10 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29291

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ NÖROPSİKİYATRİ SAĞLIK, UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/10/2011 tarihli ve 28072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun ruh ve sinir sağlığı düzeyini yükseltmek ve ruh sağlığı ve genel sağlık ile ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak üzere açılacak hastane ve polikliniklerde, ileri teknoloji kullanarak kaliteli yataklı ve yataksız tedavi hizmeti sunmak,

b) Hizmeti sunarken en ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sağlamak; psikiyatri, psikoloji ve nöroloji ve bu alanlarla bağlantılı dil ve konuşma bozukluğu, odyoloji, kulak, burun boğaz, ses, denge ve işitme, ağız ve diş sağlığı ve benzeri alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak; ilgili tıp ve sağlık bilimleri alanlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü programları gerçekleştirmek,

c) Nöroloji ve psikiyatri ve diğer bazı sağlık dallarında tıpta uzmanlık eğitimi vermek ve eğitim-öğretime devam eden öğrencilere eğitim gördükleri alanda teorik ve pratik eğitim olanakları sağlamak,

ç) Nörolojik bilimler ve psikiyatri, dil ve konuşma, odyoloji, kulak, burun boğaz, ses, denge ve işitme ağız ve diş sağlığı konularında Üniversitenin ilgili birimleri ve diğer ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak sorunlara özgü projeler hazırlamak, araştırmalar yapmak, danışmanlık hizmeti vermek ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak,

d) Nöroloji, psikiyatri Dil ve konuşma, odyoloji, kulak, burun boğaz, ses, denge ve işitme ağız ve diş sağlığı bilim alanlarında, başarılı bilim adamı ve akademisyenler yetiştirmek için gerekli olan ileri düzeyde eğitim ve araştırma imkanı sağlamak,

e) Nörolojik bilimler, psikiyatri, dil ve konuşma, odyoloji kulak burun boğaz, ses, denge ve işitme ağız ve diş sağlığı alanlarında uzman olanlara sertifika programları açarak uzmanlık öncesi ve sonrası eğitime destek vermek,

f) Davranış nörolojisi, toplum ruh sağlığı, aile sağlığı, cinsel sağlık, bağımlılık, geropsikiyatri, farmakogenetik, beyin uyarım tedavileri, ağrı tıbbı, beslenme ve yeme bozuklukları, epilepsi, epilepsi cerrahisi, elektromiyografi, klinik elektroensefalografi, nörogörüntüleme, nöroimmünoloji, yapay zeka, sosyal nörobilim, nörobilişim, düşünce teknolojisi, nörobiyo geribildirim, nörooftalmoloji, pediatrik nöroloji, otistik bozukluklar, dikkat eksikliği, hareket bozuklukları, tıbbi hipnoz, tıbbi akupunktur, tamamlayıcı tıp, psikogeriyatri, adli psikiyatri, dil ve konuşma, odyoloji, kulak burun boğaz, ses, denge ve işitme ağız ve diş sağlığı gibi yoğun hasta potansiyeli olan ve disiplinler arası yaklaşım gerektiren dalların kurulmasını sağlamak,

g) Bölümlerde yürütülen hizmetlere destek amacı ile özel eğitim gerektiren nörolojik yoğun bakım hemşireliği ve psikiyatri kliniği hemşireliği, EEG ve EMG t dil ve konuşma, odyoloji, kulak, burun boğaz, ses, denge ve işitme, ağız ve diş sağlığı teknisyenliği gibi mesleklere yönelik sertifikalı eğitim programları hazırlamak ve eğitim vermek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tedavi hizmetleri, psikiyatrik, nörolojik ve ilişkili dil ve konuşma, odyoloji, kulak burun boğaz, ses, denge ve işitme, ağız ve diş sağlığı hastalığı olan kişilerin ayakta ve yataklı tedavilerinin yapılmasını sağlamak, bu amaca yönelik hastane ve poliklinikler gibi uygulama birimleri kurmak,”

“d) Koruyucu hizmetler, toplumun ruh sağlığını, dil ve konuşma, odyoloji, kulak burun boğaz, ses, denge ve işitme, ağız ve diş sağlığı bozma riski taşıyan faktörleri önceden belirleyip önleyici faaliyetler konusunda raporlar hazırlayıp ilgili makamlara sunmak; Türkiye’de nörolojik ve psikiyatrik hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemleri konularında kamuoyu oluşturulmasında aktif görev almak,”

“e) Bilimsel araştırmalar, psikiyatri, nöroloji, psikoloji ve ilgili bilim dallarında etik kurallara uygun bilimsel araştırmalar planlayıp uygulanmasına katkıda bulunmak; Merkezin amaçları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak; Merkezin amaçları kapsamındaki sorunlarla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları düzenlemek; nörolojik bilimler ve psikiyatri dil ve konuşma, odyoloji, kulak, burun boğaz, ses, denge ve işitme ağız ve diş sağlığı konularında proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek, araştırma yapmak, araştırmalara katılmak, desteklemek, kamuoyu oluşturmak, ulusal ve uluslararası kurum ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/10/2011

28072