9 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29290

YÖNETMELİK

Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Özyeğin Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen lisans diploma programlarına ilişkin eğitim ve öğretimde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Özyeğin Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen lisans diploma programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Fakülte: Özyeğin Üniversitesi Fakültelerini,

c) Fakülte Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Fakültelerinin Kurullarını,

ç) Fakülte Yönetim Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Fakültelerinin Yönetim Kurullarını,

d) Mütevelli Heyeti: Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Öğrenci Hizmetleri: Özyeğin Üniversitesi Öğrenci Hizmetleri Birimini,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

g) Program: Özyeğin Üniversitesi lisans diploma programlarını,

ğ) Rektör: Özyeğin Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Özyeğin Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Özyeğin Üniversitesini,

i) Üniversite Yönetim Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

j) Yabancı Diller Yüksekokulu: Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

l) Yüksekokul: Özyeğin Üniversitesi Yüksekokullarını,

m) Yüksekokul Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Yüksekokullarının Kurullarını,

n) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Yüksekokullarının Yönetim Kurullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ile İlgili Esaslar

Diploma programları kontenjanları ve öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullar bünyesinde bulunan lisans diploma programlarına alınacak öğrenci sayıları, Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra Yükseköğretim Kurulu tarafından kesinleştirilir.

(2) Üniversite lisans diploma programlarına, ÖSYM tarafından yerleştirilenler, özel yetenek sınavı sonucuna göre başarılı olanlar, yurt dışı öğrenci kabul kriterlerine göre başvurusu kabul edilenler, yatay geçiş başvurusu kabul edilenler, özel öğrenci ile değişim programları kapsamında başvurusu kabul edilenler kaydedilir. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeler dışındaki kabul ve kayıt ile ilgili işlemler Senato ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Yatay ve dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü, kayıt ve intibak

MADDE 6 – (1) Üniversite lisans diploma programlarına, yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans diploma programlarına dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurulunun Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Yatay veya dikey geçiş ile gelen öğrencinin daha önceki diploma programında alıp başardığı derslerden geçiş yaptığı diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak olanları, bunların kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Öğrencinin daha önce başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.

(4) Yatay geçiş ile gelen öğrencinin daha önce Üniversiteden almış oldukları dersler varsa bu dersler öğrencinin talebi doğrultusunda fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile geçiş yaptığı diploma programı yükümlülüklerine sayılabilir. Yatay geçiş ile gelen öğrencinin daha önce başka bir üniversiteden özel öğrenci veya değişim öğrenci statüsünde almış olduğu dersler varsa, bu derslerden sadece daha önceki diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir.

(5) Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencinin daha önceki programda başardığı derslerden Üniversite lisans diploma programı için sayılan derslerinin her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim süresine sayılır. Sayılan AKTS kredisinin 30’un tam katı olmaması durumunda artık AKTS kredisi 24 veya üzerindeyse öğrenim süresinden bir dönem daha düşülür. 

(6) Yatay veya dikey geçiş ile kayıt olan öğrenciler, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen İngilizce yeterliğine ilişkin koşulları sağlamak zorundadır.

Özel öğrenci statüsü

MADDE 7 – (1) Üniversitenin herhangi bir diploma programında kayıtlı olmayan kişiler, başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi olma koşuluyla, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile açılan derslere özel öğrenci statüsünde katılabilirler. Özel öğrenci kabulü bir dönem için geçerlidir, daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olarak ders almak için yeniden başvuru yapılması gerekir.

(2) Özel öğrenciler, bu Yönetmelikte öngörülen normal ders yükü kadar ders alabilirler ve katıldıkları derslerin kredilerine göre kredi başına belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(3) Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, Üniversite öğrencilerine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidirler. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 8 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ders almaları, öğrenim ücretleri vb. konularda ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğünce yürütülür.

(3) Değişim programı çerçevesinde başka üniversitelerden ders almak isteyen Üniversite öğrencileri, bu süreler içerisinde halen Üniversitede kayıtlı öğrenci olurlar ve ilgili dönemde öğrenim ücretini Üniversiteye öderler. Öğrencilerin bu kapsamda aldıkları derslerin intibakları ve ne şekilde program yükümlülüklerine sayılacağı öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(4) Değişim öğrencileri Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, Üniversite öğrencilerine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidirler. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

Çift anadal ve yan dal programları

MADDE 9 – (1) Çift anadal ve yan dal programları ile ilgili hususlar, Yükseköğretim Kurumları Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik yıl ve takvim

MADDE 10 – (1) Bir akademik yıl, her biri ondört haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok onaltışar haftalık iki yarıyıldan oluşur. Dersler, yarıyıl esasına göre güz ve bahar dönemlerinde düzenlenir.

(2) Güz ve bahar yarıyılları dışında, Senato kararı ve YÖK onayı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu yedi haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok sekiz hafta olarak düzenlenir. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulu, lisans eğitimi için öngörülen normal öğrenim süresinin dışında olup, yaz okulunda geçirilen eğitim süresi, normal öğrenim süresine eklenmez. Yaz okulu ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında, açılan yaz öğretimi eğitim hizmetine karşılık alınır.

(3) Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilir.

Öğrenim dili

MADDE 11 – (1) Üniversite lisans diploma programlarında öğrenim dili İngilizce’dir. Bazı lisans diploma programlarında öğrenim kısmen İngilizce veya tamamen Türkçe dilinde yürütülür.

İngilizce yeterlik

MADDE 12 – (1) Üniversitenin lisans programlarına başlayabilmek için öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. İngilizce yeterliklerini Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen İngilizce sınavlarıyla belgelendiren veya YÖK veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen ulusal veya uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirenler doğrudan lisans programlarına başlar. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru veya kayıt sırasında sunmak zorundadırlar.

(2) İngilizce yeterlik düzeyini belgelemeyen öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görürler.

(3) İngilizce dil yeterliğinin belirlenmesine yönelik yapılan sınavlar, bu sınavlardan muafiyet koşulları ve İngilizce Hazırlık Programında öğrenim ile ilgili usul ve esaslarda 24/3/2014 tarihli ve 28951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Bu maddede belirtilen esaslar yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

Üniversiteye kayıt

MADDE 13 – (1) Üniversiteye kabul edilen adaylar, şahsen veya kanuni temsilcileri veya vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen tarihler arasında, istenen belgeleri sağlayarak ve öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye kayıt yaptırabilirler.

(2) Üniversiteye kayıtlar, Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayanlar Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kabul edildiği tespit edilen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan diploma dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Öğrenim ücretleri ve burslar

MADDE 14 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler ve ödeme yöntemleri, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğrenciler için belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli öğrenim ücretine dahil değildir. Bu ücretler, ayrıca belirlenir.

(3) Üniversitede çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların kapsam, koşul, öğrencilere dağıtımı ve devamına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğrenci kayıt yaptırdığı yıl Üniversitece kendisine taahhüt edilen süre ve koşullarla burs hakkından faydalanabilir.

(5) Yaz okulu öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında, açılan yaz öğretimi eğitim hizmetine karşılık alınır.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretlerini ödedikten ve Üniversiteye karşı varsa diğer yükümlülüklerini tamamladıktan sonra derslere kayıt yaptırmak suretiyle Üniversiteye kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri yerine getirmeleri şarttır.

(3) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, almakta oldukları burslarını kaybederler ve kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıtlarının devamı ile Üniversiteden ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddesi hükümleri, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dahil edilir.

(5) Kayıtsız öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan önce ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne başvurdukları takdirde, söz konusu dönem başından itibaren fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler. Bu şekilde kayıt yenileyen öğrencilere, kayıtlarını yeniledikleri akademik yılda Üniversiteye yeni kayıt olacak öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti uygulanır.

(6) Kayıtsız öğrenci statüsünden, tekrar kayıtlı öğrenci statüsüne dönen öğrenciler, kayıt yeniledikleri akademik yılda Üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilerin tabi oldukları öğrenim programına tabi olurlar. Öğrenim programlarında değişiklik varsa, alınacak veya sayılacak dersler için ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile intibak yapılır.

Danışmanlık

MADDE 16 – (1) Lisans diploma programlarında öğrenim gören her öğrenciye, öğrencinin akademik durumunu izlemek ve öğrenciye akademik konularda rehberlik etmek amacıyla ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü tarafından lisans programına başlayacağı ilk dönem ders kayıtları öncesinde bir öğretim elemanı akademik danışman olarak atanır.

Öğrenim programları

MADDE 17 – (1) Bir lisans diploma programının öğrenim programı, ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun kararı üzerine Senato onayıyla kesinleşir. Öğrenim programlarında, programdan mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalar, haftalık saat ve kredileri, varsa ön koşul ve yan koşulları, derslerin dönem başına toplam 30 AKTS kredisi olmak üzere normal öğrenim süresine dağılımı belirtilir.

(2) Öğrenim programlarında öngörülen değişiklikler yine aynı usulle belirlenir. Kararlarda, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken izleyen dönemin başından itibaren uygulamaya alınır.

(3) Öğrenciler; 59 AKTS kredisini tamamlayana kadar birinci sınıf, 60-119 AKTS kredisi tamamladıklarında ikinci sınıf, 120-179 AKTS kredisi tamamladıklarında üçüncü sınıf, 180 ve üstü AKTS kredisi tamamladıklarında ise dördüncü (son) sınıf öğrencisi olarak tanımlanır.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 18 – (1) Lisans öğrenim programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler öğrencinin almakla yükümlü olduğu, seçmeli dersler ise belirlenen koşullar çerçevesinde öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği derslerdir.

Ön koşul ve yan koşul dersleri

MADDE 19 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önceden en az D notu ile başarılması gereken derse o dersin ön koşul dersi denir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması gereken derse o dersin yan koşul dersi denir. Yan koşul dersini daha önceden en az D notu ile başaran öğrenci, o dersin yan koşulu olduğu dersi tek başına alabilir.

(3) Öğrenciler, ön koşul/yan koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar.

(4) Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşul/yan koşulunu sağlamak için kullanılabilir.

Ders yükü

MADDE 20 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin toplam AKTS kredisidir.

(2) Öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Öğrencilerin akademik durumlarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri aşağıda belirtilmiş olup, belirlenen ders yükünün üzerinde artırım yapılamaz.

a) Lisans programının 1. yarıyılına güz döneminde başlayan öğrencilerin 30 AKTS kredisi.

b) Lisans programının 1. yarıyılına bahar döneminde başlayan öğrencilerin 33 AKTS kredisi.

c) Genel not ortalaması 4.00 üzerinden 1.99 veya altında olan öğrenciler için 30 AKTS kredisi.

ç) Genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00-2.99 arasında olan öğrencilerin 36 AKTS kredisi.

d) Genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00-4.00 arasında olan öğrencilerin 42 AKTS kredisi.

e) Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 1.60 olan ve en az 198 AKTS krediyi tamamlayan öğrencilerin 42 AKTS kredisi.

f) Çift anadal yapan öğrencilerin, genel not ortalamalarına bakılmaksızın 42 AKTS kredisi.

g) Ders muafiyeti verilerek intibakı yapılan dersler nedeniyle öğrenciler, 1 inci dönemlerinde olsalar dahi, en az 24 AKTS üzerinden hesap edilmiş olmak şartıyla, oluşmuş genel not ortalamasına göre bu maddede belirtilen ders yükünü alabilirler.

(3) Bir yaz döneminde Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumundan alınabilecek toplam ders yükü tüm öğrenciler için en fazla 18 AKTS kredisidir.

Ders kayıtları

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, dönem başlarında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim programında yer alan ve koşullarını sağladıkları derslere danışmanının rehberliğinde ve gerekli durumlarda onayını alarak şahsen kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(2) Öğrenim programında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamlamayan öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek ve staj dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz.

(4) İlk kez kayıt olunan derslere, haftalık ders programında kısmen de olsa zaman çakışması ile kayıt olunamaz. Bir dersin tekrarlanan bir ders ile çakışarak alınabilmesi ile ilgili kurallar fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 22 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma süresi olarak tanımlanan bu süre sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz ve derslerde değişiklik yapılamaz.

Dersten çekilme

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıtlı oldukları derslerden çekilebilirler. Dersten çekilme süresi olarak tanımlanan bu süre sona erdikten sonra dersten çekilme yapılamaz.

(2) Güz ve bahar dönemlerinde öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerin tümünden çekilemezler. Yaz okulunda dersten çekilme istekleri ders kayıt iptali olarak işleme alınır. Dersten çekilmelerde ve ders kayıt iptallerinde herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(3) Tekrar edilen bir dersten çekilme işlemi yapılması durumunda, bu ders çekilme yapılmadan önce alınmış ise alındığı dönemdeki not geçerli olur.

Ders tekrarı

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri zorunlu dersleri tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan ders seçmeli ise, öğrenciler aynı dersi veya başka bir seçmeli dersi, başarısız olunan dersin yerine saydırarak tekrarlayabilirler.

(2) Kayıtlı olunan diploma programının mezuniyet yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmiş öğrencinin fazladan aldığı dersler için ders tekrarı şartı aranmaz. Ancak, bu dersler genel not ortalamasında kullanılır ve not belgesinde gösterilir.

(3) B veya daha yüksek not alınan dersler tekrarlanamaz. B- veya daha düşük not alınan bir ders, bu dersten C veya daha yüksek not alınana kadar tekrarlanabilir. I işaretli bir ders, bu dersten son not alınmadan tekrar edilemez.

(4) Tekrarlanan derslerde, alınan en son not, genel not ortalaması hesaplamasında kullanılır; ancak, öğrencinin aldığı tüm dersler not belgesinde gösterilir.

(5) Yatay veya dikey geçişle kayıt olan öğrenciler ile Üniversiteye kayıt olmadan önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu derslerden muafiyet isteğinde bulunan öğrenciler, muaf tutularak intibakı yapılan bu dersleri, Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alamazlar.

Derslerden muafiyet

MADDE 25 – (1) Üniversite lisans diploma programında kayıtlı öğrenci; daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden, kayıtlı olduğu lisans diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine saydırmak amacıyla muafiyet isteğinde bulunabilir. Öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden Üniversitede kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak olanları, bunların kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Öğrencinin daha önce alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.

(2) Öğrenci muafiyet başvurusunu, transkripti, ders içerikleri ve bir dilekçe ile birlikte kayıtlı olduğu fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yapması gerekir. Söz konusu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması şarttır.

(3) Muaf sayılarak intibakı yapılan derslerin kredi toplamı dikkate alınarak, muafiyet verilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim süresinden düşülür. Sayılan AKTS kredisinin 30’un tam katı olmaması durumunda artık AKTS kredisi 24 veya üzerindeyse öğrenim süresinden bir dönem daha düşülür. 

(4) Derslerden muaf sayılarak intibakı yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede en az iki yarıyıl kayıtlı olmak ve bu süre içinde en az 60 AKTS kredisi ders almış olmaları şartı aranır.

(5) Yatay veya dikey geçişle kayıt olan öğrenciler ile Üniversiteye kayıt olmadan önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu derslerden muafiyet isteğinde bulunan öğrenciler, muaf tutularak intibakı yapılan bu dersleri, Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alamazlar.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 26 – (1) Üniversite lisans diploma programlarına kayıtlı bir öğrencinin diğer bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinde verilen dersleri özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak alması, bu şekilde alıp başardığı derslerin kayıtlı olduğu lisans diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılması öğrencinin başvurusu üzerine ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Bu konudaki işlemler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(2) Öğrencilere, özel öğrenci statüsünde en fazla iki dönem izin verilir ve alabileceği ders yükü her bir dönem için bu Yönetmelikte belirtilen normal kredi yükünü aşamaz. Yaz okulunda alınan dersler izin verilen dönem hesabında dikkate alınmaz ve öğrenci yaz okulunda alabileceği ders yükünün üzerine çıkamaz.

(3) Öğrencinin özel öğrenci statüsünde veya değişim öğrencisi olarak aldığı derslerden kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak olanların, bunların kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Öğrencinin alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.

(4) Öğrenciler, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları dönemlerde dönem öğrenim ücretlerinin tamamını, Üniversiteye öderler. Yaz okulunda özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ders aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(5) Özel öğrenci statüsünde ve değişim öğrencisi olarak ders alınan dönemler, öğrenim süresinden sayılır.

Devam zorunluluğu               

MADDE 27 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumlarının ders başarı değerlendirmesine etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında açıklanır.

(2) Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun sağlık raporu olan öğrencilerin raporlu olduğu süreler ile Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.

(3) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir.

Sınavlar

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavlar ile proje, ödev ve uygulama gibi diğer dönem içi çalışmalar ile bunların başarı notuna katkısı ilgili dersin öğretim elemanınca belirlenip dönem başında öğrencilere açıklanır.

(2) Dönem sonu ve bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Bu sınavlar, akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır ve sınav tarihleri sınav dönemi başlamadan önce öğrencilere duyurulur. Mezun olunabilmesi için sadece başarısız bir dersi kalan öğrenciler için tek ders sınavı düzenlenmez. Bu durumda bulunan öğrencilerin derse tekrar kayıt olarak başarılı olmaları gerekir.

(3) Öğrenciler, tüm sınavlara ve dönem içi çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrenciler, girmedikleri sınavlardan ve katılmadıkları çalışmalardan başarısız sayılırlar. Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun sağlık raporu olan öğrencilerin raporlu olduğu süreler içinde veya Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına Üniversitenin yetkili birimleri tarafından izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler içinde giremedikleri ara sınavlar veya katılamadıkları çalışmalar için kullanılacak telafi yöntemine ve bir dönemde her bir dersten en az bir adet olmak üzere telafi sayısına öğretim elemanı ve/veya fakülte yönetim kurulu karar verir. Bu telafi hakkından faydalanabilmek için öğrencinin rapor veya izin tarihinden sonraki ilk üç iş günü içerisinde ilgili öğretim elemanını bilgilendirmesi ve fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yazılı başvurması gerekir. Dönem sonu sınavına (final sınavı) girme hakkı elde ettiği halde sınava giremeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez; öğrenci bütünleme sınavına alınır. Hangi gerekçe ile olursa olsun bütünleme sınavına girmeyenlere mazeret sınavı hakkı verilmez. Yaz okulunda bütünleme sınavı düzenlenmez ancak bu maddede belirtilen koşullara uygun olarak yaz okulu dönem sonu sınavı (final sınavı) için de telafi hakkı tanınır.

(4) Sınav kağıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren beş yıl süreyle ilgili fakülte dekanlığında/yüksekokul müdürlüğünde saklanır, beşinci yılın sonunda imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 29 – (1) Öğrenciler, ilan edilen sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde kayıtlı oldukları fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe vererek sınav kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler.

(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bildirilir. İlgili fakülte dekanı/yüksekokul müdürü, gerek gördüğü takdirde, sınav kağıdının incelenmesi için, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere ilgili iki öğretim elemanından oluşan üç kişilik bir komisyon kurabilir. Bu durumda, komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içinde sonuçlandırır. Sınav sonucunun değişikliği, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararıyla işleme alınır.

(3) Not değişikliği öğrencinin söz konusu ders için aldığı dönem sonu başarı notunda değişiklik gerektiriyorsa, dönem sonu başarı notunda yapılacak düzeltme ile ilgili bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Notlar ve işaretler

MADDE 30 – (1) Öğrencinin dersteki başarı durumu; dersin dönem içi sınav ve çalışmaları, varsa devam durumu ile dönem sonu sınav sonuçlarına göre, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Öğrencilere aldıkları her ders için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, dönem sonu başarı notlarından biri ilgili öğretim elemanınca takdir olunur. Kullanılacak notlandırma sistemi, Senato tarafından belirlenir.

(2) Not ortalamasına etki eden dönem sonu başarı notları aşağıda belirtilmiştir. Bunlardan en düşük geçer not D notu olup, F notu dersten başarısız olunduğunu belirtir. Başarı notları ve katsayıları şunlardır:

Not             Katsayı

A                4.00

A-              3.70

B+              3.30

B                3.00

B-               2.70

C+              2.30

C                2.00

C-               1.70

D+             1.30

D                1.00

F                0.00

(3) Not ortalamasına etki etmeyen dönem sonu başarı notları aşağıda gösterilmiştir:

Not       Katsayı       Açıklama

S           -                 Yeterli

U          -                 Yetersiz

(4) İşaretler şunlardır:

a) IP (devam eden); süresi bir dönemden fazla olan derslerin başarıyla sürdürüldüğünü gösterir; ortalama ve kredi hesabına dahil edilmez. Bu işaretin mezuniyetten önce bir nota çevrilmesi gerekir.

b) T (transfer); ortalamaya katılmaz. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersler nedeniyle öğrencinin Üniversite diploma programında muaf tutulan yükümlülükleri için verilir.

c) EX (muaf); ortalamaya katılmaz. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersler nedeniyle Üniversite diploma programında karşılık gelen dersler için verilir.

ç) W (çekilmiş); öğrencinin dersten çekildiğini gösterir, ortalamaya ve kredi hesabına dahil edilmez.

d) I (eksik); öğretim elemanı tarafından geçerli görülen bir nedenle ders için gerekli koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci; akademik takvimde dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen en fazla dört hafta içinde, eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde bu işaret, kendiliğinden F veya U notuna dönüşür. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin gerekçeli dilekçe ve belgelerle başvurusu üzerine, öğretim elemanının önerisi ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen en fazla onuncu haftanın sonuna kadar uzatılabilir.

e) NI (katılmayan); öğrencinin, kayıtlı olduğu programdan mezuniyeti için kredi tamamlama veya not ortalaması gibi bir amaçla kullanılmayan derslerini tanımlamak üzere kullanılır; öğrencinin ilgili dersten aldığı başarı notu ile birlikte not belgesinde gösterilir. NI işaretinin uygulaması Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Not ortalamaları

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonu dönem sonu ortalaması ve genel not ortalaması değerleri ile izlenir.

(2) Dönem not ortalaması; o dönem kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(3) Genel not ortalaması; tüm dönemlerde kayıt olunan her birinin kredi değeri ile dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Genel not ortalaması hesabında tekrar edilen derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir.

(4) Dönem sonu ortalaması ve genel not ortalaması; virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak gösterilir.

Notların açıklanması ve not belgeleri

MADDE 32 – (1) Öğretim elemanları tarafından verilen dönem sonu başarı notları, akademik takvimde notların ilanı için belirtilen tarihte, öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra oluşturulan not belgeleri (transkript) ile öğrenci bilgi sistemi üzerinden açıklanır.

(2) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları dersleri, kredilerini, notlarını, not ortalamalarını ve dönem sonu akademik başarı durumlarını içeren not belgelerinin resmi kopyaları öğrencinin isteği üzerine düzenlenir.

Notlarda maddi hata

MADDE 33 – (1) Bir dersin ilan edilmiş olan dönem sonu başarı notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim elemanının bildirimi üzerine fakülte dekanı/yüksekokul müdürü onayı ile yapılır.

(2) Notlarda yer alabilecek maddi hatalara yönelik düzeltmelerin, akademik takvimde belirtilen eksik notların teslimi için belirtilen son güne kadar yapılması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak düzeltmeler, en geç söz konusu notun verildiği dönemin dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen onuncu haftanın sonuna kadar olmak koşuluyla fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla olur.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 34 – (1) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencinin yeterli, genel not ortalaması en az 2.00’ın altında olan öğrenci ise sınamalı sayılır.

(2) Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilerden, ilgili dönemde en az 24 AKTS kredilik dersten geçer not almış ve başarısız bir not (F veya U) almamış olmak koşuluyla dönem sonunda dönem sonu ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar onur; 3.50 ve üstü olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Lisans ve ön lisans diploması

MADDE 35 – (1) Herhangi bir dönem sonunda, kayıtlı olduğu lisans diploma programının mezuniyet koşullarında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve bu dersler ile tamamladığı toplam kredi en az 240 AKTS kredisi olan ve gene bu derslerin genel not ortalaması en az 2.00 olan, programının varsa staj, bitirme projesi ve benzeri yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, kayıtlı olduğu lisans diploma programının en az iki dönem kayıtlı öğrencisi olmak ve en az 60 AKTS kredisini Üniversitede kayıtlı olduğu derslerden tamamlamak koşuluyla lisans diploması almaya hak kazanırlar.

(2) Kayıtlı olunan lisans diploma programı öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak ilgili programın öğrenim programında ilk dört yarıyıl için öngörülen tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen zorunlu dersleri alıp, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmış ve alması ve başarması gereken tüm derslerin genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilere, başvurusu üzerine ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde ön lisans diploması verilir.

(3) Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu lisans programının adı bulunur. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesi ile birlikte diploma eki de verilir. Diplomanın kaybı halinde, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Öğrenci Hizmetlerine başvurulması koşuluyla, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle düzenlendiğine ve kayıp sayısına ilişkin ibare konulur.

(4) Öğrenimleri sırasında disiplin cezası almamış ve normal öğrenim süresini aşmamış olma şartıyla, genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrencilere onur; 3.50 ve üstü olanlara ise yüksek onur mezunu belgesi verilir. Mezuniyet koşullarını yerine getirerek mezuniyete hak kazanan öğrencilerden fazladan aldıkları dersler nedeniyle tekrarlanmamış F notu olanlar (NI olarak alınan dersler hariç) Onur veya Yüksek Onur mezunu olamaz. Onur ve Yüksek Onur belgesi anadal programından mezuniyete hak kazanıldığında verilir, çift anadal programı mezuniyeti için Onur ve Yüksek Onur belgesi verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma

MADDE 36 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi gerekçelerle kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destekleyen belgeler ile kayıtlı oldukları fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğüne başvururlar. Başvurular ilgili yönetim kurulları tarafından incelenir ve karara bağlanır. Öğrencilere bir defada en çok iki dönem olmak üzere, toplamda en fazla dört dönem için izin verilebilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere izin verilmez. Kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim süresinden sayılmaz.

 (3) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabilmesi için, kayıt dondurduğu dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarısını ödemesi gerekir. Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra kayıt dondurma başvurusu yapan öğrenciler, ilgili döneme ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamını öderler. Öğrencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki ücretlerine mahsup edilmez. Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.

 (4) Tutuklanan veya mahkum olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, kendisine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilir. Tutuklanan veya hürriyeti bağlayan cezası infaz edilen öğrenci kaydının dondurulması için izin başvurusunda bulunmazsa, sınavlara katılma veya diğer öğrencilik yükümlülükleri için infaz kurumu veya ilgili kişi ya da mercilerden izin alamaması, kendisine bu hususlarda Üniversiteye karşı herhangi bir talep hakkı kazandırmaz.

(5) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrencilerden; ilk dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin ders kayıtları başlamadan önce, yazılı olarak ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Bu şekilde, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile geri dönen öğrencinin, söz konusu dönem için ödemiş olduğu ücret, kayıt yaptırdığı dönem öğrenim ücretinden düşülür.

Öğrenim süresi

MADDE 37 – (1) Lisans diploma programlarında normal öğrenim süresi sekiz dönem (dört akademik yıl), azami öğrenim süresi ondört dönemdir (yedi akademik yıldır). İngilizce hazırlık programı ile yaz okullarında geçirilen süreler öğrenim süresine dahil değildir.

(2) Lisans diploma programından mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, normal öğrenim süresini tamamlamadan mezun olabilirler.

(3) Lisans diploma programından azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıt ve öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesilme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 38 – (1) Öğrenciler, Öğrenci Hizmetlerine bir dilekçe ile başvurarak Üniversitedeki kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar olan süre içerisinde üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda ilgili dönem için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini ödemesi gerekir ve yapılan öğrenim ücretinden iade yapılmaz.

(3) Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali durumunda, dönem öğrenim ücretinden aşağıda belirtilen oranlarda ücret iadesi yapılır. Bu süreler geçtikten sonra ücret iadesi yapılmaz:

a) Derslerin başlamasını takip eden 1. hafta sonuna kadar başvurduğunda %90.

b) Derslerin başlamasını takip eden 2. hafta sonuna kadar başvurduğunda %75.

c) Derslerin başlamasını takip eden 3. hafta sonuna kadar başvurduğunda %50.

ç) Derslerin başlamasını takip eden 4. hafta sonuna kadar başvurduğunda %25.

(4) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversiteden ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

(5) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin dosyasında kendisine ait belgeleri geri alabilmesi ve varsa fazla ödemelerinin iade edilebilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(6) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten çekilme (W) işlemi yapılır. Dönem sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.

Disiplin

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Üniversite tarafından belirlenen kurallara göre izlenir.

(2) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler için uzaklaştırma cezasının süresi, öğrenim süresine dahil edilir. Bu öğrenciler, izinli öğrenciler gibi uzaklaştırma cezasının süresine ve başlama tarihine göre ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretlerini öderler.

Tebligat

MADDE 40 – (1) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite tarafından öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine yapılır. Kayıtsız öğrenci bildirimleri ile disiplin cezası bildirimleri ayrıca, öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri yazışma adresine iadeli ve taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci Hizmetlerine en geç bir ay içinde bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrenciler, mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 21/10/2011 tarihli ve 28091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce lisans öğrenimine başlamış olan öğrenciler hakkında, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile bu Yönetmeliğin 42 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 22 nci maddesi birlikte uygulanır. Sonraki yıllar için bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi belirtildiği şekilde tüm öğrenciler için uygulanır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.