10 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29291

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2010 tarihli ve 27652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Müdürün görev süresi bitince, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Üniversitenin tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Müdürün görev süresi bitince, Danışma Kurulu üyelerinin de görev süresi sona erer.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/7/2010

27652

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/8/2013

28733