), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi Osman Nejat GÜNERİ (İş Başmüfettişi), en fazla gemi adamını bulunduran en üst işçi kuruluşundan TÜRK-İŞ adına İrfan METE (Denizciler Sendikası Teşkilatlandırma Sekreteri), Namık TAN (TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı), en fazla gemi işverenini bulunduran en üst işveren kuruluşundan TİSK adına Z. Ulaş YILDIZ (Müşavir Avukat), Ahmet KARADERİLİ (Uzman), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanlığı adına Recep DÜZGİT (Meclis Üyesi)’in katılımlarıyla 27 Şubat 2015 Cuma günü saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanmıştır.

Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 22,00 TL (Yirmi İki Türk Lirası) iaşe bedelinin, 22/2/2014 tarih ve 28921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bunun, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Yönetmeliğin 7 nci maddesinde “... Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır.” şeklindeki hükmü göz önünde bulundurularak;

a) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2014 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2014 yılı fiyat aritmetik ortalaması,

b) Hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,

c) Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile EK 2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu,

Esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 23,00 TL (Yirmi Üç Türk Lirası) olarak tespitine oy birliği ile kabulüne karar verildi. 27/2/2015